LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1440

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi bei Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. V-1081 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. vaistinėms perskaičiuoti vaistinių preparatų, įrašytų į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą kainyną, mažmenines kainas;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 2 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga