LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 182 „DĖL AREŠTINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1R-248

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Areštinių vidaus tvarkos taisyklės nauja redakcija nedėstomos, 1, 3–6, 8–12, 14–16, 20–27, 29– 38, 40–46 priedai nekeičiami):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AREŠTINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 50 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Areštinių vidaus tvarkos taisykles (pridedama).“

2. P a k e i č i u  nurodytu įsakymu patvirtintas Areštinių vidaus tvarkos taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

AREŠTINIŲ PERSONALO IR NUTEISTŲJŲ AREŠTU SANTYKIAI“.

2.3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Areštinių darbuotojai privalo matomoje vietoje nešioti korteles, kuriose įrašytas vardas, pavardė ir pareigos.“

2.4. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SIUNTIMO Į AREŠTINES IR PRIĖMIMO JOSE TVARKA“.

2.5. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Nuteistieji, nurodyti taisyklių 40.3 papunktyje, į areštines atlikti arešto bausmės atvyksta patys.“

2.6. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Su naujai atvykusiais nuteistaisiais dirba ir juos tiria areštinės psichologinės tarnybos specialistai, socialinės reabilitacijos tarnybos būrių viršininkai, kriminalinės žvalgybos, sveikatos priežiūros, įskaitos ir kitų tarnybų pareigūnai. Šio darbo rezultatai įrašomi į kiekvieno nuteistojo Individualaus darbo su nuteistuoju areštu knygelę. Jos formą nustato Kalėjimų departamento direktorius įsakymu.“

2.7. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ, KURIEMS PASKIRTA AREŠTO BAUSMĘ ATLIKTI POILSIO DIENOMIS, PRIĖMIMO Į AREŠTINES YPATUMAI“.

2.8. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU ASMENS BYLOS IR BAUSMĖS LAIKO APSKAITA“.

2.9. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Nuteistųjų, kuriems paskirta atlikti areštą poilsio dienomis, bausmės atlikimo laikas fiksuojamas Nuteistųjų, kuriems paskirta areštą atlikti poilsio dienomis, atlikto bausmės laiko apskaitos žurnale (10 priedas). Jeigu nuteistasis, kuriam paskirtas poilsio dienomis atliekamas areštas, bausmės atlikimo metu areštinėje susirgo ir dėl to jo rašytiniu sutikimu buvo hospitalizuotas į laisvės atėmimo vietų ligoninę, joje išbūtas laikas įskaitomas į bendrą arešto bausmės atlikimo poilsio dienomis laiką. Atsiuntus etapu sergantį nuteistąjį areštu į laisvės atėmimo vietų ligoninę ir pristačius jo dokumentus (asmens bylą, medicininį siuntimą, asmens sveikatos istoriją, Individualaus darbo su nuteistuoju areštu knygelę, Nuteistojo areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelę), ligoninės administracijai pateikiama areštinės pažyma apie arešto bausmės atliktų valandų skaičių. Ši pažyma turi būti pasirašyta areštinės direktoriaus ir įskaitos tarnybos vadovo arba jų pareigas einančių pareigūnų ir patvirtinta šios įstaigos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.“

2.10. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU PERKĖLIMO IŠ VIENOS AREŠTINĖS Į KITĄ TVARKA“.

2.11. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

AREŠTO BAUSMĖS ATLIKIMO REŽIMAS“.

2.12. Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU ELGESIO TAISYKLĖS“.

2.13. Pakeičiu 96.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

96.1. matomoje vietoje nešioti areštinės administracijos išduotą kortelę su fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde;“.

2.14. Pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU MAISTO PRODUKTŲ IR BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ ĮSIGIJIMO TVARKA“.

2.15. Pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ PRIĖMIMO IR ĮTEIKIMO, LABDAROS SIUNTŲ PRIĖMIMO IR PASKIRSTYMO NUTEISTIESIEMS AREŠTU TVARKA“.

2.16. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Nuteistųjų, kurie neturi teisės gauti perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų, vardu gauti perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami.

Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį arba smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildo prašymo dėl siuntinio ar smulkiojo paketo perdavimo blanką (17 priedas). Jo akivaizdoje patikrinama, ar atneštame siuntinyje arba smulkiajame pakete nėra kitų daiktų, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę. Rasti daiktai, kurių perdavimas nenumatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma prašyme dėl siuntinio perdavimo arba specialaus prašymo blanke.

Nuteistųjų areštu gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi Nuteistojo areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (18 priedas).“

2.17. Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Esant pagrįstam įtarimui, kad pašto arba perduodamame siuntinyje ar smulkiajame pakete yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat daiktų, gaminių ir medžiagų, draudžiamų turėti (gauti) nuteistajam, tačiau biure turimais įrankiais jų pobūdžio patikrinti negalima, biuro darbuotojas šiuos daiktus, gaminius, medžiagas ir tarnybinį pranešimą perduoda areštinės direktoriaus budinčiajam padėjėjui.“

2.18. Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

109. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

109.1. jeigu jie gauti nuteistųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių ir smulkiųjų paketų, vardu;

109.2. jeigu vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų;

109.3. jeigu jie gauti nuteistųjų, kurie paleisti iš areštinės, vardu;

109.4. jeigu jie gauti nuteistojo, kuris mirė, vardu.

Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nuteistiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra perkelti į kitas areštines, priimami, bet neatidaromi ir netikrinami, o tuoj pat persiunčiami į nuteistųjų perkėlimo vietą areštinės sąskaita.

Pašto siuntinys ar smulkusis paketas atidaromi ir patikrinami, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį, kad juose nebūtų kitų daiktų, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas atidaromi ir patikrinami nuteistojo, kurio vardu jie gauti, akivaizdoje.“

2.19. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Pašto siuntinyje ar smulkiajame pakete rasti daiktai, kurių perdavimas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nenumatytas, perduodami saugoti arba sunaikinami šių taisyklių 48 punkte nustatyta tvarka.“

2.20. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Nuteistieji areštu, gavę pašto, perduodamus siuntinius ir smulkiuosius paketus, pasirašo nuteistųjų areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėse, taip pat Pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos žurnale (19 priedas).“

2.21. Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Drabužių labdaros siuntos priimamos iš labdaros teikėjų, nurodytų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, šio įstatymo nustatyta tvarka, suderinus su areštinės direktoriumi arba jį pavaduojančiu pareigūnu.“

2.22. Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:

119. Drabužių labdaros siuntos atiduodamos į areštinės sandėlius ir saugyklas, užtikrinant buhalterinę apskaitą. Labdaros siuntas nuteistiesiems areštu paskirsto areštinės administracija, vadovaudamasi socialinio teisingumo principu, atsižvelgdama į būtinybę tenkinti kiekvieno nuteistojo minimalius socialinius poreikius, materialinę nuteistojo padėtį. Įteikiant labdaros siuntas nuteistiesiems areštu gali dalyvauti labdaros teikėjų atstovai. Apie labdaros siuntos įteikimą nuteistiesiems areštu labdaros teikėjui, jam pageidaujant, areštinė išduoda pažymėjimą.“

2.23. Pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU LAIŠKŲ IŠSIUNTIMO IR GAVIMO TVARKA“.

2.24. Pakeičiu 123 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

123. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 5 dalimi, nuteistųjų areštu gaunami ir siunčiami laiškai gali būti areštinės direktoriaus motyvuotu nutarimu (20 priedas) tikrinami, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ar nusikalstamoms veikoms arba apsaugotos kitų asmenų teisės ir laisvės, arba laikinai (iki trijų mėnesių) sustabdytas laiškų išsiuntimas ir įteikimas. Laikinai sustabdžius nuteistojo areštu laiškų išsiuntimą ir įteikimą, nuteistojo areštu siunčiami laiškai nepriimami, o gaunamus nuteistojo areštu vardu laiškus saugo areštinės direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Pasibaigus laiškų išsiuntimo ir įteikimo sustabdymo terminui, nuteistojo areštu vardu gauti laiškai perduodami nuteistajam.“

2.25. Pakeičiu XVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

XVI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS TVARKA“.

2.26. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

143. Apie įvykusį ar nutrauktą pasimatymą įrašoma Nuteistojo areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (18 priedas). Nutrauktas pasimatymas apskaitomas kaip įvykęs.“

2.27. Pakeičiu XVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU, SERGANČIŲ SUNKIA JŲ GYVYBEI GRESIANČIA LIGA, APLANKYMO TVARKA“.

2.28. Pakeičiu XVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVIII SKYRIUS

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ, LAIŠKŲ IR PASIMATYMŲ APSKAITA“.

2.29. Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:

150. Pašto, perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų, gaunamų nuteistojo areštu vardu, ir pasimatymų apskaita tvarkoma Nuteistojo areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (18 priedas).“

2.30. Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, kuriuo paskirta arešto bausmė, pirmąjį pasimatymą, pašto, perduodamą siuntinį ir smulkųjį paketą nuteistasis areštu gali gauti tuoj atvykęs į areštinę.“

2.31. Pakeičiu 155 punktą ir jį išdėstau taip:

155. Pašto, perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų, pasimatymų ir laiškų apskaitos kontrolę vykdo areštinės direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas.“

2.32. Pakeičiu XIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU TEISĖ GAUTI IR SIŲSTI PINIGINES PERLAIDAS IR GRYNŲJŲ PINIGŲ NUTEISTIESIEMS PRIĖMIMO TVARKA“.

2.33. Pakeičiu XX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ DARBAS AREŠTINĖSE“.

2.34. Pakeičiu XXI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SOCIALINĖ REABILITACIJA“.

2.35. Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. Vykdant nuteistųjų socialinę reabilitaciją, įstatymų nustatyta tvarka pasitelkiamos valstybės ir savivaldybių institucijos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jų iniciatyva dalyvauti nuteistųjų socialinėje reabilitacijoje skatinama.“

2.36. Pakeičiu XXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXII SKYRIUS

UŽSIENIEČIŲ, ŽURNALISTŲ IR KITŲ ASMENŲ LANKYMOSI AREŠTINĖSE TVARKA“.

2.37. Pakeičiu 184 punktą ir jį išdėstau taip:

184. Užsieniečiams, žurnalistams ir kitiems asmenims lankytis areštinėje gali leisti areštinės direktorius ar jį pavaduojantis pareigūnas arba areštinės direktoriaus pavaduotojas. Kilus neaiškumų, šis klausimas gali būti suderintas su Kalėjimų departamento direktoriumi ar jį pavaduojančiu pareigūnu arba Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotoju.“

2.38. Pakeičiu 1841 punktą ir jį išdėstau taip:

1841. Užsienio valstybių žurnalistai į areštinę gali būti įleisti, jeigu jie yra akredituoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.“

2.39. Pakeičiu XXIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU LITERATŪROS BEI RAŠOMŲJŲ REIKMENŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMOSI TVARKA“.

2.40. Pakeičiu 187 punktą ir jį išdėstau taip:

187. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, nuteistiesiems areštu turi būti organizuojamos bibliotekų paslaugos. Šiuo tikslu areštinėse steigiamos bibliotekos arba sudaromos sutartys su viešosiomis bibliotekomis dėl bibliotekų paslaugų.“

2.41. Pakeičiu XXIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU TELEVIZORIŲ, KOMPIUTERIŲ, VAIZDO LEISTUVŲ IR GARSO GROTUVŲ, RADIJO IMTUVŲ, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATŲ BEI KITŲ DAIKTŲ PARAMETRAI IR NAUDOJIMASIS JAIS“.

2.42. Pakeičiu 1911 punktą ir jį išdėstau taip:

1911. Nuteistieji areštu šių taisyklių 191.7 papunktyje nurodytais daiktais naudojasi tik laisvalaikio metu, bet ne ilgiau kaip 3 valandas per parą Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Kalėjimų departamento direktorius nustato kriterijus, pagal kuriuos areštinės direktorius gali nuteistajam areštu leisti naudotis šių taisyklių 191.7 papunktyje nurodytais daiktais ilgiau kaip 3 valandas per parą. Naudojimosi šių taisyklių 191 punkte nurodytais daiktais vietas nustato areštinės direktorius.“

2.43. Pakeičiu 1912 punktą ir jį išdėstau taip:

1912. Taisyklių 191 punkte nurodyti daiktai, išskyrus nurodytus taisyklių 191.16 papunktyje, turi būti ne galingesni kaip 2000 W, techniškai tvarkingi, atitinkantys gamintojo žymose arba techninėje dokumentacijoje nurodytus duomenis. Techniškai netvarkingi daiktai perduodami saugoti pataisos įstaigoje arba grąžinami juos perdavusiems asmenims pagal nuteistojo rašytinį prašymą. Visos programinės vaizdo ir garso laikmenos turi būti su matomomis licencijavimo žymomis.“

2.44. Pakeičiu XXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ SUSITIKIMŲ SU ADVOKATAIS TVARKA“.

2.45. Pakeičiu XXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVI SKYRIUS

SANTUOKOS SUDARYMO AREŠTINĖJE TVARKA“.

2.46. Pakeičiu XXVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVII SKYRIUS

RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMO AREŠTINĖJE TVARKA“.

2.47. Pakeičiu XXVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS TVARKA“.

2.48. Pakeičiu XXIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMO, IŠSIUNTIMO, PERDAVIMO IR ATSAKYMŲ Į JUOS ĮTEIKIMO, KOPIJAVIMO IR SPAUSDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA TVARKA“.

2.49. Pakeičiu 206 punktą ir jį išdėstau taip:

206. Asmeniniais klausimais nuteistuosius areštu priima areštinių vadovybė ir tarnybų vadovai pagal savo kompetenciją.“

2.50. Pakeičiu 208 punktą ir jį išdėstau taip:

208. Areštinės direktorius ir areštinės direktoriaus pavaduotojai įrašus apie nuteistųjų priėmimą daro atskiruose žurnaluose, o tarnybų vadovai – bendrame žurnale. Nuteistųjų areštu priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnalai įforminami ir registruojami areštinės raštinėje teisės aktų nustatyta tvarka.“

2.51. Papildau 2101 punktu:

2101.Nuteistojo areštu prašymu, pataisos įstaigos administracija privalo padaryti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, išspausdinti nuteistojo areštu nurodytą interneto svetainėje ar pateiktoje elektroninėje laikmenoje esančią informaciją. Šios paslaugos nuteistajam areštu suteikiamos vadovaujantis Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, ir tik tada, kai nuteistasis areštu yra mokus.“

2.52. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Jeigu nuteistasis areštu nori prie pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo pridėti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, tačiau nuteistojo areštu asmeninėje sąskaitoje nepakanka lėšų areštinės administracijai atlyginti už kopijų parengimą, areštinės administracija privalo nuteistajam areštu padaryti prašomų dokumentų ir medžiagos kopijas, o šioms kopijoms parengti reikalinga suma iš nuteistojo areštu asmeninės sąskaitos nurašoma, kai jis tampa mokus.“

2.53. Pakeičiu XXX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXX SKYRIUS

PAREIGŪNAI, TURINTYS ĮGALIOJIMUS SKIRTI NUTEISTIESIEMS AREŠTU PASKATINIMO PRIEMONES IR NUOBAUDAS“.

2.54. Pakeičiu 218 punktą ir jį išdėstau taip:

218. Areštinės direktorius ar jį pavaduojantis pareigūnas arba areštinės direktoriaus pavaduotojas socialinei reabilitacijai turi teisę Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytais atvejais nuteistiesiems areštu skirti paskatinimo priemonę – pasivaikščiojimo laiko pailginimą viena valanda.“

2.55. Pripažįstu netekusiais galios 219, 220 ir 221 punktus.

2.56. Pakeičiu XXXI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXI SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMO BEI VYKDYMO NUTEISTIESIEMS YPATUMAI“.

2.57. Pakeičiu 227 punktą ir jį išdėstau taip:

227. Nuteistiesiems areštu, turintiems galiojančių nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių.“

2.58. Pakeičiu XXXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXII SKYRIUS

NUOBAUDOS – UŽDARYTI NUTEISTĄJĮ AREŠTU Į KARCERĮ – VYKDYMO YPATUMAI“.

2.59. Pakeičiu XXXIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIII SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ APSKAITA“.

2.60. Pakeičiu XXXIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU PASIVAIKŠČIOJIMO TVARKA“.

2.61. Pakeičiu 255 punktą ir jį išdėstau taip:

255. Pasivaikščioti vienu metu gali būti vedami visi vienoje kameroje esantys nuteistieji areštu. Vedami pasivaikščioti nuteistieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Pasibaigus pasivaikščiojimo laikui, nuteistieji privalo sutvarkyti pasivaikščiojimo kiemelį.“

2.62. Pakeičiu XXXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO YPATUMAI“.

2.63. Pakeičiu XXXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI“.

2.64. Pakeičiu 269 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nuteistuosius areštu, konvojaus pareigūnų pristatytus į laisvės atėmimo vietų ligoninę, priima ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas ir budintysis gydytojas. Nuteistieji areštu, kurie į laisvės atėmimo vietų ligoninę pristatyti planinio konvojaus, priimami pateikus nuteistojo areštu asmens bylą, medicininį siuntimą, asmens sveikatos istoriją, Individualaus darbo su nuteistuoju areštu knygelę ir Nuteistojo areštu pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelę.“

2.65. Pakeičiu 272 punktą ir jį išdėstau taip:

272. Areštinės direktorius, suderinęs su Kalėjimų departamentu, patvirtina vaistų, vitaminų ir kitų medicininės paskirties daiktų (kurių nedraudžiama turėti (gauti) nuteistiesiems areštu) priėmimo, išdavimo nuteistiesiems, grąžinimo, apskaitos tvarką. Ši tvarka skelbiama ir areštinės pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų priėmimo biuro nuteistųjų areštu lankytojų patalpoje.“

2.66. Pakeičiu XXXVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVII SKYRIUS

HIGIENOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS AREŠTINĖSE“.

2.67. Pakeičiu 279 punktą ir jį išdėstau taip:

279. Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems areštu suteikiama galimybė nusiprausti duše, gauti išskalbtą patalynę bei apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.“

2.68. Pakeičiu XXXVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ TRAUMŲ APSKAITA“.

2.69. Pakeičiu 283 punktą ir jį išdėstau taip:

283. Nuteistąjį areštu, kuriam padarytas kūno sužalojimas, apžiūri sveikatos priežiūros specialistas ir parašo pažymėjimą apie nuteistojo kūno sužalojimo pobūdį, nurodo aplinkybes (pagal nuteistojo pasakojimą), kurioms esant buvo padarytas kūno sužalojimas, datą, laiką, vietą ir nustatymo laiką. Sveikatos priežiūros specialistas taip pat daro įrašą specialiame žurnale, nurodytame taisyklių 284 punkte, ir apie tai praneša areštinės direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui, o kai jų nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.“

2.70. Pakeičiu 285 punktą ir jį išdėstau taip:

285. Nuteistiesiems areštu darbo vietoje padarytų sveikatos sutrikdymų atvejus pirmiausia nagrinėja darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, kuris, esant gamybinei traumai, medžiagą kartu su savo tarnybiniu pranešimu perduoda areštinės direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui, o kai jų nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.“

2.71. Pakeičiu XXXIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIX SKYRIUS

AREŠTINĖS PERSONALO VEIKSMAI NUTEISTAJAM PAREIŠKUS APIE BADAVIMĄ“.

2.72. Pakeičiu XL skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XL SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ AREŠTU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS“.

2.73. Pakeičiu 294 punktą ir jį išdėstau taip:

294. Maistui gaminti areštinėse įrengiamos virtuvės, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“. Maistas nuteistiesiems areštu turi būti gaminamas tris kartus per parą pagal fiziologinių mitybos normų, technologinių procesų bei higienos taisyklių reikalavimus ir valgiaraštį. Valgiaraštį sudaro areštinės materialinio aprūpinimo tarnyba. Ji valgiaraštį, suderintą su sveikatos priežiūros tarnyba, pateikia tvirtinti šios įstaigos direktoriui. Patvirtintą valgiaraštį išimtiniais atvejais gali pakeisti areštinės direktorius arba jo pareigas einantis pareigūnas rašytiniu nurodymu, nepažeisdamas maisto normos energinės vertės balanso. Valgiaraštis surašomas trimis egzemplioriais: pirmasis saugomas buhalterijoje, antrasis pakabinamas virtuvėje, trečiasis lieka materialinio aprūpinimo tarnyboje. Be valgiaraščio, virtuvėje pakabinami maitinimo grafikai ir maisto normos.“

2.74. Pakeičiu XLI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLI SKYRIUS

AREŠTĄ ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS Į NAMUS DĖL ITIN SVARBIŲ ŠEIMINIŲ APLINKYBIŲ TVARKA“.

2.75. Pakeičiu XLII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLII SKYRIUS

ASMENŲ PALEIDIMO IŠ AREŠTINIŲ YPATUMAI“.

2.76. Pakeičiu 321.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

321.1. glaudžiai bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinių bendruomenių ir bendrijų nariais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teikiančiais socialinę paramą, padedančiais paleistiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims įsitvirtinti visuomenėje, ypatingą dėmesį skiriant gyvenamojo būsto susiradimui, šeimai, darbinei veiklai, priklausomybės, užkrečiamųjų ligų gydymui;“.

2.77. Pakeičiu 321.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

321.4. valstybės ir savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų nariams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims sudaryti sąlygas bendrauti su nuteistaisiais, kad parengtų juos išeiti į laisvę.“

2.78. Pakeičiu 324 punktą ir jį išdėstau taip:

324. Asmuo, paleidžiamas iš areštinės, rašytinį prašymą gauti paleidžiamiems iš areštinių asmenims teikiamą pagalbą paduoda ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki paleidimo areštinės direktoriui. Asmens dokumentus, viešojo transporto bilietus kelionei iki paleidžiamo asmens gyvenamosios vietos, taip pat drabužius ir avalynę paleidžiamas asmuo gauna paleidimo iš areštinės dieną.“

2.79. Pakeičiu 331.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

331.8. pažyma apie pranešimą nuteistojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams apie nuteistojo mirtį ir kitas taisyklių 329.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba pranešimo šiems asmenims nuorašas;“.

2.80. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.81. Pakeičiu 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.82. Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.83. Pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis


 

Areštinių vidaus tvarkos taisyklių

7 priedas

 

herbas_baltam mazas

__________________________________________________

(areštinės pavadinimas)

__________________________________________________

(areštinės duomenys)

 

___________________________________

(nuteistojo artimojo vardas ir pavardė)

___________________________________

(adresas)

 

PRANEŠIMAS

APIE NUTEISTOJO AREŠTU ATVYKIMĄ Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ IR JO KAI KURIAS TEISES

 

201_-___-___ Nr. ____

 

Pranešame, kad Jūsų_______________________________________________________

(giminystės ryšys, nuteistojo vardas ir pavardė)

nuo 201_ m. ___________ ___ d. atlieka arešto bausmę ___________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(areštinės pavadinimas)

 

Nuteistasis turi teisę:

1. Siųsti ir gauti laiškus, neribojant jų kiekio.

2. Gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas giminaičiams, neribojant piniginių perlaidų kiekio.

3. Gauti neribotą kiekį smulkiųjų paketų su spauda, vokais, pašto ženklais ir rašymo popieriumi.

4. Gauti vieną pašto ar perduodamą patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), drabužių, avalynės siuntinį.

5. Gauti per 30 parų vieną trumpalaikį, iki 4 valandų trukmės, pasimatymą. Atvykusieji į trumpalaikį pasimatymą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems, sąrašas:

1. Daiktai, gaminiai ir medžiagos, kurių civilinė apyvarta uždrausta.

2. Visų rūšių šaunamieji ir nešaunamieji ginklai, šaudmenys ir sprogmenys, ginklų, šaudmenų ir sprogmenų aprašymai, dujų balionėliai (išskyrus vienkartinius žiebtuvėlius).

3. Visų rūšių transporto priemonės.

4. Pinigai, vertingi daiktai, vertybiniai popieriai.

5. Optiniai prietaisai.

6. Garso magnetofonai, televizoriai, kurių ekranų įstrižainės didesnės kaip 51 centimetras, telefonai (jų dalys ir priedai), radijo ryšio priemonės.

7. Laikrodžiai iš brangiųjų metalų.

8. Visų rūšių alkoholiniai gėrimai, kvepalai, odekolonai ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio.

9. Narkotinės, psichotropinės ir toksinės medžiagos, jų pirmtakai, stipriai veikiantys medikamentai, taip pat medicininės paskirties daiktai – be gydytojo leidimo.

10. Rašomosios mašinėlės, dauginimo ir kopijavimo aparatai.

11. Peiliai, skutimosi priemonės (išskyrus elektrines ir mechanines bei skutimosi aparatus su kasetėmis) ir kiti aštriabriauniai bei smailūs daiktai.

12. Šaltkalvio, staliaus ir kiti įrankiai.

13. Kortos.

14. Fotoaparatai, vaizdo ir kino kameros, fotomedžiagos, chemikalai.

15. Dokumentai (išskyrus teisės aktų tekstus, baudžiamosios bylos medžiagos, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus ar kopijas, valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinių institucijų atsakymus, atiduotų saugoti pinigų, vertingų daiktų kvitus).

