LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. A1-369/1K-174 „DĖL NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 10  d. Nr. A1-542 / 1K-348

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. A1-369/1K-174 „Dėl Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.2.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n a m e Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodiką (pridedama).

2. S i ū l o m e socialinę paramą teikiančioms institucijoms ar įstaigoms sudaryti duomenų apie Lietuvos Respublikos gyventojų turimą nekilnojamąjį turtą teikimo sutartis su valstybės įmone Registrų centru.“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                    Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

Finansų ministras                                                                                   Rimantas Šadžius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-369/1K-174

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m.  lapkričio 10 d. įsakymo

Nr. A1-542 /1K-348 redakcija)

 

NEPASITURINČIŲ GYVENTOJŲ, KURIE KREIPĖSI DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TURTO VERTĖS NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodika (toliau – Metodika) yra taikoma nustatant nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, nuosavybės teise turimo turto vertę.

 

II SKYRIUS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS

 

2. Asmens, kuris kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos (toliau – pareiškėjas), prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – prašymas-paraiška), 2 priedo „Turtas“ 1 ir 2 lentelėse nurodyto nekilnojamojo turto vertė nustatoma sumuojant visas nekilnojamojo turto (statinių, įskaitant nebaigtų statyti ir rekonstruojamų, bei žemės ir vandens telkinių) vidutines rinkos vertes, taip pat nekilnojamojo turto registre užfiksuotas indeksuotas miško medynų vertes, galiojančias prašymo-paraiškos pateikimo dieną.

3. Siekiant nustatyti pareiškėjo teisę į piniginę socialinę paramą, piniginę socialinę paramą teikianti institucija ar įstaiga pareiškėjo pateiktame prašyme-paraiškoje nurodytus duomenis apie administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto, gyvenamosios, sodų, garažų (automobilių garažų, atvirų ar uždarų požeminių, antžeminių automobilių saugyklų, elingų) paskirties ir pagalbinio ūkio (namų ūkio pastatų, esančių privačiame namų valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype, sodo sklype ir skirtų ten gyvenančių žmonių būtiniausioms nuolatinėms reikmėms) statinius, žemės sklypus palygina su valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – Registrų centras) esamais duomenimis apie pareiškėjo nekilnojamąjį turtą ir šio turto vidutinę rinkos vertę. Registrų centre esamus duomenis piniginę socialinę paramą teikiančios institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, nagrinėjantis prašymą-paraišką, atspausdina ir patvirtina savo parašu.

4. Kito Metodikos 3 punkte nenurodyto įregistruoto nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal Registrų centro išduotame nekilnojamojo turto registro išraše nurodytą aktualią vidutinę rinkos vertę, o neįregistruoto nekilnojamojo turto, nenurodyto Metodikos 3 punkte, vertė nustatoma pagal Registrų centro išduotą pažymą apie nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę.

5. Metodikos 3 punkte nurodytų neįregistruotų statinių (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti) ir žemės sklypų (išskyrus miško medynų) vertė apskaičiuojama naudojantis Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt įdiegta automatine (internetine) skaičiuokle. Neįregistruotų miško medynų vertė nustatoma pagal savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių, atsakingų už žemės tvarkymo klausimus, parengtoje pažymoje nurodytą miško medynų vertę.

6. Statinių vertės apskaičiuojamos vadovaujantis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“, apibrėžtais verčių nustatymo principais, o žemės sklypų (išskyrus miško medynų) vertės – Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“.

7. Miško medynų žemės sklypuose vidutinė rinkos vertė yra žemės sklypo kadastro duomenyse nekilnojamojo turto registre užfiksuota indeksuota miško medynų vertė, kuri nustatoma vadovaujantis Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypo, kuriame yra fiksuojama žemės naudmena – miškas, vidutinė rinkos vertė yra žemės sklypo (be miško medynų) vidutinės rinkos vertės ir miško medynų vidutinės rinkos vertės suma.

