LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. 5-V-252

Vilnius

 

P a k e i č i u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų (toliau – asmenys) turimų A kategorijos ginklų, išvardytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 6–10 punktuose (toliau – A kategorijos ginklai), B, C kategorijų šaunamųjų ginklų, skirtų medžioklei, savigynai, sportui, Įstatymo 11 straipsnio 8 punkte nustatytiems tikslams (toliau – šaulio tarnyba ar kario įgūdžių tobulinimas), kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams, A kategorijos ginklų priedėlių (duslintuvų ir naktinių taikiklių), šaudmenų, jų dalių apyvartos ir jos kontrolės tvarką, leidimų įsigyti ginklus asmenims, nurodytiems Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje (toliau – užsieniečiai), išdavimo ir kontrolės tvarką, turimų ginklų civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką. Aprašas fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinę apyvartą ir jos kontrolę reguliuoja tiek, kiek atskirų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės nereguliuoja kiti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės aktai.“

2. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. medicininio patikrinimo išvadą, kad asmuo dėl sveikatos būklės gali įsigyti ir turėti ginklus, išduotą Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – medicininio patikrinimo išvada). Medicininio patikrinimo išvados pateikti nereikia, jeigu asmuo kreipiasi dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus patikslinimo arba kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema (toliau – Policijos IS). Tai, kad fizinio asmens medicininio patikrinimo išvada yra saugoma ESPBI IS, pareiškėjas pažymi prašyme. Šis papunktis netaikomas Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, pateikusiems Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatytą pažymą.

Duomenis apie policijos pareigūnams suteiktą teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą pareigūnas patikrina Policijos personalo posistemyje;“.

3. Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą (dokumentas pateikiamas tik įsigyjant ginklus medžioklei);“.

4. Pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos Respublikoje registruotai šaudymo sporto organizacijai (toliau – šaudymo sporto organizacija) (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui);“.

5. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas į teritorinę policijos įstaigą kreipėsi tiesiogiai ir dokumentų originalai bei pažyma nebuvo atiduota prašymo priėmimo metu);“.

6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, nustatyta tvarka privalo būti baigęs mokymus, išlaikęs egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą ar Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą, ar Apsaugos darbuotojo formaliojo mokymo programą, ar Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą. Pareiškėjams, pageidaujantiems gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, egzamino laikyti nereikia.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.        

8. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.        

9. Pakeičiu 24.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą, jei PLVIS nėra duomenų apie egzamino išlaikymą. Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys vietoj minėto pažymėjimo gali pateikti Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje ar 17 straipsnio 5 dalyje nurodytas pažymas (tik asmenims, norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai). Padarius elektronines dokumentų kopijas, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas visas elektronines dokumentų kopijas įkelia į PLVIS. Egzamino išlaikymo pažymėjimo duomenis pareigūnas suveda į PLVIS skiltį „Išlaikyti egzaminai“.

Duomenis apie policijos pareigūnų ir buvusių policijos pareigūnų išlaikytą egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimosi (priskyrimo) pareigūnas patikrina Policijos personalo posistemyje;“.        

10. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.4. Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytus dokumentus (dokumentus pateikia tik asmenys, norintys įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti);“.

11. Pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. Asmenys, gavę išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, gali ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyti ir užsienio valstybėse. Kai asmuo, gavęs išankstinį sutikimą, ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyja ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis), juos galima atsisiųsti tik per prekybininkus ginklais. Šiuo atveju išankstiniame sutikime turi būti įrašomas TVŪD, jei įsigyjami A kategorijos ginklai, jų dalys, šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, arba prekybininko ginklais, jei įsigyjami kiti ginklai, adresas;“.

12. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Praradusiam leidimą ar ginklo pažymėjimą asmeniui, kuris per PEPS ar tiesiogiai pateikia prašymą, teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda leidimo dublikatą su žyma „D“. Ginklo pažymėjimą asmuo taip pat gali atsispausdinti iš PEPS.“

13. Pakeičiu 48.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.2. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytus dokumentus;“.  

14. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Asmenys C kategorijos ginklus, šaudmenis iš TVŪD ir prekybininkų ginklais įsigyja pateikę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. TVŪD ar prekybininkas ginklais informuoja teritorinę policijos įstaigą ir išduoda ginklo pažymėjimą šio Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją apie asmeniui parduotą C kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užregistruoja ginklą PLVIS. Asmeniui paveldėjus ar įsigijus užsienio valstybėje C kategorijos ginklą, jis registruojamas po to, kai asmuo pateikia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ginklą, jo įsigijimą ir (ar) gabenimą patvirtinančius dokumentus. Pareigūnas patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.“

15. Pakeičiu 92.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

92.3. kai asmuo, kuris neturi registruotų ginklų, per vieną mėnesį nuo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus pratęsimo. Šiuo atveju sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo nesurašomas. PLVIS panaikinimo priežastis nurodoma „Leidimo nepratęsimas;“.

16. Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

„97. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai, medžioklei ar sportui, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus medžioklei, papildomai turi būti pateikiamas medžiotojo bilietas. Norint perregistruoti ginklus sportui, papildomai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai.“

17. Pripažįstu netekusiu galios 111 punktą.

18. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

115. Ginklo savininkas, pageidaujantis perleisti nuolat naudoti ginklą naudotojui, turi tiesiogiai (žodžiu) ar per PEPS kreiptis su prašymu į gyvenamosios vietos teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo naudotojui, nurodyti naudotojo asmens kodą, vardą, pavardę. Ginklo naudotojas turi pateikti Aprašo 7.2, 7.4 papunkčiuose (jei suteikiama teisė nuolat naudoti medžioklinius ginklus), 7.5 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti sportinius ginklus), 7.7 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti) ar 48.3 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus profesinei veiklai) nurodytus dokumentus, išduotus naudotojo vardu. Pareigūnas gautą prašymą registruoja PLVIS, užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, taip pat prašymo ir pateiktų dokumentų elektronines kopijas įkelia į PLVIS.“

19. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui išduodamas per 5 darbo dienas, kitu atveju – Aprašo nustatytais terminais, per kuriuos priimamas sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui panaikinamas atsiradus Aprašo XII skyriuje (leidimų laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas) nurodytoms aplinkybėms. Ginklo savininkui per vieną mėnesį nuo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipus dėl naujo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas Aprašo 92.3 papunktyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                        Renatas Požėla