16. Topografiniai žemėlapiai, kompasai.

17. Karinė ir kitokia uniforma, jos reikmenys.

18. Kopijavimo popierius.

 

PASTABOS:

1. Perduodamas siuntinys neturi sverti daugiau kaip 15 kilogramų. Pašto siuntinys neturi sverti daugiau kaip 10 kilogramų. Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį, privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Rasti daiktai, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę, nuteistajam neįteikiami, greitai gendantys daiktai ir maisto produktai sunaikinami.

 

Direktorius                  ______________               _______________________

                                           (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________

 

 


 

Areštinių vidaus tvarkos taisyklių

17 priedas

 

_________________________________________________

(asmens, perduodančio siuntinį, vardas ir pavardė)

_________________________________________________

(gimimo metai, namų adresas, telefonas)

 

_____________________ direktoriui

(areštinės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

LEISTI PERDUOTI NUTEISTAJAM AREŠTU SIUNTINĮ AR SMULKŲJĮ PAKETĄ

 

201_-___-___

 

Prašau perduoti nuteistajam________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys)

_____________________________________________________________________ šiuos daiktus:

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo svoris __________ kg.

 

________________

          (parašas)

 

 

Priėmė perduodamą siuntinį

________________

  (pareigų pavadinimas)

________________

          (parašas)

________________

    (vardas ir pavardė)

 

 

Gavo perduodamą siuntinį

________________

         (nuteistasis)

_________________

          (parašas)

________________

   (vardas ir pavardė)

 

201_-___-___

______________

 


 

Areštinių vidaus tvarkos taisyklių

18 priedas

 

NUTEISTOJO AREŠTU PASIMATYMŲ, GAUTŲ PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS KORTELĖ

 

201__ –              –            

____________________

(vietovė)

 

Asmens bylos Nr.                 

 

Vardas                 Pavardė                                                  Gimimo data                                    

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas___________________

Bausmės vykdymo pradžia                         Bausmės vykdymo pabaiga                                    

 

________________________________           ________________                _________________

(areštinės įskaitos tarnybos viršininkas)                                      (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

NUTEISTOJO GIMINAIČIAI IR KITI ARTIMIEJI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Giminystės ryšys

Namų adresas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

PASIMATYMŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Pasimatymo data

Su kuo įvyko pasimatymas

Papildomi trumpalaikiai pasimatymai (nutarimo data ir Nr.)

Pasimatymo trukmė (valandos, minutės)

Pasimatymą suteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Priėmimo data

Kas priimta (siuntinys, smulkusis paketas)

Iš ko priimta (vardas ir pavardė)

Siuntinį, smulkųjį paketą gavusio nuteistojo parašas ir data

Siuntinį, smulkųjį paketą įteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

TELEVIZORIŲ, KOMPIUTERIŲ, VAIZDO LEISTUVŲ IR GARSO GROTUVŲ, RADIJO IMTUVŲ, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATŲ, MUZIKOS INSTRUMENTŲ IR KITŲ DAIKTŲ APSKAITA

 

Priėmimo data

Televizoriaus, kompiuterio, leistuvo ir garso grotuvo, radijo imtuvo ir kitų daiktų pavadinimai ir gamykliniai Nr. (šių daiktų dokumentų nereikalaujama)

Televizorių, kompiuterį, leistuvą ir garso grotuvą, radijo imtuvą ar kitą daiktą įteikusio nuteistajam darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Televizoriaus, kompiuterio, leistuvo ir garso grotuvo, radijo imtuvo ar kito daikto įteikimo data

Nuteistojo, gavusio televizorių, kompiuterį, leistuvą ir garso grotuvą, radijo imtuvą ar kitą daiktą, parašas ir data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

Areštinių vidaus tvarkos taisyklių

19 priedas

 

_______________________________

(areštinės pavadinimas)

 

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Nuteistojo vardas ir pavardė

Siuntinio (smulkiojo paketo) priėmimo data

Siuntinyje (smulkiajame pakete) esamų daiktų patikrinimo data, tikrinusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) svoris ir jame esamų daiktų aprašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) įteikimo data ir jį gavusio nuteistojo parašas

Daiktų, neįteiktų nuteistajam, pavadinimai ir sprendimas dėl jų likimo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                        _____________                     _________________

                          (pareigos)                                                      (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

______________