LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3-298 „DĖL PARAIŠKŲ PASKYRIMUI VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI EUROPOS BENDRIJAI BEI EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI NEPRIKLAUSANČIŲ VALSTYBIŲ GAUTI NAGRINĖJIMO, SKRYDŽIŲ TEISIŲ SUTEIKIMO, PASKIRSTYMO, ATŠAUKIMO IR KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 10 d. Nr. 3-76(1.5 E)3-76_

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. 3-298 „Dėl Paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKŲ GAUTI PASKYRIMĄ VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS SĄJUNGAI AR EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI NEPRIKLAUSANČIŲ VALSTYBIŲ NAGRINĖJIMO, SKRYDŽIŲ TEISIŲ SUTEIKIMO, PASKIRSTYMO, ATŠAUKIMO IR KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 193) nuostatas,

tvirtinu Paraiškų gauti paskyrimą vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašą (pridedama).“

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Rimantas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 3-2983-(Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministro 2016 m. kovo 10 d. Nr. 3-76(1.5 E)

redakcija)

 

PARAIŠKŲ GAUTI PASKYRIMĄ VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ TARP

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS SĄJUNGAI AR EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI NEPRIKLAUSANČIŲ VALSTYBIŲ NAGRINĖJIMO, SKRYDŽIŲ TEISIŲ SUTEIKIMO, PASKIRSTYMO, ATŠAUKIMO IR KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS PROCEDŪRŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškų gauti paskyrimą vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašas (toliau – Procedūrų aprašas) nustato Europos Sąjungos (toliau – ES) oro vežėjų, kurie yra tinkami būti paskirti pasinaudoti skrydžių teisėmis oro susisiekimo maršrutuose į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių) (toliau – skrydžių teisės), skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, apribojimo ir atšaukimo tvarką. Procedūrų aprašas taip pat nustato konsultacijų su suinteresuotomis šalimis bei ES oro vežėjų, kurie yra įsisteigę Lietuvos Respublikoje, dalyvavimo derybose su trečiosiomis šalimis tvarką.

2. Procedūrų aprašo tikslas – nustatyti skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, apribojimo ir atšaukimo procedūras, kurios užtikrintų teisingą ir efektyvią konkurenciją tarp ES oro vežėjų, taip pat civilinės aviacijos plėtrą, atsižvelgiant į prekybos bei turizmo interesus ir ekonominę regionų raidą.

3. Skrydžių teisės tarp ES oro vežėjų paskirstomos nediskriminuojančiai ir skaidriai. Informacija apie suteiktas skrydžių teises pagal sudarytas oro susisiekimo sutartis, vadovaujantis Procedūrų aprašu, skelbiama Susisiekimo ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėse.

4. Jeigu, vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo 1 straipsnio nuostatomis, derybose dėl dvišalių oro susisiekimo sutarčių su trečiosiomis šalimis turi dalyvauti oro vežėjai ir kitos suinteresuotos šalys, visiems ES oro vežėjams, kurie yra įsisteigę Lietuvos Respublikoje, taikomos vienodos sąlygos. Informacija apie planuojamas Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių derybas dėl susitarimų dėl oro susisiekimo skelbiama Susisiekimo ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėse.

5. ES oro vežėjai, norintys vykdyti oro susisiekimą ribotų skrydžių teisių maršrutu arba maršrutu, esančiu tarp Lietuvos Respublikos ir ES nepriklausančios šalies (toliau – trečioji šalis), su kuria Lietuvos Respublika nėra pasirašiusi susitarimo dėl oro susisiekimo, apie savo ketinimus ir poreikius raštu praneša Susisiekimo ministerijai. Į šią informaciją atsižvelgiama rengiantis Lietuvos Respublikos deryboms dėl susitarimų dėl oro susisiekimo.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ SUTEIKTI SKRYDŽIŲ TEISES PATEIKIMO TVARKA

 

6. ES oro vežėjas, siekiantis, kad jam būtų suteiktos skrydžių teisės maršrute iš (į) Lietuvos Respublikos (-ą) į (iš) trečiąją (-iosios) šalį (-ies), turi raštu pateikti Susisiekimo ministerijai paraišką suteikti skrydžių teises (toliau – paraiška).

7. Paraiškoje turi būti pateikiama ši informacija ir dokumentai:

7.1. duomenys apie pareiškėją: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris;

7.2. duomenys apie licenciją vykdyti oro susisiekimą: išdavusi institucija, išdavimo data, numeris, licencijos tipas (licencijos kopija);

7.3. oro vežėjo pažymėjimo kopija;

7.4. duomenys apie planuojamus maršrute naudoti orlaivius: tipas ir registracijos ženklai;

7.5. planuojamų oro susisiekimo paslaugų aptariamu oro maršrutu aprašymas (skrydžių skaičius per savaitę, galimų tarpinių nusileidimų vietos, paslaugų reguliarumas (metinis ar sezoninis);

7.6. paslaugų prieinamumas ir klientų aptarnavimas (bilietų pardavimo tinklas, internetu teikiamos paslaugos ir t. t.);

7.7. oro susisiekimo maršrutu pradžios data;

7.8. maršrute taikomi tarifai ir jų taikymo sąlygos;

7.9. vežėjo balansas, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitą, duomenys apie piniginius srautus praėjusiais, taip pat einamaisiais finansiniais metais ir numatomi ateinančių dvejų metų duomenys;

7.10. Procedūrų aprašo 20.1–20.5 ir 20.12 papunkčiuose išvardyti duomenys ir dokumentai.

8. Paraiška ir su ja susiję dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

9. ES oro vežėjų paraiškas nagrinėja susisiekimo ministro įsakymu sudaryta komisija iš       5 narių, į kurią įeina trys Susisiekimo ministerijos ir du Civilinės aviacijos administracijos atstovai. Komisija sudaroma 4 metams. Tie patys asmenys komisijos nariais gali būti skiriami ne ilgiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininku skiriamas Susisiekimo ministerijos atstovas (susisiekimo viceministras). Komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Susisiekimo ministerijos atstovas. Komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijos darbe, komisijos pirmininko pavaduotojas eina komisijos pirmininko pareigas. Susisiekimo ministro įsakymu paskiriamas komisijos posėdžių sekretorius, kuris neturi balso teisės. Komisijos nariai privalo nusišalinti nuo komisijos nario pareigų esant galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

10. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Procedūrų aprašu ir kitais civilinę aviaciją reglamentuojančiais teisės aktais.

11. Komisija privalo išnagrinėti paraišką ir priimti sprendimą dėl skrydžių teisių suteikimo per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

12. Komisija taip pat svarsto klausimus dėl skrydžių teisių atšaukimo arba apribojimo ir priima sprendimus dėl jų Procedūrų aprašo 27 ir 28 punktuose nustatytais terminais ir tvarka.

13. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko iniciatyva. Komisijos pirmininkui pritarus posėdžiai gali būti šaukiami ir kurio nors komisijos nario iniciatyva.

14. Apie komisijos posėdį jos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio; kartu pateikiama posėdžio medžiaga ir darbotvarkė.

15. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos posėdžio sekretorius.

17. Komisijos priimti sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Galutinį sprendimą suteikti, atšaukti arba apriboti skrydžių teises priima susisiekimo ministras, išduodamas leidimą vykdyti oro susisiekimą, apribodamas ar atšaukdamas jo galiojimą.

 

 

IV SKYRIUS

SKRYDŽIŲ TEISIŲ PASKIRSTYMO KRITERIJAI

 

18. Tuo atveju, jeigu maršrute iš (į) Lietuvos Respublikos (-ą) į (iš) trečiąją (-iosios) šalį (-ies) yra nustatyti skrydžių teisių apribojimai ir paraiškas yra pateikę daugiau oro vežėjų, nei yra leidžiama tame maršrute, oro vežėjas atrenkamas atsižvelgiant į keleivių ir (arba) krovinių vežimo poreikius, konkurencijos skatinimą ir darnią ES oro susisiekimo plėtrą vadovaujantis Procedūrų aprašo 19 punkte nurodytais kriterijais. Skrydžių teisės suteikiamos tiems pareiškėjams, kurie po bendro įvertinimo atitinka daugiau Procedūrų aprašo 19 ir 20 punktuose nurodytų kriterijų. 

19. Atrankos procese vertinami šie kriterijai:

19.1. teikia didžiausią naudą vartotojams;

19.2. skatina kuo veiksmingesnę konkurenciją tarp ES oro vežėjų;

19.3. teikia oro susisiekimo paslaugas, užtikrinančias visų rinkoje paklausių oro susisiekimo kategorijų pasiūlą už mažiausią kainą;

19.4. skatina pažangią ES aviacijos pramonės, verslo ir turizmo plėtrą;

19.5. atitinka bendruosius transporto politikos, pvz., regioninės plėtros, tikslus.

20. Atrankos procese vertinami šie duomenys:

20.1. ES oro vežėjo techninis pajėgumas;

20.2. ES oro vežėjo organizacinis pajėgumas, kuris vertinamas pagal:

20.2.1. ES oro vežėjo misiją;

20.2.2. ES oro vežėjo skrydžių geografiją, įskaitant priklausymą oro bendrovių aljansams;

20.2.3. ES oro vežėjo pardavimų tinklą;

20.2.4. ES oro vežėjo konkretaus maršruto verslo planą;

20.3. tiesioginių skrydžių vykdymas;

20.4. skrydžių vykdymas atsižvelgiant į sezoną (žiemos, vasaros sezonu ar visus metus);

20.5. naudojimasis jau paskirtomis skrydžių teisėmis (informacija apie reguliarius, užsakomuosius, bendro kodo arba lėktuvo eksploatacinės nuomos su įgula skrydžius kitais maršrutais arba maršrutu, kuriuo oro vežėjas siekia, kad jam būtų suteiktos skrydžių teisės iki paraiškos pateikimo);

20.6. planuojamų skrydžių dažnis maršrute;

20.7. maršrute naudojamų orlaivių tipas;

20.8. maršrute teikiamos paslaugos;

20.9. maršrute taikomi tarifai;

20.10. bilietų pardavimo ir rezervavimo sistemos prieinamumas vartotojams;

20.11. oro susisiekimo maršrutu pradžios data;

20.12. socialinis ekonominis indėlis.

21. Jeigu pareiškėjai atitinka vienodą Procedūrų aprašo 19 ir 20 punktuose nurodytų kriterijų skaičių, pirmenybė teikiama tam pareiškėjui, kurio paraiškos gavimo data yra ankstesnė. 

22. Vertindama paraiškas komisija rengia viešą svarstymą tais atvejais, kai paraiškas yra pateikę daugiau oro vežėjų, nei yra leidžiama tame maršrute.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ PERSVARSTYMAS

 

23. Komisija, gavusi informaciją, kad suteiktos skrydžių teisės naudojamos neefektyviai, persvarsto priimtus sprendimus dėl skrydžių teisių suteikimo. Sprendimai dėl skrydžių teisių suteikimo privalo būti peržiūrėti ES oro vežėjo, siekiančio gauti jau naudojamas skrydžių teises, prašymu, kurio nuomone, skrydžių teisės naudojamos neefektyviai, ir pateikusio įrodymus, kad jo siūlomos paslaugos būtų daug geresnės, nei teikiamos pagal dabar suteiktas skrydžių teises.

24. Informacija apie sprendimo dėl skrydžių teisių suteikimo persvarstymą pranešama ES oro vežėjui, kuriam buvo suteiktos skrydžių teisės, ir paskelbiama Susisiekimo ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėse. Skelbime nurodomas terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų, iki kurio ES oro vežėjas, norintis naudotis sprendime numatytomis skrydžių teisėmis, turi pateikti Susisiekimo ministerijai paraišką.

 

VI SKYRIUS

SKRYDŽIŲ TEISIŲ PASKYRIMO GALIOJIMAS, ATŠAUKIMAS IR GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

25. Skrydžių teisės yra suteikiamos neribotam terminui, išskyrus Procedūrų aprašo 26, 27, 28 punktuose nurodytus atvejus.

26. ES oro vežėjas netenka teisės vykdyti skrydžių paskirtame maršrute, jeigu nepradeda vykdyti skrydžių tame maršrute per 6 kalendorinius mėnesius nuo paraiškoje nurodytos planuojamos oro susisiekimo pradžios.

27. Suteiktos skrydžių teisės gali būti apribotos, jeigu ES oro vežėjas nebeatitinka oro susisiekimo sutartyse nustatytų reikalavimų arba nesilaiko šios sutarties nuostatų arba kitų tarptautinių įsipareigojimų, taip pat oro susisiekimo vykdymo sąlygų ir šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų arba jeigu ES oro vežėjo duomenys, nurodyti Procedūrų aprašo 20 punkte ir pateikti Susisiekimo ministerijai paraiškos pateikimo metu, nebeatitinka dabartinės ES oro vežėjo būklės. Apie skrydžių teisių apribojimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo pranešama ES oro vežėjui ir nurodomas terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 1 kalendorinis mėnuo ir ne ilgesnis kaip 3 kalendoriniai mėnesiai, per kurį ES oro vežėjas privalo atlikti reikiamus pertvarkymus ir (ar) pašalinti pažeidimus. Skrydžių teisių apribojimas panaikinamas, jeigu per nurodytą terminą ES oro vežėjas atlieka reikiamus pertvarkymus ir (ar) pašalina pažeidimus. Jeigu per nurodytą terminą ES oro vežėjas neatlieka reikiamų pertvarkymų ir (ar) nepašalina pažeidimų, skrydžių teisės atšaukiamos per 20 darbo dienų nuo sprendime dėl skrydžių teisių apribojimo nustatyto termino reikiamiems pertvarkymams atlikti ar pažeidimams pašalinti pabaigos.

28. Skrydžių teisės taip pat atšaukiamos tuo atveju, kai oro vežėjas raštu praneša Susisiekimo ministerijai, kad nenumato toliau naudotis suteiktomis skrydžių teisėmis. Tokiu atveju sprendimas dėl skrydžių teisių atšaukimo priimamas per 20 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo.

29. Ginčai dėl skrydžių teisių suteikimo, atšaukimo arba apribojimo sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________