 

III SKYRIUS

KILNOJAMOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS

 

8. Pareiškėjo prašymo-paraiškos 2 priedo „Turtas“ 4 ir 5 lentelėse nurodyto kilnojamojo turto vertė nustatoma:

8.1. transporto priemonių ir žemės ūkio technikos vertė – pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytas vidutines rinkos kainas;

8.2. gyvulių, paukščių, žvėrelių, bičių šeimų (toliau – žemės ūkio produkcija) vertė nustatoma kiekvienos nurodytos žemės ūkio produkcijos rūšies kiekį (vienetais) dauginant iš sąlyginės vertės, kasmet tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, ir gautas vertes sumuojant. Žemės ūkio produkcijos vertė nurodoma Metodikos 1 priede.

 

IV SKYRIUS

FINANSINIO IR KITO VERTINGO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS

 

9. Finansinio ir kito vertingo turto vertė, nurodyta Metodikos 2 priedo 3 punkte, nustatoma pagal prie prašymo-paraiškos pridedamus pareiškėjo turimus šio turto įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutarčių, paveldėjimo dokumentų kopijos ir kt.).

 

V SKYRIUS

VISO NUOSAVYBĖS TEISE TURIMO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS

 

10. Nustatant bendrai gyvenančių asmenų ir vieno gyvenančio asmens viso nuosavybės teise turimo turto vertę pildomas Viso nuosavybės teise turimo turto verčių sąrašas (2 priedas).

11. Į viso nuosavybės teise turimo turto verčių sąrašą įrašoma:

11.1. įregistruotų statinių ir žemės (įskaitant indeksuotą miško medynų vertę) bendra vertė;

11.2. neįregistruotų statinių ir žemės (įskaitant indeksuotą miško medynų vertę) bendra vertė;

11.3. transporto priemonių ir žemės ūkio technikos bendra vertė;

11.4. žemės ūkio produkcijos bendra vertė, jei ji viršija 1160 eurų;

11.5. vertybinių popierių bendra vertė, jei ji viršija 580 eurų;

11.6. meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų vertė, jei vieneto vertė viršija 580 eurų;

11.7. piniginių lėšų, turimų bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, bendra vertė, jei ji viršija 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą;

11.8. gautų (negrąžintų) paskolų ar jų dalies bendra vertė, jei ji viršija 580 eurų, išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jei daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti);

11.9. kitiems asmenims paskolintų (negrąžintų) piniginių lėšų ar jų dalies bendra vertė, jei ji viršija 580 eurų;

11.10. valstybės kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ir atkuriamų santaupų bei kitų atkuriamų lėšų bendra vertė;

11.11. jeigu duomenys apie turtą buvo teikti anksčiau, per piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpį, praėjusį nuo paskutinio duomenų apie turtą pateikimo, perleisto nuosavybėn kitam asmeniui, 11.1–11.7 papunkčiuose nurodyto turto arba jo dalies vertė, kuri nenurodoma kaip bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybėn įsigyto naujo turto vertė ar gautos piniginės lėšos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 15 ir 16 straipsnius nustatytas bendras turto vertės normatyvas bendrai gyvenantiems asmenims ir vienam gyvenančiam asmeniui nurodomas Metodikos 7 priede (nekilnojamojo turto – 3 ir 4 priede, kilnojamojo, finansinio ir kito vertingo turto – 5 priede, piniginių lėšų – 6 priede).

13. Bendrai gyvenančių asmenų ir vieno gyvenančio asmens viso nuosavybės teise turimo turto vertės palyginimas su turto vertės normatyvu nurodomas Metodikos 8 priede.

14. Pareiškėjo pateikti prašymas-paraiška ir jos priedai bei pareiškėjo ir bendrai gyvenančių asmenų turto įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijos bei duomenys apie viso turimo bendrai gyvenančių asmenų ir vieno gyvenančio asmens turto vertę saugomi pareiškėjo asmens byloje. Esant rašytiniam pareiškėjo prašymui, jis ir (ar) bendrai gyvenantys asmenys supažindinami su asmens byloje esamais duomenimis bei dokumentų kopijomis.

15. Jei pareiškėjas nesutinka su turto verte, nurodyta Registrų centro išduotame registro išraše arba Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), jis turi teisę kreiptis į asmenį, pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą turintį teisę verstis turto arba verslo vertinimo veikla, iš kurio Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautą turto vertinimo ataskaitą pateiktų piniginę socialinę paramą teikiančiai institucijai ar įstaigai. Rinkos vertės nustatymo data turi būti ne vėlesnė kaip 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos mėnesio.

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

1 priedas

 

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS VERTĖS NUSTATYMAS

 

Pavadinimas

Kiekis,

vnt.

Sąlyginė

vertė

Vertė, Eur

(2x3)

1

2

3

4

 

Galvijai

 

 

 

Karvės

 

 

 

Veršeliai iki 6 mėn.

 

 

 

Galvijų prieauglis nuo 6 iki 12 mėn.

 

 

 

Kiaulės

 

 

 

Paršavedės

 

 

 

Paršeliai (nuo atjunkymo iki 40 kg svorio)

 

 

 

Penimos kiaulės

 

 

 

Avys, ožkos

 

 

 

 

Arkliai

 

 

 

 

Paukščiai

 

 

 

Vištos

 

 

 

Antys

 

 

 

Žąsys

 

 

 

Kalakučiukai, kalakutai

 

 

 

 

Žvėreliai

 

 

 

Triušis

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

Bičių šeima

 

 

 

Strutis

 

 

 

Šinšila

 

 

 

Iš viso

X

X

 

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

2 priedas

 

VISO NUOSAVYBĖS TEISE TURIMO TURTO VERČIŲ SĄRAŠAS

 

Turto rūšys

Turto vertė, Eur

1. Nekilnojamasis turtas, iš viso (1.1+1.2), iš jo:

 

1.1. įregistruoti statiniai ir žemė (įskaitant indeksuotą miško medynų vertę)

 

1.2. neįregistruoti statiniai ir žemė (įskaitant indeksuotą miško medynų vertę)

 

2. Kilnojamasis turtas, iš viso (2.1+2.2), iš jo:

 

2.1. transporto priemonės ir žemės ūkio technika:

 

2.1.1. kelių transporto priemonės

 

2.1.2. žemės ūkio technika

 

2.2. žemės ūkio produkcija, jei viršija 1160 eurų

 

3. Finansinis ir kitas vertingas turtas, iš viso (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6), iš jo:

 

3.1. vertybiniai popieriai, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų

 

3.2. meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 580 eurų

 

3.3. piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą

 

3.4. gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis, jei jų bendra vertė viršija 580 eurų, išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jei daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautos (negrąžintos) paskolos nekilnojamajam turtui pirkti (statyti)

 

3.5. kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos ar jų dalis, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų

 

3.6. valstybės kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ir atkuriamos santaupos bei kitos atkuriamos lėšos

 

4. Per piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpį, praėjusį nuo paskutinio duomenų apie turtą pateikimo, perleisto nuosavybėn kitam asmeniui, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodyto turto arba jo dalies vertė, kuri nenurodoma kaip nuosavybėn įsigyto naujo turto vertė ar gautos piniginės lėšos

 

Iš viso (1+2+3+4)

 

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

3 priedas

 

BŪSTO VERTĖS NORMATYVO NUSTATYMAS

 

Bendrai gyvenančių asmenų skaičius

Būsto daugiabučiuose pastatuose ploto normatyvas, kv. m

Būsto daugiabučiuose pastatuose 1 kv. m normatyvinė vertė, Eur

Būsto vieno ir dviejų butų namuose ploto normatyvas, kv. m

Būsto vieno ir dviejų butų namuose 1 kv. m normatyvinė vertė, Eur

Būsto vertės normatyvas, Eur

(2x3)+(4x5)

1

2

3

4

5

6

1

60

 

60

 

 

2

75

 

75

 

 

3

90

 

90

 

 

4

ir daugiau (pridedant po 15 kv. m. kiekvienam kitam bendrai gyvenančiam asmeniui)  

105

 

 

105

 

 

Pastaba. apskaičiuojant būsto vertės normatyvą, naudojama deklaruotos gyvenamosios vietos ar vietos, kurioje nuomojamas būstas, būsto normatyvinė vertė, o kai neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, būsto žemiausia normatyvinė vertė.

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

4 priedas

 

ŽEMĖS PLOTO VERTĖS NORMATYVO NUSTATYMAS

 

Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas, vietovė, kitos sąlygos

Žemės ploto normatyvas, arais, hektarais

1 aro,

1 hektaro normatyvinė vertė, Eur

Žemės ploto vertės normatyvas, Eur (2x3)

1

2

3

4

Kitos paskirties (naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos) žemė:

 

 

 

miestuose

6 arai

miesteliuose ir kaimuose

25 arai

Žemės ūkio paskirties (naudojimo būdo – mėgėjų sodo žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) žemė

6 arai

 

 

Žemės ūkio paskirties, įskaitant miško medynus (išskyrus naudojimo būdo – mėgėjų sodo žemės sklypus ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus), konservacinės, įskaitant miško medynus, vandens ūkio ir miškų ūkio paskirčių, įskaitant miško medynus, žemė:

 

 

 

miestuose

6 arai

miesteliuose

25 arai

kaimuose

3 hektarai

Kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neturi žemės sklypo (taikomas žemės ūkio paskirties (naudojimo būdo – mėgėjų sodo žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) žemės ploto normatyvas)

6 arai

 

 

Pastaba. miško medynų 1 ha normatyvinė vertė miestuose, miesteliuose ir kaimuose apskaičiuojama indeksuotą miško medynų vertę dalijant iš žemės sklypo bendro ploto. Žemės ūkio (su miško medynais), konservacinės (su miško medynais), vandens ūkio (su miško medynais) ir miškų ūkio (su miško medynais) paskirčių žemės nekilnojamojo turto vertės normatyvas yra žemės (be miško medynų) ir miško medynų verčių normatyvų suma.

apskaičiuojant žemės ploto vertės normatyvą, naudojama pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos ar vietos, kurioje nuomojamas būstas, žemės ploto normatyvinė vertė, o kai neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, žemės ploto žemiausia normatyvinė vertė.

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

5 priedas

 

KILNOJAMOJO, FINANSINIO IR KITO VERTINGO TURTO NORMATYVO NUSTATYMAS

 

Bendrai gyvenantys asmenys

Bendrai gyvenančių asmenų skaičius

Valstybės remiamų pajamų (VRP) skaičius

Vertė, Eur

(2x3x VRP dydis)

1

2

3

4

Vienas, vyresnis kaip 18 metų, bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo

x

20

 

Kiekvienas kitas, vyresnis kaip 18 metų, bendrai gyvenantis asmuo

 

15

 

Vaikas (įvaikis) iki 18 metų

 

10

 

Iš viso

x

x

 

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

6 priedas

 

PINIGINIŲ LĖŠŲ NORMATYVAS

 

Bendrai gyvenantys asmenys

Bendrai gyvenančių asmenų skaičius

Valstybės remiamų pajamų (VRP) skaičius

Vertė,

Eur

(2x3x VRP dydis)

1

2

3

4

Vienas, vyresnis kaip 18 metų, bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo

x

15

 

Kiekvienas kitas, vyresnis kaip 18 metų, bendrai gyvenantis asmuo

 

10

 

Vaikas (įvaikis) iki 18 metų

 

5

 

Iš viso

x

x

 

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

7 priedas

 

BENDRAS TURTO VERTĖS NORMATYVAS

 

Normatyvai

Vertė, Eur

1. Būsto vertės normatyvas (3 priedas)

 

2. Žemės ploto vertės normatyvas (4 priedas)

 

3. Kilnojamojo, finansinio ir kito vertingo turto normatyvas (5 priedas)

 

4. Piniginių lėšų normatyvas (6 priedas)

 

Iš viso (1+2+3+4)

 

 

_________________


 

Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl

piniginės socialinės paramos, turto vertės

nustatymo metodikos

8 priedas

 

BENDRO TURTO VERTĖS NORMATYVO PALYGINIMAS SU NUOSAVYBĖS TEISE TURIMO TURTO VERTE

 

Bendras turto vertės normatyvas, Eur

Nuosavybės teise turimo turto vertė, Eur

Palyginimas

(1<2 arba 1>2)

1

2

3

 

 

 

 

_________________