HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-451 „DĖL GRUNTO GEOLOGINIO TYRIMO IR GRUNTO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr.D1-551

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

„ Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 234 straipsniu: “.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                Kęstutis Trečiokas