LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĘ „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“

 

2018 m. gegužės 29 d. Nr. 1V-385

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 51/1S-22 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Vilniaus regiono plėtros tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 51/1S-19 redakcija), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 53 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 2018/2-2579 „Dėl paraiškos Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0009 vertinimo ataskaitos“ pateiktą projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą“ (priemonės kodas 01-02-03) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                          Eimutis Misiūnas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1V-385 priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

07.1.1-CPVA-R-905-01-0009

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

188752174

Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą

Projektas įgyvendinamas be partnerių

359 017,77

0,00

0,00

329 908,22

29 109,55

 

 

__________________________