VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRAŠYMŲ ĮRAŠYTI Į ASMENŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ TEISĖKŪRAI, SĄRAŠĄ IR   ASMENS, KURIAM DARYTA ĮTAKA DĖL TEISĖKŪROS, DEKLARACIJŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. KS-173

Vilnius

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 51, 52 ir 53 straipsniais įstatymo Nr. XIII-3171 4 straipsnio 2 dalimi nusprendžia:

1. Patvirtinti Prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. KS-173

 

 

PRAŠYMŲ ĮRAŠYTI Į ASMENŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ TEISĖKŪRAI, SĄRAŠĄ IR  ASMENS, KURIAM DARYTA ĮTAKA DĖL TEISĖKŪROS, DEKLARACIJŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų įrašyti asmenis į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros deklaracijų pildymo ir pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – Komisija) tvarką.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

3. Asmuo, norintis būti įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, pildo ir pateikia Komisijai elektroninėmis priemonėmis per Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (toliau –  SKAIDRIS) prašymą įrašyti jį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

4. Asmuo, prašyme įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, darbo vietą, pareigas per paskutinius vienus metus, kai prašymą teikia fizinis asmuo. Jei prašymą įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą teikia juridinis asmuo, jis prašyme nurodo pavadinimą, juridinio asmens kodą. Asmuo prašyme privalo nurodyti teisinio reguliavimo sritį (sritis), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

 

5. Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės nariai, viceministrai, Vyriausybės, ministerijų kancleriai, parlamentinių politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai savanoriškai gali deklaruoti informaciją apie jiems darytą įtaką dėl teisėkūros (pateikti asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaraciją) per SKAIDRIS.

 

6. Informacija apie asmenis, įrašytus į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teisinio reguliavimo sritis (sritys), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai, Komisijos sprendimo įrašyti asmenį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą data ir numeris, pateiktos metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, informacija apie asmens išbraukimą iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo yra vieša ir skelbiama per SKAIDRIS Komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt;

7. Informacija apie Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės narių, viceministrų, Vyriausybės, ministerijų kanclerių, parlamentinių politinių partijų vadovų, merų, savivaldybių tarybų narių, savivaldybių administracijų direktorių ir jų pavaduotojų savanoriškai deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą įtaką teisėkūrai taip pat yra vieša ir skelbiama per SKAIDRIS Komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

 

 

 

II. FIZINIO ASMENS PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į ASMENŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ TEISĖKŪRAI, SĄRAŠĄ PILDYMAS

 

 

8. Fizinio asmens prašyme įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nurodomi tokie asmens, norinčio tapti asmeniu, darančiu įtaką teisėkūrai, duomenys:

8.1. „Asmens kodas“ laukelyje nurodomas asmens kodas;

8.2. „Vardas“ laukelyje nurodomas asmens vardas (vardai);

8.3. „Pavardė“ laukelyje nurodoma asmens pavardė (pavardės);

8.4. „Gyvenamoji vieta“ laukelyje reikia nurodyti asmens gyvenamosios vietos adresą;

8.5. „Telefono numeris“ laukelyje nurodomas asmens telefono numeris;

8.6. „El. pašto adresas“ laukelyje nurodomas asmens elektroninio pašto adresas;

8.7. „Darbo vieta“ laukelyje nurodoma asmens darbovietė (darbovietės) per paskutinius vienus metus;

8.8. „Pareigos“ laukelyje nurodomos asmens einamos (eitos) pareigos nurodytoje darbovietėje (darbovietėse);

8.9. „Teisinio reguliavimo sritis (sritys)“ laukelyje iš klasifikatoriaus sričių sąrašo pasirenkama teisinio reguliavimo sritis ar sritys, kuriose asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

9. Prie prašymo pridėtini priedai yra skirti dokumentams ar informacijai, susijusiai su prašymu ar jį pagrindžiantys.

10. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti prašymą ir pildyti jį bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

III. JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į ASMENŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ TEISĖKŪRAI, SĄRAŠĄ PILDYMAS

 

11. Juridinio asmens prašyme įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, nurodomi tokie asmens, norinčio tapti asmeniu darančiu įtaką teisėkūrai duomenys:

11.1. „Juridinio asmens kodas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens kodas;

11.2. „Juridinio asmens pavadinimas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens pavadinimas;

11.3. „Juridinio asmens vadovas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens vadovas;

11.4. „Adresas“ laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens adresą;

11.5. „Telefono numeris“ laukelyje nurodomas juridinio asmens telefono numeris;

11.6. „El. pašto adresas“ laukelyje nurodomas juridinio asmens elektroninio pašto adresas;

11.7. „Teisinio reguliavimo sritis (sritys)“ laukelyje iš klasifikatoriaus sričių sąrašo pasirenkama teisinio reguliavimo sritis ar sritys, kuriose juridinis asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.

12. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti prašymą ir pildyti jį bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

IV. ASMENS, KURIAM DARYTA ĮTAKA DĖL TEISĖKŪROS, DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

13. Deklaracijoje nurodomi tokie deklaraciją pateikiančio asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, duomenys:

13.1. „Asmens, kuriam daryta įtaką dėl teisėkūros, deklaracijos numeris“ laukelį sistema pildo automatiškai, suteikdama deklaracijai numerį;

13.2. „Deklaracijos pateikimo data“ laukelį taip pat sistema pildo automatiškai;

13.3. „Įtakos dėl teisėkūros darymo pradžios data“ laukelyje reikia įrašyti arba pasirinkti pateiktame kalendoriuje lobistinės veiklos pradžios datą;

13.4. Deklaracijos dalyje „Asmuo, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros“ pildomi duomenys apie asmenį, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros:

13.4.1. „Vardas ir pavardė“ laukelyje nurodoma asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, vardas (vardai), pavardė (pavardės);

13.4.2. „Darbovietė“ laukelyje nurodoma asmens darbovietė, jeigu yra, ir padalinio pavadinimą;

13.4.3. „Pareigos“ laukelyje nurodomos asmens einamos pareigos.

13.5. Deklaracijos dalyje „Teisės aktas, teisės akto projektas“ nurodoma:

13.5.1. „Pavadinimas“ laukelyje nurodomas teisės akto ar teisės akto projekto pavadinimas;

13.5.2. „Norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas“ laukelyje reikia trumpai aprašyti teisės aktu, teisės akto projektu norimą pakeisti dalyką.

13.6. Deklaracijos dalyje „Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai“ pildomi duomenys apie asmenį, kuris siekė daryti įtaką dėl teisėkūros:

13.6.1. „Vardas ir pavardė arba pavadinimas“ laukelyje nurodoma asmens, kuris siekė daryti įtaką dėl teisėkūros, vardą (vardus), pavardę (pavardes) arba pavadinimą;

13.6.2. “Elektroninio pašto adresas“ laukelyje nurodomas asmens, kuris siekė daryti įtaką dėl teisėkūros elektroninio pašto adresas.

14Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti deklaraciją ir pildyti ją bei pateikti vėliau arba užpildžius pateikti Komisijai.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

15.       Už Deklaracijose neteisingų deklaruotinų duomenų nurodymą įstatymų nustatyta tvarka atsako Deklaraciją teikiantis asmuo. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

 

_________________________