JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 2V-108 (1.4E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-263 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų agentūrai“, pagal kurį Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina 1.2.2 priemonę „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ (įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano priemones): 1.2.2.4. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti organizacijas, taikančias bent vieną darbo su jaunimu formą“ bei įgyvendinant šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytas priemones, vykdant šią funkciją: „1.8.4. laikantis PAT nustatytų terminų, patvirtinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2023 metų ir 2023–2024 metų projektų ir programų atrankos konkursų nuostatus ir paskelbti konkursus“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresniajai patarėjai Gintarei Stankevičienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkursą.

 

 

Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja,                                                       Eglė Došienė

pavaduojanti direktorių


 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus

2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-108 (1.4E)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų atvirąjį darbą su jaunimu vykdančių įstaigų veikloms finansuoti bei komandos palaikymui užtikrinti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, projektų įgyvendinimo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu sudaromos konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. A priemonė – Nuostatų 14.1 ir (ar) 14.2 ir (ar) 14.3 ir (ar) 14.4 papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms atvirajame jaunimo centre, kuriai numatytas Nuostatų 12.1 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 17.1–17.4 ir 18.1 ir (ar) 18.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir taikomi Nuostatų 20.1 papunktyje nustatyti įsipareigojimai;

2.2. B priemonė – Nuostatų 14.1 ir (ar) 14.2 ir (ar) 14.3 ir (ar) 14.4  papunktyje numatytoms veikloms įgyvendinti skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms atvirojoje jaunimo erdvėje, kuriai numatytas Nuostatų 12.2 papunktyje Konkursui skiriamas finansavimas, į kurį pareiškėjai pretenduoja pagal Nuostatų 17.1–17.4 ir 18.1 ir (ar) 18.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir taikomi Nuostatų 21.1 papunktyje nustatyti įsipareigojimai;

2.3. atvirasis darbas su jaunimu –  darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas vadovaujantis darbo su jaunimu principais, numatytais Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatyme;

2.4. atvirasis jaunimo centras Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą (teikia paraiškas į A priemonę);

2.5. atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą (teikia paraiškas į B priemonę);

2.6. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekto numatytose veiklose (pvz., projekto numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas). Dalyviu nelaikomas projekto vadovas, projekto veiklų įgyvendintojas;

2.7. gyvenamoji aplinka – aplinka, kuri kasdien supa jauną žmogų: mokykla, veikla už mokyklos ribų, santykiai su mokytojais, bendraamžiais, įvairiomis jaunų žmonių grupėmis ir pan.;

2.8. individualus darbas trumpalaikės konsultacijos arba tęstinė pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas;

2.9. informacinė sistema Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.10. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

2.11. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

2.12. mažiau galimybių turintys jauni žmonės jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

2.13. padalinys – viešojo juridinio asmens struktūrinis vienetas, turintis savo nuostatus, įstatus, statutą ir pan.;

2.14. pareiškėjas valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

2.15. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas, projekto vykdytojas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

2.16. pirminė intervencija – savęs pažinimui, motyvacijai įvertinti, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti ir aktyviam visuomeniniam gyvenimui pasirengti skirta individuali arba grupinė veikla jauniems žmonėms;

2.17. projektaspareiškėjo veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

2.18. projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

2.19. projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos  projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su SPPD (toliau – Sutartis);

2.20. projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

2.21. veiklos planas veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašytas vykdomas projektas, siekiami rezultatai, nurodytos konkrečios veiklos ir kt.;

2.22. unikalus atvirojo jaunimo centro (erdvės) lankytojas – nesikartojantis atvirojo jaunimo centro (erdvės) lankytojas;

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme,  Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Rekomendacijose atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintose Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. Nr. A1-614 įsakyme „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo“ (toliau – Atvirojo darbo su jaunimu aprašas), Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės),  kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Nuostatai parengti vadovaujantis taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos konkurso atrankos nuostatos, taikomos taisyklėse nustatytos nuostatos.

5. Konkursą organizuoja Agentūra, vykdanti taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6. Projektų atranką ir administravimą užtikrina SPPD, vykdantis taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7. Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Agentūros direktorius, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas.

8. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirąjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

9. Siektinas konkurso rezultatas – įgyvendintos Nuostatų 14.1. ir (ar) 14.2. ir (ar) 14.3. ir (ar) 14.4. papunktyje numatytos ir (ar) pasirinktos veiklos.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

 

10. Projektų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

11. Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

12. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 426 000 (keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur, iš kurių:

12.1. A priemonei įgyvendinti – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų, pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 22 000 (dvidešimt du tūkstančiai) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur;

12.2. B priemonei įgyvendinti – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų, pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 13 000 (trylika tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

13. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 14 punkte nurodytos veiklos.

