LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-243 DĖLCOVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PROTRŪKIŲ VALDYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-387

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo:

1.    Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 ir 9 straipsniais, 27 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i u:“.

2.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Įpareigoti ugdymo, socialinės globos ir slaugos įstaigų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkius (du ir daugiau tarpusavyje susijusius patvirtintus atvejus), nedelsiant teikti informaciją el. paštu NVSC departamentams pagal apskritį, kurioje įstaiga veikia, pagal 1 priede nustatytą formą. Informaciją atnaujinti kiekvieną kartą pasikeitus aplinkybėms.“

3.    Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4.   Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243

(2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. V-387

redakcija)

1 priedas

 

 

Data _________________________

Sąrašo numeris ____________________

Savivaldybė ____________________

 

INFORMACIJA APIE COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PROTRŪKIUS

 

 

 

Įstaigos, kurioje identifi-

kuotas protrūkis, pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Įstaigos adresas (protrūkio vieta)

Įstaigos

adreso koordinatės

Įstaigos tipas*

Protrūkio tyrimo stadija**

Bendras protrūkio atvejų skaičius

Pirminių atvejų skaičius

Antrinių atvejų skaičius

Pirmojo atvejo patvirtinimo data

Antrojo atvejo patvirtinimo data

Paskutiniojo atvejo patvirtinimo data

Informacijos apie protrūkį atnaujinimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, socialinės globos ir slaugos įstaiga, ugdymo įstaiga.

**Pradėtas, data (susisiekta su įstaiga, suteikta konsultacija); vykdomas, data; baigtas, data.

 

 

_____________________________