LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-874 „DĖL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESIJĄ AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO IR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKIAMŲ STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGŲ DEKLARACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. D1-298

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ir Laikinai arba vienkartinai teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO norint DIRBTI PAGAL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESIJĄ AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1 papunkčiu,

tvirtinu Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESIJĄ AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS“;

2.2. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

2.3. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką.“;

2.4. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Pripažinus statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.“;

2.5. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiams neribojama laisvė laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje, jeigu jie yra teisėtai įsisteigę kitoje valstybėje narėje.“;

2.6. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 82 ir 83 dalys, 10 straipsnis, statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“.“;

2.7. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.“;

2.8. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO BENDRIEJI PRINCIPAI IR ETAPAI“;

2.9. pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.3. nustatymas, kad rasti skirtumai tarp statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje suteikiamos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos yra esminiai, vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis;“;

2.10. pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4. statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas ar motyvuotas nepripažinimas ar kompensacinės priemonės skyrimas, vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis.“;

2.11. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT UŽSIIMTI STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINE VEIKLA“;

2.12. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, siekiantis statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – Pareiškėjas), arba jo įgaliotas asmuo raštu ar elektroninėmis priemonėmis teikia Ministerijai 1 priede nurodytos formos užpildytą paraišką (toliau – Paraiška). Kartu su Paraiška pateikiami šie dokumentai arba notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintos dokumentų kopijos:“;

2.13. pakeičiu 10.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.8. jei Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje atitinkama profesija nereglamentuojama, jis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal statybos inžinieriaus profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri tos profesijos nereglamentuoja, kai Pareiškėjas turi vieną ar daugiau kompetenciją patvirtinančių dokumentų arba formalios kvalifikacijos įrodymų;“;

2.14. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Kartu su paraiška pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentą išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.“;

2.15. papildau 111 punktu:

„111. Pareiškėjas gali Paraišką ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus Ministerijai teikti elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt). Ministerija, jei kyla pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.“;

2.16. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGAS“;

2.17. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas.“;

2.18. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, norintis laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas (toliau – Paslaugos teikėjas), raštu ar elektroninėmis priemonėmis teikia Ministerijai užpildytą 2 priede nurodytos formos Laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaraciją (toliau – Deklaracija), kai jis pirmą kartą persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti statybos inžinieriaus paslaugas. Paslaugos teikėjas Deklaraciją gali teikti elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).“;

2.19. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje arba, jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su Deklaracija pateikia Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus ar patvirtintas dokumentų kopijas.“;

2.20. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS“;

2.21. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Jeigu Ministerija ketina priimti Tvarkos aprašo 16.3 papunktyje nurodytą sprendimą skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo testą, ji turi atsižvelgti į proporcingumo principą ir vadovautis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio nuostatomis. Ministerija, priimdama sprendimą dėl kompensacinių priemonių taikymo, turi užtikrinti, kad šis sprendimas būtų tinkamai pagrįstas, o Pareiškėjas – informuotas apie Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus iš esmės kitokius skirtingus dalykus ir kodėl jų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai tuo tikslu yra patvirtinusi atitinkama įstaiga.“;

2.22. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Komisija per vieną mėnesį nuo Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytos informacijos ar dokumentų gavimo dienos nustato Pareiškėjo turimą profesinės kvalifikacijos lygį pagal Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatas, taip pat įvertina, ar tarp Pareiškėjo baigto rengimo ir Lietuvos Respublikoje reikalaujamo rengimo siekiant dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją yra iš esmės kitokių skirtingų dalykų ir ar jie gali visiškai ar iš dalies būti kompensuojami Pareiškėjo valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytomis ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, ir parengia išvadą, kurioje siūlo Ministerijai:“;

2.23. pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.2. skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį ar profesinio tinkamumo testą ir nurodo dalykus, kuriems kompensuoti skiriama kompensacinė priemonė. Komisija savo išvadoje nurodo profesinės adaptacijos laikotarpio trukmę ir informaciją pagal Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 16 dalį.“;

2.24. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Ministerija sudaro bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikoje registruotomis auštosiomis mokyklomis, rengiančiomis statybos inžinierius (toliau – Aukštosios mokyklos), dėl profesinio tinkamumo testų organizavimo, kuriose susitariama dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodyto dalykų, kurių trūksta, sąrašo profesinio tinkamumo testams atlikti, profesinio tinkamumo testų laikymo vietos ir laiko, rekomenduojamos literatūros ir teisės aktų sąrašo, pakartotinio testų laikymo tvarkos.“;

2.25. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

„36. Pareiškėjas, gavęs Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytą Ministerijos informaciją, sudaro sutartį su Ministerijos nurodyta Aukštąja mokykla dėl profesinio tinkamumo testo atlikimo, kurioje susitariama dėl profesinio tinkamumo testo organizavimo kainos, kuri nustatoma remiantis testo apimtimi ir pagrįstomis profesinio tinkamumo testo vykdymo sąnaudomis. Profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidas Pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai Aukštajai mokyklai. Ministerija užtikrina, kad Pareiškėjas profesinio tinkamumo testą galėtų laikyti ne vėliau kaip per Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 17 dalyje nurodytą terminą.“;

2.26. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS PROFESINĖS ADAPTACIJOS LAIKOPTARPIU“;

2.27. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

2.28. pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Sprendimas dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo ar tokio sprendimo nepriėmimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 64 straipsnyje nurodytai Apeliacinei komisijai. Pareiškėjas, nesutinkantis su Apeliacinės komisijos sprendimu, gali jį skųsti administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“;

2.29. papildau 1 priedo Paraišką dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti statybos inžinieriumi Lietuvos Respublikoje I1 punktu ir jį išdėstau taip:

I1. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(šis punktas pildomas, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu I punkte, ar nėra įgyta profesinės patirties metu)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

2.30. pakeičiu 1 priedo Paraiškos dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti statybos inžinieriumi Lietuvos Respublikoje 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Jei Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje atitinkama profesija nereglamentuojama, jis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal statybos inžinieriaus profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri tos profesijos nereglamentuoja, kai Pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų.“;

2.31. pakeičiu 2 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

LAIKINAI IR KARTAIS TEIKIAMŲ STATYBOS INŽINIERIAUS PASLAUGŲ DEKLARACIJA“;

2.32. pakeičiu 2 priedo 6 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„ [][] Dokumentas, patvirtinantis vienerių metų iš eilės per pastaruosius dešimt metų statybos inžinieriaus darbo patirtį5“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas