HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016-2017 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪRŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. D1-176

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“, 2 punkto nuostatas,

t v i r t i n u 2016-2017 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūrų grafiką (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Navickas