LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 10 D.

ĮSAKYMO NR. ĮV-15 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. ĮV-345

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 197 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 61 ir 66 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2023 m. kovo 31 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams“  (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003) ir Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2019 m. gruodžio 13 d. protokolą Nr. 10:

1S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Molėtų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003) – iki 62 465,02 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai 2 ct).

2.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-r-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 1 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„13.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Molėtų rajono savivaldybės administracija

188712799

Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams

-

283 523,02

-

-

283 523,02

-

 

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka,  arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                              Simonas Kairys