KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-2012 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DALIES KOMPENSAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. A-2507

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-2012 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas taikomas skiriant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšas tėvams (globėjams), kurių vaikai, įrašyti į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, lanko Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga), jų mokamo mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose daliai kompensuoti (toliau – kompensacija).“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie tai informuoja juos pateikusį asmenį, prašyme-paraiškoje nurodytu būdu.“

3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio, Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio už vaiko ugdymą dydį.“

5. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytu atveju įvertinus bendrai gyvenančių asmenų vidutines 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamas ir nustačius, kad jos neviršija 20 BSI, kompensacija pagal įvertintas pajamas gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį, pateikus nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytą mokėjimo dokumentą (kvitą).“

6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.“

7. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 7 kalendorinės dienos (imtinai) Socialinės paramos skyrius parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos Centriniam apskaitos skyriui (toliau – Centrinis apskaitos skyrius) kompensacijos mokėjimo žiniaraščius.“

8. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Centrinis apskaitos skyrius per 5 darbo dienas nuo mokėjimo žiniaraščio gavimo dienos perveda kompensaciją į prašyme-paraiškoje nurodytą vieno iš vaiko tėvų (globėjų) asmeninę sąskaitą.“

10. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) vykdo sistemingą nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų lankomumo stebėseną. Nustatęs neatitikimų tarp nevalstybinės švietimo įstaigos ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, Švietimo skyrius informuoja apie tai tėvus (globėjus) ir Socialinės paramos skyrių. Jei yra pagrindas, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) skirtos  kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo.“

11. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Švietimo skyrius teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie nevalstybines švietimo įstaigas lankančius vaikus, įrašytus į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatekusius. Švietimo skyrius taip pat informuoja Socialinės paramos skyrių, kai nevalstybines švietimo įstaigas lankantys vaikai patenka į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Gintaras Petrauskas