 

 

III skyrius

finansuotinos veiklos

 

 

14. Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse):

14.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

14.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, darbuotojų darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis);

14.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (taip pat ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis jaunimo erdvėmis) vykdomos veiklos.

14.4. jaunimo darbuotojų veiklos mokykloje, kai bendradarbiaujant su mokykla (-omis) ir mokyklos (-ų) bendruomene (-ėmis) vykdomas darbas su jaunimu pasirinktoje mokykloje (-ose) – kuriant saugią, atvirą erdvę jaunuoliams mokykloje pertraukų metu ir po pamokų, palaikant artimą ir nuolatinį ryšį bei padedant mokyklos bendruomenei, patiems jaunuoliams spręsti jų kasdienines problemas bei neformaliais metodais įtraukiant jaunuolius į laisvalaikio užimtumo, ugdomąsias veiklas.

15. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas (A ir B priemonėse):

15.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, kuria jis būtų skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

15.2. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

16. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir (ar) profesinėms žinioms ir (ar) patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projektos tikslas, uždavinys ir rezultatas. Finansavimas projektui neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių papunkčių:

16.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

16.2. skirtas siekti pelno;

16.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

16.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

16.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą, skatina smurtą, prievartą, neapykantą;

16.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

16.7. yra skirtas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

 

17. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso Nuostatuose 2.14 papunktyje nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei ir kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintas pareiškėjo steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir pan.);

17.2. pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

17.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

17.4. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 12.1 papunktyje (teikiant paraišką į A priemonę) ir 12.2 (teikiant paraišką į B priemonę) nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtuose Nuostatų papunkčiuose numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

18. Vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų, turi atitikti šiuos reikalavimus (paraiškos teikimo metu, o gavus finansavimą ir viso projekto vykdymo metu), turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

18.1. per 2021–2022 metus ir (ar) einamaisiais metais turi būti dalyvavęs (-ę) ne trumpesniuose nei 6 valandų Agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims;

18.2. turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, ESMINIAI KRITERIJAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI IR (AR) KRITERIJAI

 

 

19. Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus. 

20. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, vykdantis projektą, skirtą A priemonei įgyvendinti, iki 2024 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti:

20.1. šiuos esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 51 punkte nustatytos sankcijos:

20.1.1. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

20.1.2. užtikrinti, kad darbą su jaunimu vykdytų ne mažiau nei 2 darbuotojai, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui tuo pačiu metu dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto tiesioginiam darbui su jaunimu vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, projekto vykdytojo valios;

20.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

20.2.1. į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių – unikalių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

20.2.2. projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 40 asmenų (jaunimu, jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais);

20.3. šiuos kokybinius rodiklius:

20.3.1. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

20.3.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorįnį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;

20.3.3. organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi.

21. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, vykdantis projektą, skirtą B priemonei įgyvendinti, iki 2024 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti:

21.1. šiuos esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 51 punkte nustatytos sankcijos:

21.1.1. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

21.1.2. užtikrinti ne mažiau kaip vieno su jaunimu dirbančio asmens tiesioginį darbą su jaunimu, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui ne mažiau kaip pusę etato, skirto tiesioginiam darbui su jaunimu vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, projekto vykdytojo valios;

21.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

21.2.1. į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 75 jaunus žmones –– unikalius atvirosios jaunimo erdvės lankytojus (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

21.2.2. projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 20 asmenų (jaunimu, jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais);

21.3. šiuos kokybinius rodiklius:

21.3.1. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

21.3.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;

21.3.3. organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

 

22. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos laikotarpiu, nurodytu Nuostatų 10 punkte. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projektų veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projektų vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

23. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

23.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

23.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir projekto vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

23.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

23.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 8 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 14 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

23.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti 100 procentų iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos (kai vykdytojas vykdytojas (-ai) yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartis);

23.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

23.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto);

23.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo Lietuvos Respublikoje) ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (Lietuvos Respublikoje autobuso ar kito sausumos transporto ekonominės klasės, ar lėktuvo ekonominės klasės, taip pat viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

23.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

23.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

23.2.2.5. materialiojo turto (tik projektui įgyvendinti reikalingų patalpų, tačiau ne įrangos ar technikos) paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės ir (ar) paslaugos, reikalingos einamojo remonto darbams atlikti) (ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos) (pvz., sienų dažymo ir (ar) su paprastojo remonto darbų atlikimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos);

23.2.2.6. komunalinių paslaugų išlaidos (pareiškėjo, projekto vykdytojo nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų ir skirtų projektui vykdyti patalpų šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti) (ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

23.2.2.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

23.2.2.7.1. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinėms, ūkio prekėms, nealkoholiniams gėrimams ir maisto prekėms, (skirtoms seminarų ar mokymų kavos pertraukų metu arba veiklų plane numatytoms edukacinio pobūdžio veikloms, skirtoms jaunuolių praktiniams įgūdžiams ugdyti, laikantis šios veiklos vykdymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų);

23.2.2.8. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

23.2.2.8.1. maitinimo paslaugos (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

23.2.2.8.2. apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

23.2.2.8.3. lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos;

23.2.2.8.4. viešinimo paslaugos (išlaidos straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti, lankstinukams gaminti);

23.2.2.8.5. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.6 ir 23.2.2.8.1–23.2.2.8.4 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga).

24. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo išlaidos;

24.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos (išskyrus Nuostatų 23.2.2.5 papunktyje nurodytas išlaidas, skirtas materialiojo turto paprastojo remonto (pastatų, patalpų, tačiau ne įrangos ar technikos) prekėms ir paslaugoms įsigyti);

24.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai bei po 2024 m. gruodžio 31 d.;

24.4. išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo, kitų fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimams padengti;

24.5. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

24.6. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

24.7. išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

24.8. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.


 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

 

25. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą arba pateikta į netinkamą priemonę, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką į pasirinktą priemonę, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas turi daugiau nei vieną atvirąjį jaunimo centrą ir (ar) atvirąjį jaunimo erdvę, kuri vykdo darbą su jaunimu, tuomet vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į pasirinktą priemonę. Jeigu pareiškėjas šiame punkte nustatyta tvarka teikia daugiau nei vieną paraišką, jo teikiamose paraiškose nurodytos veiklų vykdymo teritorijos ir vykdytojai negali sutapti. Paraiška turi būti pateikta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu.

26. Paraiškoje pateikiama  (taikoma A ir B priemonėms):

26.1. projekto pavadinimas;

26.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

26.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

26.4. informacija apie 2022-2023 m. vykdytas / vykdomas veiklas atvirojo darbo su jaunimu lauke / srityje;

26.5. pareiškėjo 2022-2023 m. biudžetas atviram darbui su jaunimu vykdyti;

26.6. projekto tikslas;

26.7. projekto uždaviniai;

26.8. projekto tikslinės (-ių) dalyvių grupės (-ių) apibūdinimas;

26.9. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

26.10. projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, keliama problema, pagrindžiama, kokios veiklos bus vykdomos nurodytai problemai spręsti);

26.11. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas) (informacija pateikiama užpildant informacinėje sistemoje „Asmenų korteles“);

26.12. projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, Nurodytoms Nuostatų 15 punkte;

26.13. informacija apie mažiau galimybių ir (ar) Ukrainos pilietybę turinčio, atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančio jaunimo įtraukimo būdus projekto įgyvendinimo metu (nurodant tikslinę grupę (grupes) ir šios grupės (grupių) įtraukimo būdus);

26.14. informacija apie projekto dalyvius, planuojamą individualų darbą su lankytojais ir (ar) jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais;

26.15. laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai ir numatomas projekto viešinimas;

26.16. informacija apie tai, kaip projekto įgyvendinimo metu bus keliama vykdytojų kvalifikacija ir (ar) kompetencijos, užtikrinama psichohigiena;

26.17. projekto veiklų įgyvendinimo planas 2024 m. kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 20 ir (ar) 21 punkte;

26.18. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo išlaidų sąmata 2024 (nurodant lėšų šaltinius ir kiek valstybės biudžeto lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Sąmatoje nurodomos išlaidos turi būti detalizuotos;

26.19. informacija apie projekto metu planuojamą paslaugų plėtrą;

26.20. pareiškėjo turimo inventoriaus ir patalpų, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos aprašymas (patalpų adresas, plotas, turimų kabinetų ir (ar) salių skaičius veikloms vykdyti, patalpų nuotraukos);

26.21. informacija apie projekto tikslo, uždavinių ir veiklų atitikimą atvirojo darbo su jaunimu principams nurodytiems Apraše;

26.22. kita pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

27. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti taisyklių 17 punkte lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas bei šių, kartu su paraiška, privalomų pateikti dokumentų kopijas:

27.1. dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius projekto vykdytojų dalyvavimą 2021–2022 metais ir (ar) einamaisiais metais ne trumpesniuose nei 6 valandų Agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 18.1. ir (ar) 18.2 punkto reikalavimus);

27.2. užpildytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal A priemonę ir 2 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal B priemonę);

27.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

28. Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, taisyklių 16 ir 17 punktuose tvarka, nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. būdu administruojančios įstaigos paskirtam specialistui, el. paštu sppd@sppd.lt adresu.

29. Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

 

30. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

31. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 17.1-17.4, 18.1-18.2 papunkčiuose (jeigu pretenduoja į jo atitikimą) 25, 27 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

 

32. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

33. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Agentūros direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

34. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Konkursui pateikto projekto vertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai vertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

35. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

35.1. projekto atitiktį Nuostatų 15 punkte nurodytoms privalomosioms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip“ arba „Ne“. Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

35.2. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

35.3. pareiškėjo sukuriamą pridėtinę vertę vykdomomis veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.4. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

35.5. projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.6. projekto vykdytojų kvalifikacijos kėlimo, psichohigienos užtikrinimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 3 (trijų) balų: 0 – neatitinka, 1–2 – iš dalies atitinka, 3 – atitinka;

35.7. atskirtį patiriančio jaunimo pritraukimo būdų tinkamumą ir įvairovę projekto vykdymo metu, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.8. projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui bei atitikimą Apraše numatytoms funkcijoms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–9 – iš dalies atitinka, 10 – atitinka;

35.9. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–9 – iš dalies atitinka, 10 – atitinka;

35.10. projekto metu vykdomo  individualaus darbo su jaunais žmonėmis ir (ar) jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais nuoseklumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.11. pareiškėjo turimo inventoriaus ir patalpų, kuriose numatoma vykdyti projekto veiklas, tinkamumą ir pritaikymą atvirajam darbui su jaunimui vykdyti (veiklai skirtų patalpų vieta, plotas, kabinetų ir (ar) salių skaičius), vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.12. projekto veiklų atitikimą atvirojo darbo su jaunimu principams, nurodytiems Apraše, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.13. projekto sąmatos, skaičiavimų teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekte numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

35.14. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

36. Didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius 75. Privaloma surinkti minimali balų suma – 30 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

37. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

38. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, SPPD apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. 

39. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 35 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 35 punkte nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 35 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja arba nurodo, kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti, komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo. 

40. Agentūra, skelbdama Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotinų ir rezervinių projektų sąrašus. Rezervinių projektų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per taisyklių VIII skyriuje nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, Konkurso laimėtojui skiriama mažesnė lėšų suma ir dėl to lieka nepanaudotų lėšų, arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintoms projektams esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

41. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti šiuos projektus, pirmenybė teikiama tam projektui kuris paraiškos vertinimo metu surinko daugiau balų iš abiejų ekspertų už 35.8 p. išsikelto ir aprašyto projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui bei atitikimą Apraše numatytoms funkcijoms ir (ar) 35.14. p. numatytų laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

42. Komisijos darbas organizuojamas taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

43. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis pasirašoma taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

44. Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

45. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

45.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

45.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal projekto tikslus;

45.4.2. informacija apie Nuostatų 20 punkte (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar 21 punkte (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

45.4.3. informacija apie projekto viešinimą.

46. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

47. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

48. Jei tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklų plano keitimą su SPPD Nuostatų 49 punkte nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 49 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

49. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Agentūros paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Agentūros paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Agentūros paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

50. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis Ministeriją ir Agentūrą, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

51. Jei netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatų 20.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar 21.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) nustatytais esminiais kiekybiniais rodikliais, t. y. esminių kiekybinių rodiklių ar jų dalies nepavyksta pasiekti, taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:

51.1. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 14 punkte numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 20.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar 21.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 50 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų;

51.2. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 14 punkte numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš 20.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal A priemonę) ar 21.1 papunktyje (jei projektas vykdomas pagal B priemonę) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

52. Projekto vykdytojas privalo informuoti el. paštu Agentūrą ir SPPD apie pasikeitusius komandos narius per 20 d. d., kurie projekte numatyti vykdytojais ir kuriems prašomas darbo užmokestis iš Valstybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Nuostatų 18.1. ir (ar) 18.2. papunkčiuose nustatytais reikalavimais. Gavus Agentūros patvirtinimą, apie vykdytojo (-ų) tinkamumą, projekto vykdytojas, informacinės sistemos priemonėmis pateikia raštą, kuriuo patvirtinamas vykdytojo atitikimas Nuostatų reikalavimams.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

53. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

54. Agentūros direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Agentūrai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

55. Agentūros veiksmai ir neveikimas, Agentūros direktoriaus sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Agentūros direktoriaus ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Agentūra patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

56. Agentūra ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

57. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

58. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

59. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

part_201cf12ad7b849f394771970cc985bab_end