APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS VEIKLOS patikrinimo techninės užduoties PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 17 d. Nr. AD1-47

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninę užduotį.

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo techninės užduoties nustatyta tvarka parengtą sutartų procedūrų ataskaitą licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos teikia atsiskaitydamos už 2022 metus.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                            Jūratė Rūkštelienė

 


 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2023 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. AD1-47

 

 

LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS VEIKLOS patikrinimo techninė užduotis

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis) nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 3422 straipsnyje nurodytos licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – Organizacija), kuri organizuoja alyvos, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, pakuočių (toliau – Gaminiai ar pakuotės) atliekų tvarkymą, bei verčiasi kitomis įstatyme tokioms organizacijoms nustatytomis veiklos rūšimis, pateiktos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymo ir atliekų tvarkymo finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimo ataskaitos patikrinimo organizavimo ir  sutartų procedūrų ataskaitos pagal Techninę užduotį (toliau – Ataskaita) rengimo tvarką.

2. Techninės užduoties nuostatomis vadovaujasi audito įmonės (nepriklausomi auditoriai), kurios atlieka Organizacijų atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane (toliau – Veiklos organizavimo planas) numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programai (toliau – Švietimo programa) patikrinimą (toliau – Patikrinimas), ir vadovaudamosios šiuo patikrinimu pateikia Ataskaitą.

3. Atlikti Patikrinimą ir Ataskaitą pateikti gali tik Lietuvos Respublikos audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) nustatyta tvarka į sąrašą įrašyta audito įmonė (nepriklausomas auditorius).

4. Auditorius ir (arba) audito įmonė negali atlikti Patikrinimo ir pateikti Ataskaitos, jeigu auditorius, audito įmonė arba audito tinklas, kuriam priklauso audito įmonė, ir Organizacija yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję ir tai galėtų pakenkti patikrinimą atliekančio auditoriaus ir (arba) audito įmonės nepriklausomumui.

5. Organizacijos Patikrinimas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti, ir Technine užduotimi.

6. Audito įmonė ir joje dirbantis auditorius, atliekantis Patikrinimą, privalo laikytis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintame Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Techninėje užduotyje vartojamos šios sąvokos:

7.1. Išlaidas pagrindžiantis dokumentas – sąskaita faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, darbų perdavimo-priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai;

7.2. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą;

7.3. Licencijas išduodanti institucija – Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, kuri išduoda, atsisako išduoti Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, tikslina jos duomenis, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo jos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, išduoda jos dublikatą.

7.4. Licencijuojamos veiklos priežiūra atliekanti institucija – Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, kuri prižiūri Organizacijų veiklą, kaip jos laikosi Atliekų tvarkymo įstatymo 3426 straipsnyje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų.

8. Kitos Techninėje užduotyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“.

 

III. PATIKRINIMO ORGANIZAVIMAS

 

9. Audito įmonė Organizacijos prašymu atlieka Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties Organizacijos Veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, Švietimo programai patikrinimą pagal Techninę užduotį.

10. Audito įmonei, atliekančiai Patikrinimą, Organizacijai atstovaujantis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1. informaciją apie Organizacijos Veiklos organizavimo plane suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas Veiklos organizavimo plano priemones (nurodant kiekvienos priemonės įvykdymo datą, įgyvendinimo apimtį (skaitine reikšme) ir skirtą lėšų sumą) pridedant priemonių įvykdymą įrodančius dokumentus;

10.2. informaciją apie praėjusiais metais tiektą rinkai bendrą Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Gaminių ar pakuočių kiekį ir bendrą praėjusiais kalendoriniais metais surinktų ir sutvarkytų Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Gaminių ar pakuočių atliekų kiekį pridedant Gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus;

10.3. su licencijas išduodančia institucija suderintą Organizacijos atliekų tvarkymo finansavimo schemą (toliau – Finansavimo schema) ir informaciją apie Finansavimo schemos vykdymą, kurioje turi būti nurodyta:

10.3.1. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Organizacijai sumokėtų įnašų dydis, eurais (nurodant procentinę įnašo dalį, skirtą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui);

10.3.2. kitų Organizacijos pajamų dydis (detalizuojant pagal pajamų šaltinį);

10.3.3. sukauptų pajamų bendra suma;

10.3.4. lėšos, skirtos Organizacijos administravimui;

10.3.5. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui;

10.3.6. lėšos, skirtos Švietimo programai vykdyti (pagal konkrečias priemones);

10.3.7. lėšos, skirtos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui (nurodant, kiek sumokėta nustatyta tvarka parinktiems atliekų tvarkytojams už suteiktas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo daliniam finansavimui, pakuočių atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui;

10.3.8. lėšos, skirtos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms (detalizuojant pagal išlaidų paskirtį: Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų patirtų nuostolių dėl Gaminių ar pakuočių Veiklos organizavimo priemonių ir (ar) nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui ir kitoms, Organizacijos požiūriu, svarbioms veikloms, kurias būtina nurodyti);

10.4. Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 papunkčiuose nurodytų išleistų lėšų pagrindžiančius dokumentus;

10.5. informaciją apie Švietimo programoje suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas Švietimo programos priemones (nurodant kiekvienos priemonės įvykdymo datą, įgyvendinimo apimtį (skaitine reikšme) ir skirtą lėšų sumą);

10.6. Švietimo programoje numatytų priemonių įvykdymą įrodančią medžiagą (straipsnių, bukletų, reklaminių plakatų ar kt. kopijas, TV, radijo laidų įrašus ar kt.);

10.7. Organizacijos vadovybės patvirtinimo laišką audito įmonei dėl Organizacijos pateiktos informacijos teisingumo (pagal auditoriaus reikalaujamą formą).

11. Patikrinimo metu Organizacijai atstovaujantis asmuo privalo bendradarbiauti su Patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti Patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

12. Auditorius Patikrinimo metu prireikus turi teisę raštu, el. paštu arba faksu kreiptis į Organizaciją atstovaujantį asmenį dėl trūkstamų dokumentų ar kitos informacijos pateikimo.

13. Visus Organizacijos audito įmonei (nepriklausomam auditoriui) pateikiamus dokumentus turi pasirašyti atsakingi asmenys.

 

IV. PATIKRINIMO APIMTIS

 

14. Atlikęs Patikrinimą, auditorius parengia Ataskaitą (pagal Techninės užduoties 1 priede pateiktą formą), kurioje pateikia informaciją apie atliktas 15 punkte nustatytas procedūras bei susijusius pastebėjimus.

15. Patikrinimo metu atliekamos procedūros:

15.1. palyginama ir nurodoma, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.1 papunktyje nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės (nurodoma faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės ir nurodoma Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės, kurios laikytinos faktiškai neįvykdytomis);

15.2. palyginama ir nurodoma, ar Organizacijos pateiktoje informacijoje nurodytas praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekis atitinka Organizacijos pridedamuose Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose nurodytą surinktą ir sutvarkytą tokių atliekų kiekį pagal 15.2.1–15.2.5 papunkčiuose nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių rūšis:

15.2.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų – pagal atskiras kategorijas, kaip nurodyta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede;

15.2.2. pakuočių ir pakuočių atliekų – pagal atskirą pakuotės rūšį, kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

15.2.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų – pagal atskirus gaminius, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede;

15.2.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

15.2.5. alyvos atliekų;

15.3. sutikrinamos Techninės užduoties 10.3.110.3.8 papunkčiuose nurodytos gautos pajamos ir išleistos lėšos su auditoriui pateiktais gautų pajamų ir išleistų lėšų pagrindžiančiais dokumentais (jei Techninės užduoties 10.3.110.3.8 papunkčiuose gautoms pajamoms ir išleistoms lėšoms pagrįsti dokumentai nepateikti, ar pateikti ne visi dokumentai, nurodoma, kurioms gautoms pajamoms ir (ar) išleistoms lėšoms pagrįsti dokumentų pakanka, o kurioms ne);

15.4. palyginama ir nurodoma, ar sutampa Finansavimo schemoje ir išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytos sumos;

15.5. palyginama ir nurodama, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.6 papunktyje nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės (nurodoma faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės ir nurodoma Švietimo programoje nurodytos priemonės, kurios laikytinos faktiškai neįvykdytomis).

16. Radęs neatitikimų, auditorius turi juos nurodyti Ataskaitoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Atlikęs Patikrinimą, auditorius pateikia Ataskaitą Techninės užduoties 15 punkte nurodytoms procedūroms.

18. Auditoriaus Ataskaitoje nenurodomi viešai neskelbiami fizinių asmenų duomenys (asmens kodas, tikslus gyvenamosios vietos adresas ir kt.).

19. Auditorius Organizacijai atstovaujantį asmenį supažindina su 17 punkte nurodyta Ataskaita.

20. Auditorius su Patikrinimu susijusius darbo dokumentus kartu su juos pagrindžiančių Organizacijos pateiktų dokumentų kopijomis, kai jos reikalingos, pasilieka savo nuosavybėje ir saugo Audito įstatyme nustatyta tvarka.

21. Auditoriaus Ataskaita pateikiama 2 egzemplioriais: vienas skirtas Organizacijai, kitas – licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai.

22. Prireikus licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į audito įmonę (ar auditorių) dėl papildomos informacijos, susijusios su atliktu Patikrinimu.

23. Techninė užduotis gali būti keičiama licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančios  institucijos sprendimu pasikonsultavus su Lietuvos auditorių rūmais.

 

______________________________

 

 

part_0af76ae55e7041e0aec9365729c3393b_end


 

Licencijuotos gamintojų ir importuotojų

organizacijos veiklos patikrinimo techninė

užduotis

1 priedas

 

 

 

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS

 

 

 

Licencijuotai gamintojų ir importuotojų organizacijai [pavadinimas]

 

Licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai [pavadinimas][1]

 

Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimo bei platinimo apribojimai

 

Mūsų ataskaita skirta vien tik siekiant padėti licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai nustatyti, ar [licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – Organizacijos) pavadinimas] atliekų tvarkymo organizavimo veikla atitinka Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones, atliekų tvarkymo finansavimo schemą, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programą pagal Techninę užduotį[2]. Ši ataskaita yra skirta tik Organizacijai bei Licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai, todėl jos negali naudoti kitos šalys arba ji negali būti platinama kitoms šalims.

 

 

Organizacijos pareigos

 

[Organizacijos pavadinimas] patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslais.

 

[Organizacijos pavadinimas] yra atsakinga už dalyką, dėl kurio atliekamos sutartos procedūros.

 

Auditoriaus pareigos

 

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąjį tarptautinį susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstytą) „Sutartų procedūrų užduotys“. Sutartų procedūrų užduoties metu atliekame procedūras, dėl kurių susitariame su Organizacija, ir pateikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes nepateikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.

 

Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiame nuomonės arba užtikrinimo išvados.

 

Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

 

Profesinė etika ir kokybės kontrolė

 

Laikėmės Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TBESV kodeksas) ir TBESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.

 

Mūsų audito įmonė taiko 1-ąjį TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ ir, atitinkamai, įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ir procedūras dėl etikos reikalavimų, profesionalų standartų ir taikomų įstatymų arba teisės aktų reikalavimų laikymosi.

 

Procedūros ir pastebėjimai

 

Atlikome toliau apibūdintas procedūras dėl Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos, [sutarties sudarymo data] sutartas su Organizacija pasirašytose užduoties sąlygose.

 

Procedūros

Pastebėjimai

1. palyginti ir nurodyti, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.1 papunktyje nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės

[Pateikiama informacija apie priemonių įvykdymą (kiek priemonių buvo suplanuota vykdyti ir nurodomos faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės ir nurodomos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės, kurios laikytinos faktiškai neįvykdytomis]

2. palyginti ir nurodyti, ar Organizacijos pateiktoje informacijoje nurodytas praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekis atitinka Organizacijos pridedamuose Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose nurodytą surinktą ir sutvarkytą tokių atliekų kiekį pagal 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių rūšis

 

2.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų – pagal atskiras kategorijas, kaip nurodyta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,  1 priede;

[Nurodomas koks kiekis buvo surinktas ir sutvarkytas ir kokiam kiekiui buvo išduoti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai pagal atskiras kategorijas]

2.2. pakuočių ir pakuočių atliekų – pagal atskirą pakuotės rūšį, kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

[Nurodomas koks kiekis buvo surinktas ir sutvarkytas ir kokiam kiekiui buvo išduoti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai pagal atskiras pakuotės rūšis]

2.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų – pagal atskirus gaminius, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje;

[Nurodomas koks kiekis buvo surinktas ir sutvarkytas ir kokiam kiekiui buvo išduoti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai pagal atskirus gaminius]

2.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

[Nurodomas koks kiekis buvo surinktas ir sutvarkytas ir kokiam kiekiui buvo išduoti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai pagal atskiras pakuotės rūšis]

2.5. alyvos atliekų.

[Nurodomas koks kiekis buvo surinktas ir sutvarkytas ir kokiam kiekiui buvo išduoti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai]

3. sutikrinti Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 papunkčiuose nurodytas gautas pajamas ir išleistas lėšas su pateiktais gautų pajamų ir išleistų lėšų pagrindžiančiais dokumentais:

[jei Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 papunkčiuose gautoms ir (ar) išleistoms lėšoms pagrįsti dokumentai nepateikti, ar pateikti ne visi dokumentai, nurodoma, kurioms gautoms pajamoms ir (ar) išleistoms lėšoms pagrįsti dokumentų pakanka, o kurioms ne, nurodant konkrečius skaičius]

3.1. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Organizacijai sumokėtų įnašų dydis, eurais (nurodant procentinę įnašo dalį, skirtą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui);

[Nurodomas sumokėtų įnašų dydis, eurais ir procentinė įnašo dalis, skirta gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui]

3.2. kitų pajamų dydis (detalizuojant pagal pajamų šaltinį);

[Nurodomas kitų pajamų dydis (detalizuojant pagal pajamų šaltinį)]

3.3. sukauptų pajamų bendra suma;

[Nurodoma sukaupta pajamų bendra suma]

3.4. lėšos, skirtos Organizacijos administravimui;

[Nurodomos lėšos skirtos Organizacijos administravimui]

3.5. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui;

[Nurodomos lėšos skirtos darbo užmokesčiui]

3.6. lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui (pagal konkrečias priemones);

[Nurodomos lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui]

3.7. lėšos, skirtos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui (nurodant, kiek sumokėta nustatyta tvarka parinktiems atliekų tvarkytojams už suteiktas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo daliniam finansavimui, pakuočių atliekų tvarkymo atveju atskirai nurodant, kiek lėšų skirta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui;

[Nurodomos lėšos skirtos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui (detalizuojant pagal išlaidų paskirtį)]

3.8. lėšos, skirtos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms (detalizuojant pagal išlaidų paskirtį: Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų patirtų nuostolių dėl Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir (ar) nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui ir kitoms, Organizacijos požiūriu, svarbioms veikloms, kurias būtina nurodyti).

[Nurodomos lėšos, skirtos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms (detalizuojant pagal išlaidų paskirtį)]

4. palyginti ir nurodyti, ar sutampa Finansavimo schemoje ir išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytos sumos.

 

5. palyginti ir nurodyti, ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.6 papunktyje nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės.

[Pateikiama informacija apie priemonių įvykdymą (kiek priemonių buvo suplanuota vykdyti ir nurodomos faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės ir nurodomos Švietimo programoje nurodytos priemonės, kurios laikytinos faktiškai neįvykdytomis)]

 

 

 

[audito įmonės pavadinimas ir adresas] [3]

 

[atestuoto auditoriaus vardas, pavardė]                                                                         [parašas]

 

[atestuoto auditoriaus pažymėjimo numeris]

 

[data]

 

 

part_aeaa3df2b4a6479bb25113de562e0f2d_end[1] Auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita pateikiama 2 egzemplioriais: vienas skirtas Organizacijai, kitas – Licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančiai institucijai.

[2] Techninė užduotis - licencijuojamos veiklos priežiūrą atliekančios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninė užduotis

[3] Jeigu auditorius veikia užregistravęs individualią veiklą ir yra įrašytas į audito įmonių sąrašą, tai audito įmonės pavadinimas ir adresas nėra nurodomi, o turi būti nurodoma, kad auditorius vykdo individualią veiklą.