HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO nR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 30 d. Nr. D1-397

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-397

redakcija)

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su pakeitimais, padarytais 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB (OL 2004 L 47, p. 26) (toliau – Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų), ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).

2. Taisyklės nustato ribinį leistiną kenksmingųjų medžiagų kiekį pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų apskaitos ir atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis tvarkas.

3. Taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

4. Taisyklės taikomos pakuočių gamintojams, gamintojams, importuotojams, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriams, pakuočių pardavėjams.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. kenksmingosios medžiagossunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), kurių gali būti pakuotėje ar jos komponentuose;

6.2. kombinuotoji pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

6.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, atskiriama rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

6.4. milijonoji dalis (toliau – ppm) – pakuotėje esančios kenksmingosios medžiagos milijonoji (10-6) pakuotės masės dalis;

6.5. pagrindinė, arba vyraujanti, pakuotės medžiaga – medžiaga, kurios masė kombinuotojoje pakuotėje yra didžiausia;

6.6. atsitiktinis medžiagos buvimas pakuotėje – atvejis, kai kenksmingoji medžiaga yra atsitiktinai patekusi į pakuotę ar jos komponentą;

6.7. sąmoningas kenksmingųjų medžiagų naudojimas – kenksmingųjų medžiagų naudojimas gaminant pakuotes ar jų komponentus siekiant, kad tos medžiagos suteiktų pakuotėms ar jų komponentams tam tikrų savybių, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingųjų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu kenksmingųjų medžiagų naudojimu;

6.8. uždaroji valdomoji pakuočių sistema pakuočių apyvartos sistema, kuria kontroliuojamaspakartotinis naudojimas ir paskirstymas. Antrinės žaliavos gaunamos perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų patekimo galimybė būtų minimali.

 

III SKYRIUS

RIBINIS LEISTINAS KENKSMINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS PAKUOTĖSE

 

7. Kenksmingųjų medžiagų kiekis visose pakuotėse turi neviršyti Taisyklių 8 punkte nurodyto ribinio kenksmingųjų medžiagų koncentracijos lygio.

8. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

9. Taisyklių 8 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

9.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

9.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems ir taisomiems uždarojoje valdomojoje pakuočių sistemoje, kaip numatyta 2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendime Nr. 2009/292/EB, kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos (OL 2009 L 79, p. 44). Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingosios medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas Taisyklių 8 punkte, gali būti viršytas tik tuo atveju, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos. Siekiant sumažinti sunkiųjų metalų kiekį plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose iki Taisyklių 8 punkte nurodyto koncentracijos lygio, rekomenduojama pakuočių gamintojams plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų gamybos proceso metu taikyti geriausius prieinamus sunkiųjų metalų šalinimo būdus;

9.3. stiklinėms pakuotėms, kai laikomasi 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendime Nr. 2001/171/EB, nustatančiame sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2001 L 62, p. 199) su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimu Nr. 2006/340/EB (OL 2006 L 125, p. 43), nustatytų reikalavimų.

10. Kenksmingųjų medžiagų kiekio pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV SKYRIUS

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės turi būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.

12. Gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – Lietuvos rinka) tiekiamų gaminių pakuotės būtų paženklintos Taisyklių nustatyta tvarka.

13. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai iš žemiau išvardintų grupių ir joms suteikiami šie kodai:

13.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

13.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

13.3. metalams – nuo 40 iki 49;

13.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

13.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

13.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

13.7. kombinuotosioms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

14. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui privalomai naudojami Taisyklių priede nurodyti raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą arba nurodant ir raidinį sutrumpinimą, ir kodą (pavyzdžiui, jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – arba PS, arba PS 6).

16. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, kuri nenurodyta Taisyklių priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, ženklinama nurodant tik kodą (pavyzdžiui, pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir taip toliau iki 19, jei pakuotė pagaminta iš plastiko ir aliuminio, ženklinama – 90).

17. Ženklinimas, nurodant pakuotei pagaminti naudotas medžiagas, turi būti ant pačios pakuotės arba jos etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę. Jei pagal Taisyklių reikalavimus nustatytas ženklinimas ant prekinės (pirminės) pakuotės fiziškai neįmanomas, jis pateikiamas ant grupinės (antrinės) pakuotės.

18. Pagal Taisyklių reikalavimus ženklinimą tik ant grupinės (antrinės) pakuotės leidžiama pateikti šiais atvejais:

18.1. kai dėl pakuotės matmenų ant prekinės (pirminės) pakuotės neįmanoma įskaitomai sutalpinti visos pagal teisės aktus privalomos ant pakuotės pateikti informacijos (pavyzdžiui, pakuotės, kurių didžiausias šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2, tabako gaminių pakuotės);

18.2. kai iš anksto nesupakuoti gaminiai (produktai) sveriami ir pakuojami vartotojo ar produkto naudotojo akivaizdoje.

19. Kombinuotoji pakuotė ženklinama naudojant Taisyklių priede kombinuotosioms pakuotėms suteiktus kodus.

20. Ženklinimo reikalavimai gali keistis, atsižvelgus į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, priėmus naują teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes papildomai žymėti ženklu:

21.1. pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis;

21.2. kuris įrodytų pakuotės autentiškumą, technines savybes ir (ar) nuosavybę.

22. Pakuočių komponentų, pagalbinių elementų ir transporto (tretinių) pakuočių ženklinimas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema neprivalomas.

 

V SKYRIUS

beNdrieji PAKUOČIŲ ir pakuočių atliekų APSKAITos reikalavimai

 

23. Neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą, visi pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai – vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitą, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriai – daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą.

24. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta ir patvirtinta tvarka ir vadovaujantis šiais principais:

24.1. tuščia pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

24.2. pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, polietilenterftalato (toliau – PET), popierines ir kartonines, metalines, kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;

24.3. apskaitant kombinuotąsias pakuotes, papildomai nurodoma vyraujanti medžiaga šiose kombinuotosiose pakuotėse;

24.4. gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į prekinę (pirminę), grupinę (antrinę) ir transporto (tretinę) pakuotę, kurios pagal naudojimo būdą skirstomos į vienkartinę ir daugkartinę pakuotę, o pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdą – į savoms reikmėms sunaudotą ir perleistą kitam asmeniui pakuotę;

24.5. vienkartinė gaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

24.6. savoms reikmėms sunaudota gaminių pripildyta pakuotė ir perleista kitam asmeniui gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

24.7. gaminių pripildyta pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė, už kurią pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnį privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

24.8. vienkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, ir daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

24.9. pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai;

24.10. pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės. Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip;

24.11. apskaitant vienkartines pakuotes papildomai nurodoma, kaip apdorojama tokia pakuotė (jos atliekos) – perdirbama ar neperdirbama.

25. Tiekta Lietuvos rinkai pakuote nelaikoma pakuotė, kuri naudojama įmonėje technologinio proceso metu iki produkcijos (galutinio produkto) pateikimo realizavimui (pavyzdžiui, pakuotė, kuri naudojama produkcijos (galutinio produkto) gamybai naudojamoms žaliavoms ar sandėliuojamai produkcijai uždengti arba pergabenti iš vienos įmonės patalpos į kitą).

26. Nerealizuota laikoma ta Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminta ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežta (importuota) pakuotė, kuri neperleista kitam asmeniui, nesunaudota savoms reikmėms ar neišvežta (neeksportuota) iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

27. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita vykdoma kalendorinių metų ketvirčiais. Kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos suskaičiuojami suminiai suvestiniai kalendorinių metų duomenys. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius kalendorinių metų suminius suvestinius daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, duomenis apskaito pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

28. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingą visų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika, ir elektroniniu būdu vykdomos pakuočių apskaitos suvestinės atspausdinimą.

29. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, Taisyklių 40 ir 42 punktuose nurodytas pakuotės kiekis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas ir kategoriją (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė)) apskaičiuojamas vadovaujantis sunaudotų medžiagų balanso duomenimis (šiuo atveju sudaryti Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytus prekinių vienetų sąrašus nebūtina).

30. Jei Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodyti prekinių vienetų sąrašai nesudaromi, kaip numatyta Taisyklių 29 punkte, apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar iš Lietuvos Respublikos išvežtą (eksportuotą) transporto (tretinės) pakuotės kiekį, vadovaujamasi sunaudotų medžiagų balanso duomenimis, pagrįstais duomenimis, nurodytais pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose tokių pakuočių buvimą ir judėjimą.

31. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.

32. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias pakuočių apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.

33. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu, kartą per kalendorinių metų ketvirtį turi būti atspausdinami suvestiniai šios pakuočių apskaitos duomenys ir patvirtinami už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais. Visa elektroniniu būdu vedama pakuočių apskaita turi būti atspausdinama, patvirtinama už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant pateikiama valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdantiems pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

34. Visa pakuočių apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą.

35. Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitoje ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis. Suvestiniai šių programų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų duomenys kartą per kalendorinių metų ketvirtį turi būti atspausdinami ir patvirtinami už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais. Visi brūkšninio kodo atpažinimo programų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų duomenys turi būti atspausdinami, patvirtinami už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant pateikiami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdantiems pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

36. Pakuočių pardavėjai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

 

VI SKYRIUS

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS

 

37. Vykdydamas tuščių pakuočių apskaitą, pakuočių gamintojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tuščių pakuočių sąrašą, kuriame nurodomi šie tuščios pakuotės duomenys:

37.1. pavadinimas;

37.2. rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

37.3. rūšies kodas pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijos FR0524 forma);

37.4. svoris (nurodant ir masės vienetą);

37.5. data, nuo kada ši tuščia pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

37.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią tuščią pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai pakuočių gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią tuščią pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja tuščia pakuote ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

38. Vykdydamas tuščių pakuočių apskaitą, pakuočių gamintojas, vadovaudamasis Taisyklių 37 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, pagal Taisyklių 37.2 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tuščių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio):

38.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos tuščios pakuotės kiekį;

38.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 38.1 papunktyje nurodytos tuščios pakuotės kiekį;

38.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) tuščios pakuotės kiekį;

38.4. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 38.3 papunktyje nurodytos tuščios pakuotės kiekį;

38.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) tuščios pakuotės kiekį;

38.6. nerealizuotos tuščios pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

38.7. nerealizuotos tuščios pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

 

VII SKYRIUS

GAMINIŲ PRIPILDYTŲ VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, IŠSKYRUS VIENKARTINES PAKUOTES, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

39. Vykdydamas gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių vienetų vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie vienkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys:

39.1. pakuotės pavadinimas;

39.2. pakuotės svoris, tenkantis vienam prekiniam vienetui (nurodant ir masės vienetą);

39.3. pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

39.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

39.5. pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė));

39.6. data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

39.7. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią vienkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią vienkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo vienkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

40. Vykdydamas Taisyklių 39 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 39 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, pagal Taisyklių 39.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tokių vienkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio):

40.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (panaudotos gaminiams supakuoti) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

40.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 40.1 papunktyje nurodytos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

40.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

40.4. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 40.3 papunktyje nurodytos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

40.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

40.6. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

40.7. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

 

VIII SKYRIUS

GAMINIŲ PRIPILDYTŲ DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, IŠSKYRUS DAUGKARTINES PAKUOTES, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

41. Vykdydamas gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių vienetų daugkartinių pakuočių sąrašą, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie daugkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys:

41.1. pakuotės pavadinimas;

41.2. pakuotės svoris, tenkantis vienam prekiniam vienetui (nurodant ir masės vienetą);

41.3. pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

41.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

41.5. pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė));

41.6. data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

41.7. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo daugkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

42. Vykdydamas Taisyklių 41 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 41 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, pagal Taisyklių 41.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tokių daugkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio):

42.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (panaudotos gaminiams supakuoti) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

42.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 42.1 papunktyje nurodytos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

42.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

42.4. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 42.3 papunktyje nurodytos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

42.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

42.6. susigrąžintos iš Lietuvos rinkos daugkartinės tuščios pakuotės kiekį;

42.7. nerealizuotos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

42.8. nerealizuotos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

43. Susigrąžintų iš Lietuvos rinkos daugkartinių pakuočių apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis: tiektos Lietuvos rinkai ir susigrąžintos daugkartinės pakuotės kiekis skaičiuojamas kaip vienkartinės pakuotės kiekis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė.

44. Susigrąžinta iš Lietuvos rinkos daugkartine pakuote nelaikoma ir į Taisyklių 43 punkte nurodytą susigrąžintų iš Lietuvos rinkos daugkartinių pakuočių apskaitą neįtraukiami duomenys apie pakuotes, kurios buvo pakeistos naujai įsigytomis dar nenaudotomis (naujomis) daugkartiniam naudojimui tinkamomis pakuotėmis. Naudotos daugkartinės pakuotės laikomos susigrąžintomis iš Lietuvos rinkos (ir duomenys apie šią pakuotę įtraukiami į Taisyklių 43 punkte nurodytą susigrąžintų iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos daugkartinių pakuočių apskaitą), kai daugkartinės pakuotės susigrąžinamos pačių gamintojų ir (ar) importuotojų arba kai daugkartinės pakuotės susigrąžinamos daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančių įmonių ir gamintojas ir (ar) importuotojas tokias iš Lietuvos rinkos susigrąžintas daugkartines pakuotes vėl naudoja produkcijai (prekėms) supakuoti.

45. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris produkcijos (prekių) supakavimui naudoja daugkartinę pakuotę, kuri jam nepriklauso nuosavybės teise (pavyzdžiui, ją nuomoja), pats apskaito šią pakuotę kaip savo daugkartinę pakuotę arba sutartiniais pagrindais šios pakuotės apskaitą paveda šių daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančiai įmonei. Daugkartinės pakuotės, kurios savininkas nėra gamintojas ir (ar) importuotojas, apskaita vykdoma vadovaujantis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir šiame skyriuje nustatytais daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės apskaitos reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

46. Vykdydamas vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai), apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tokių vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

46.1. gėrimas (pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

46.2. Taisyklių 46.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

46.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė);

46.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

46.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

46.6. pakuotės svoris (nurodant ir masės vienetą);

46.7. data, nuo kada gamintojas ir (ar) importuotojas pavedė užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje;

46.8. data, iki kada gamintojas ir (ar) importuotojas buvo pavedęs užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojo ir (ar) importuotojo pavedimas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui netenka galios).

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos ir turint užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinimą, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

47. Vykdydamas Taisyklių 46 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 46 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, pagal Taisyklių 46.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tokių vienkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais):

47.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (panaudotos gaminiams supakuoti) vienkartinės pakuotės kiekį;

47.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 47.1 papunktyje nurodytos vienkartinės pakuotės kiekį;

47.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

47.4. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 47.3 papunktyje nurodytos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

47.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

47.6. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

47.7. nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

48. Gamintojai ir importuotojai užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui, kuriam pavedė organizuoti vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, teikia Taisyklių 46 punkte nurodyto vienkartinių pakuočių sąrašo ir Taisyklių 47 punkte nurodytos vienkartinių pakuočių apskaitos duomenis sutartyse su šiuo administratoriumi numatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, IR JŲ ATLIEKŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ADMINISTRATORIUI

 

49. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius, vykdydamas Lietuvos rinkai patiektų vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitą, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gamintojų ir (ar) importuotojų, kurie užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui pavedė organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą, pateiktais jų gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašo duomenimis, sudaro vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

49.1. gėrimas (pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

49.2. Taisyklių 49.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

49.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė);

49.4. rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

49.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

49.6. pakuotės svoris (nurodant ir masės vienetą);

49.7. data, nuo kada gamintojas ir (ar) importuotojas pavedė užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje;

49.8. data, iki kada gamintojas ir (ar) importuotojas buvo pavedęs užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojo ir (ar) importuotojo pavedimas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui netenka galios).

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote, už kurią privaloma imti užstatą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio patvirtinimo gamintojui ir (ar) importuotojui, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

50. Vykdydamas Taisyklių 49 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pagal Taisyklių 49.3 papunktyje nurodytas pakuotės rūšis atskirai apskaito šį tokių vienkartinių pakuočių kiekį:

50.1. jam organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų patiektą Lietuvos rinkai vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais);

50.2. iš pakuočių pardavėjų surinktą vienkartinių pakuočių atliekų kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais);

50.3. pakuočių atliekų perdirbėjams perduotą iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų kiekį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio);

50.4. neperduotą pakuočių atliekų perdirbėjams iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų likutį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais) ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

50.5. neperduotą pakuočių atliekų perdirbėjams iš pakuočių pardavėjų surinktų vienkartinių pakuočių atliekų likutį (tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

51. Taisyklių 50.2–50.5 papunkčiuose nurodyti duomenys apskaitomi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka, apskaitant ir tuos Taisyklių 50.2–50.5 papunkčiuose nurodytus duomenis, kurie nenurodyti Atliekų apskaitos taisyklėse.

52. Taisyklių 49 punkte nurodytas sąrašas su naujausiais duomenimis turi būti nuolat viešai prieinamas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje. Šios informacijos skelbimo nuoroda turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri šią informaciją nuolat viešai skelbia Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 

XI SKYRIUS

daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

53. Vykdydamas daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai), apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tokių daugkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios daugkartinės pakuotės tipą, nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. 32 „Dėl Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“, nurodomi šie duomenys:

53.1. gėrimas, kuriuo pripildoma ši pakuotė (pagal pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašą, nurodytą Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

53.2. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

53.3. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

53.4. pakuotės svoris (nurodant ir masės vienetą);

53.5. data, nuo kada ši pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

53.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja daugkartine pakuote ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos.

54. Vykdydamas Taisyklių 53 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 53 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai apskaito šį tokių daugkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio, ir vienetais):

54.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintos (panaudotos gaminiams supakuoti) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

54.2. Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 54.1 papunktyje nurodytos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

54.3. į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos (importuotos) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

54.4 Lietuvos rinkai patiektos Taisyklių 54.3 papunktyje nurodytos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

54.5. iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtos (eksportuotos) daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

54.6. iš pakuočių pardavėjų susigrąžintos tuščios daugkartinės pakuotės kiekį;

54.7. nerealizuotos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

54.8. nerealizuotos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

55. Gamintojai ir importuotojai užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui teikia Taisyklių 53 punkte nurodyto daugkartinių pakuočių sąrašo ir Taisyklių 54 punkte nurodytos pakuočių apskaitos duomenis sutartyse su šiuo administratoriumi numatyta tvarka.

56. Iš pakuočių pardavėjų susigrąžintos daugkartinės pakuotės apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą.

57. Susigrąžinta daugkartine pakuote nelaikoma ir į Taisyklių 56 punkte nurodytą susigrąžintos daugkartinės pakuotės apskaitą neįtraukiami duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo įsigytą dar nenaudotą (naują) daugkartinę pakuotę.

 

XII SKYRIUS

daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ADMINISTRATORIUI

 

58. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius vykdydamas Lietuvos rinkai patiektų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais, gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktais jų gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašo duomenimis ir Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“, sudaro daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios daugkartinės pakuotės tipą nurodomi šie duomenys:

58.1. gėrimas, kuriuo pripildoma ši pakuotė (pagal Taisyklių 53.1 papunktyje nurodytą pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašą);

58.2. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą,

58.3. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

58.4. pakuotės svoris (nurodant ir masės vienetą);

58.5. data, nuo kada ši pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

58.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojai ir (ar) importuotojai nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja daugkartine pakuote, už kurią privaloma imti užstatą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos;

59. Vykdydamas Taisyklių 58 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitą, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius, vadovaudamasis Taisyklių 58 punkte nurodytu pakuotės sąrašu ir gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktais duomenimis, atskirai apskaito šį tokių daugkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas vienetais):

59.1. gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos rinkai patiektą daugkartinių gaminių pripildytų pakuočių kiekį;

59.2. iš pakuočių pardavėjų gamintojų ir (ar) importuotojų susigrąžintų tuščių daugkartinių pakuočių kiekį.

60. Iš pakuočių pardavėjų susigrąžintų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema.

61. Taisyklių 58 punkte nurodytas sąrašas su naujausiais duomenimis ir Taisyklių 59 punkte nurodyti suvestiniai suminiai duomenys turi būti nuolat viešai prieinami užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje.

 

XIII SKYRIUS

ATSISKAITYMO PAGAL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS DUOMENIS TVARKA

 

62. Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją pagal Deklaracijos FR0524 formą.

63. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius turi kasmet iki einamųjų metų vasario 20 d. elektroniniu būdu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodą, kur paskelbta Taisyklių 61 punkte nurodyta informacija.

64. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius suminius praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodytus Taisyklių 50.2–50.5 papunkčiuose, pateikia Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka. Suvestiniai suminiai praėjusių kalendorinių metų duomenys, nurodyti Taisyklių 50.1–50.3 papunkčiuose, pateikiami Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791 „Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

priedas

 

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

iutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotosios pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuotoji pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotosioms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai kombinuotųjų pakuočių grupei pagal vyraujančią medžiagą arba naudojant sutrumpinimą C/ (atitinkamai nurodant vyraujančios medžiagos raidinį sutrumpinimą).

 

______________