VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. VA-100

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos (versija 06) nekeičiamos, Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 06) užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formas (versija 06).

2. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 06) užpildymo taisykles.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 06) užpildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. Deklaracijos PLN204A formos priedai: priedo PLN204L forma „Sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais“ (toliau – PLN204L priedas), PLN204Z priedas, PLN204F priedas, PLN204G priedas, PLN204C priedas, PLN204K priedas, PLN204E priedas;“.

2.2. Pakeičiu 12.5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.5.7. PLN204K priedas užpildomas, jeigu Lietuvos vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turi skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio vieneto ir (arba) nuolatinės buveinės užsienio valstybėje pozityviąsias pajamas. Jei Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėje teritorijoje, tokiam subjektui PMĮ 39 straipsnio nuostatos netaikomos, todėl PLN204K priedas neužpildomas, o jo pajamos įtraukiamos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę ir apmokestinamos bendra PMĮ nustatyta tvarka. PLN204K priedo neužpildo užsienio vienetų nuolatinės buveinės Lietuvoje.“

2.3. Pakeičiu 19.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.11. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 17A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

2.4. Pakeičiu 35.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1. Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 43 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 43 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir jeigu neužpildyti 47 ir 47A laukeliai.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 43 laukelis) ir užpildyti 47 ir 47A laukeliai (veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, ir (ar) veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno), tai 45, 47 ir 47A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43, 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 43B ir 46 laukelių sumas.

Vienetų, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, perkeliami nuostoliai atskaitomi, netaikant 70 procentų apribojimo;“.

2.5. Pakeičiu 56.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.4. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 16A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

2.6. Pakeičiu 71.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.1. deklaracijos 36 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 34 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 34 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildyti 38 ir 38A laukeliai.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 34 laukelis) ir užpildytas 38 laukelis (veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno) ir (ar) veiklos nuostoliai atskaitomi iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 38A laukelis), tai 36, 38 ir 38A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34, 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 37 ir 34B laukelių sumas.

Vienetų, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, perkeliami nuostoliai atskaitomi, netaikant 70 procentų apribojimo;“.

2.7. Pakeičiu 71.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.2. deklaracijos 37 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelnas bei VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (užpildyti deklaracijos 34, 34A ir 35 laukeliai, įskaitant atvejus, kai 34 laukelio suma lygi nuliui (0), tai finansų įstaigos 37 laukelyje turi įrašyti sumą, neviršijančią 70 procentų 35 laukelyje įrašytos VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu nevykdoma apmokestinama pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas veikla ir apskaičiuojamas veiklos nuostolis (užpildytas 31 laukelis), o iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo – pelnas (užpildytas 35 laukelis) ir jo suma didesnė už 31 įrašytą veiklos nuostolių sumą, tai finansų įstaigų 37 laukelyje įrašoma perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų 35 ir 31 laukelių sumų skirtumo.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis) ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 34A laukelio atėmus 34B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai finansų įstaigos perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 35 ir 34A laukelių sumas ir atėmus 31 ir 34B laukelių sumas.

Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 37 laukelyje gali įrašyti perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, neviršijančią 35 laukelyje įrašytos VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos, neatsižvelgdami į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 31 laukelį);“.

2.8. Pakeičiu 89.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.4. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 13A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

2.9. Pakeičiu 121.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

121.11. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 18A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.“

2.10. Pakeičiu 166.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

166.5. jei Lietuvos vienetas turi nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, K5 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Jei Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėje teritorijoje, tokiam subjektui PMĮ 39 straipsnio nuostatos netaikomos, o jo pajamos įtraukiamos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę ir apmokestinamos bendra PMĮ nustatyta tvarka, todėl PLN204K priedas neužpildomas;“.

2.11. Pakeičiu 166.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

166.6. jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje, tai K6 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo.“ K6 laukelyje pasirinkus „Taip“, K6A, K6B ir K6C, K8A laukeliai neužpildomi;“.

2.12. Pakeičiu 166.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

166.7. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto (t. y., kai K6 laukelyje pasirenkama „Ne“) Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio subjekto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinio laikotarpio pajamų, tai K6A laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. K6A laukelyje pasirinkus „Ne“, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K6B, K6C ir K7–K24 laukeliai neužpildomi. K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliais neužpildomi, jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje;“.

2.13. Pakeičiu 166.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

166.8. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto (t. y., kai K6 laukelyje pasirenkama „Ne“) kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, K6B laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Apskaičiuojant kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinį pelno mokestį, neatsižvelgiama į kontroliuojamojo užsienio vieneto per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje uždirbtas pajamas, kurios nėra apmokestinamos užsienio valstybėje, kurioje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas. K6B laukelyje pasirinkus „Ne“, neatsižvelgiant į K6A ir K6C laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi. K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliai neužpildomi, jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje;“.

2.14. Pakeičiu 166.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

166.9. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas vykdo faktinę ekonominę veiklą užsienio valstybėje, turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užtikrinti toje valstybėje, K6C laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Kai K6C laukelyje pasirenkama „Taip“, neatsižvelgiant į K6A ir K6B laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė