LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-713 „DĖL KRŪTIES PIKTYBINIO NAVIKO AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30  d. Nr. V-2435

Vilnius

 

P a k e i č i u Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 1 lentelę 22 punktu:

 

„22.

K

Kapecitabinas 1000–1250 mg/ m2 2 kartus per dieną nuo pirmos iki keturioliktos dienos.

Skiriamas adjuvantiniam gydymui pacientų, kuriems nustatytas trigubai neigiamas HER2 (neig.), ER (neig.), PR (neig.) krūties piktybinis navikas ir kuriems po taikytos priešoperacinės chemoterapijos taksano, antraciklino ir alkilinančio vaisto deriniu nepasiektas pilnas patologinis atsakas (operacijos metu rasta naviko likučių).

6–8

Kas 3 savaites“

 

2. Papildau 1 lentelę 23 punktu:

„23.

CarbP

Karboplatina AUC 6 1 pirmą arba karboplatina AUC 2 pirmą, aštuntą, penkioliktą dieną,

paklitakselis 80 mg/m2  pirmą, aštuntą, penkioliktą dieną. Ciklų skaičius 4–6 kas 3 sav. Papildomai po 4 CarbP ciklų kas 3 sav. gali būti skiriami 4 AC ar EC ciklai (doksorubicinas, 60 mg/m2 (arba epirubicinas 75–90 mg m2) pirmą dieną,

ciklofosfamidas, 600 mg/m2 pirmą dieną) kas 3 sav.

Skiriamas neoadjuvantiniam ar adjuvantiniam  gydymui, kai nustatytos BRCA mutacijos ar TNKV.

4–6

Kas 3 savaites“

 

3.  Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Adjuvantinė ankstyvo krūties vėžio hormonoterapija antiestrogenais ir GAH analogais skiriama premenopauzės metu, funkcionuojant hormonų receptoriams:

14.1. antiestrogeno (tamoksifeno) skiriama iki ligai progresuojant, bet ne ilgiau kaip 10 metų;

14.2. GAH analogai (goserelinas) skiriami gydyti iki 2 metų mažos rizikos grupės moterims, jei nebuvo skirta chemoterapija kartu su tamoksifenu (tamoksifenu gydoma iki 5 metų);

14.3. GAH analogai (goserelinas) kartu su tamoksifenu skiriami gydyti vidutinės ir didelės rizikos grupės moterims (5–10 metų);

14.4. tamoksifenas skiriamas moterims po operacijos nustačius duktalinę karcinomą in situ iki 5 metų;

14.5. dėl metastazavusio vėžio hormonoterapijos vyrams: progresuojant krūties vėžiui gydymo tamoksifenu metu ar po jo skiriami aromatazės inhibitorius su GAH agonistais, t. y. vaistais, padedančiais veikti gonadotropiną atpalaiduojantį hormoną.“

4. Pakeičiu 20.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.5.1. jei kaip adjuvantiniai ar pirmaeiliai vaistai metastazavusiam krūties vėžiui gydyti buvo skirti fermentų inhibitoriai, kaip antraeilis vaistas iki ligai progresuojant gali būti skiriamas kitas fermentų inhibitorius ar tamoksifenas, ar fulvestrantas;“.

5. Pakeičiu 20.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.6. antiestrogenas fulvestrantas moterims po menopauzės iki ligai progresuojant skiriamas:

20.6.1. kaip pirmaeilis gydymas ar vėlesnė monoterapija, jei nebuvo skirtas anksčiau;

20.6.2. kartu su ribociklibu pomenopauziniu laikotarpiu kaip lokaliai progresavusio ar metastazavio krūties vėžio pradinė endokrininė terapija, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, arba jeigu anksčiau jau buvo skirta endokrininė terapija;

20.6.3. kartu su abemaciklibu kaip lokaliai išplitusio ar metastazavusio krūties vėžio pradinė endokrininė terapija, kai nustatomas teigiamas hormonų receptorius ir žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptorius 2 yra neigiamas (nepriklausomai nuo menopauzės statuso), arba jeigu prieš tai jau buvo skirta lokaliai išplitusio ar metastazavusio krūties vėžio endokrininė terapija. Prieš menopauzę ir perimenopauzės laikotarpiais endokrininę terapiją reikia derinti su gydymu liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono agonistu;“.

6. Papildau 20.7 papunkčiu:

20.7.  aromatazės inhibitorius kartu su ribociklibu skiriamas premenopauziniu arba perimenopauziniu laikotarpiu kaip lokaliai progresavusio ar metastazavusio krūties vėžio pradinė endokrininė terapija, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens. Prieš menopauzę arba perimenopauzės laikotarpiu endokrininę terapiją reikia skirti kartu su liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono agonistu.“

7. Papildau 23.7 papunkčiu:

23.7. jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją, per parą skiriama 1 kapsulė netupitanto ir palonosetrono hidrochlorido per os.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga