LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2015 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1-54 „DĖL DISPEČERINIO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS VALDYMO NUOSTATŲ patvirtinimo PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 17 d. Nr. 1-14

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl  dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“, 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Operatoriai, vykdydami elektros energetikos sistemos dispečerinį valdymą, privalo užtikrinti, kad visas gamintojo pasiūlytas elektros energijos kiekis, pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu, būtų pirmumo teise iš gamintojo priimtas, perduotas ir (ar) paskirstytas. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) pagamintos didelio naudingumo kogeneracijos būdu, persiuntimas elektros tinklais gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas esant elektros energetikos sistemos avarinei situacijai ar dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ir laikantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies ir 39 straipsnio 2 dalies nustatytų prioritetų tvarkos ribojamas elektros tinklų pralaidumas.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas