LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-2126

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, dalyvaujantiems FRONTEX koordinuojamose tarptautinėse operacijose ES ir trečiosiose šalyse, bei Lietuvos policijos pareigūnams ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos tarptautinėse misijose;“

1.2. papildau 11.11 papunkčiu:

11.11. Lenkijos Respublikos ar Estijos Respublikos piliečiams bei teisėtai Lenkijos Respublikoje ar Estijos Respublikoje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, studijų, su žemės ūkio veikla ar sveikatos priežiūra susijusiais reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos ar Estijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, studijų, su žemės ūkio veikla ar sveikatos priežiūra susijusiais reikalais;“.

1.3. papildau 11.12 papunkčiu:

11.12. asmenims, iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu grįžtantiems/atvykstantiems per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.).“

1.4. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. artimą sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis siunčia atlikti tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (kuo skubiau – po sąlytį turėjusių asmenų nustatymo ir pakartotinai – praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po pirmo tyrimo);“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga