LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 16 Nr. D1-228

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 48 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1919 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ 2.1 ir 2.3 papunkčiais:

1. Tvirtinu:

1.1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą (pridedama);

1.3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programą (pridedama);

1.4. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formą (pridedama);

1.5. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

 

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas nustato neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir atsiskaitymą už ją, teikiamos informacijos registravimą, numato socialinių garantijų taikymo tvarką bei atsakomybę už suteiktų galių viršijimą.

2. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, aplinkos ministro įsakymais, šiuo tvarkos aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų, su kuriais dirba, nurodymais.

 

II SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – nustatyta tvarka teikti pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

4. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijos yra:

4.1. teikti informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.2. pagal savo kompetenciją tirti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.3. vykdyti visuomenės švietimą aplinkos apsaugos srityje;

4.4. įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

 

III SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ TEISĖS

 

5. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

5.1. naudodami technines priemones fiksuoti asmenis, įtariamus darant ar darančius aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, šių asmenų veiksmus ir jų transporto priemones;

5.2. kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais, vykdančiais valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę:

5.2.1. įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pavestas užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar jų pasekmėms likviduoti;

5.2.2. tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

5.2.3. padėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams pristatyti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, jo sutikimu, į atitinkamų institucijų patalpas administracinio nusižengimo protokolui surašyti; reikalauti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pažeidėjo asmens tapatybei nustatyti, o jos nenustačius – kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo.

 

IV SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ PAREIGOS

 

6. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, tikrindami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo:

6.1. užfiksavę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių užkirsti jam kelią, išsiaiškinti priežastis bei pažeidimą padariusius asmenis. Kai neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis priemonių dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius pažeidimus pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams;

6.2. pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą;

6.3. išsiaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, nustatyta tvarka perduoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka kitiems pareigūnams ar institucijoms pažeidimą fiksuojančius įrodymus;

6.4. laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

6.5. kreipdamiesi į asmenį, kurio veikla tikrinama, pasisveikinti, prisistatyti, parodyti galias patvirtinantį pažymėjimą, trumpai ir aiškiai išdėstyti kreipimosi priežastį ir tikslą. Rodant pažymėjimą, jo neperduoti tikrinamajam asmeniui į rankas, tačiau parodyti taip, kad asmuo galėtų aiškiai perskaityti jame esamus įrašus;

6.6. elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų ir nediskredituotų neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardo;

6.7. vengti veiksmų ar neveikimo, kurie kenktų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių autoritetui, juos kompromituotų;

6.8. gerbti kiekvieno asmens teises ir laisves, savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais neapriboti ir nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių kitaip nei Lietuvos Respublikos įstatymais neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui suteiktomis teisėmis;

6.9. su asmenimis bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūriam ir taktiškam, nevartoti necenzūrinės kalbos;

6.10. būti blaivūs, neapsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

 

V SKYRIUS 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

7. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai reido metu kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais turi teisę tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, o ne reido metu turi teisę naudodami technines priemones fiksuoti asmenis, įtariamus darant ar darančius aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, šių asmenų veiksmus ir jų transporto priemones, apie tai nedelsiant pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams.

8. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių dalyvavimai reiduose registruojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų padaliniuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484 patvirtinta Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijoje nustatyta tvarka.

9. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba kaupia, analizuoja ir apibendrina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus, teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių mokymus.

10. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių mokymus organizuoja neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus suteikiančios institucijos.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLĄ

 

11. Pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu teikia Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, įrašytų į įskaitą, veiklos duomenis (1 priedas). Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba apibendrina gautus duomenis ir iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikia juos Aplinkos ministerijai.

 

VII SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

12. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui valstybė išmoka vienkartinę pašalpą, jeigu jam atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas buvo padarytas kūno sužalojimas, dėl kurio jam nustatytas:

1) 0–25 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, – 60 bazinių socialinių išmokų dydžio;

2) 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, – 50 bazinių socialinių išmokų dydžio;

3) 45–55 procentų darbingumo lygis arba nedidelių specialiųjų poreikių lygis, – 40 bazinių socialinių išmokų dydžio.

13. Prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijos Finansų skyriui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbingumo arba specialiųjų poreikių lygio nustatymo (suteikimo) dienos.

14. Kūno sužalojimą patyręs neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (ar jo įgaliotas asmuo) prie prašymo išmokėti vienkartinę išmoką turi pateikti šio aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo pripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas pareigas, kopiją ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikatos pakitimus, sužalojimo laipsnį ir darbingumo sumažėjimą.

15. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui žuvus atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, jo šeimos nariams (sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), vaikams, gimusiems po žuvusiojo mirties) ir nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi ar jo žuvimo dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, išmokama lygiomis dalimis 120 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė pašalpa.

16. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui žuvus, atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo gavimo dienos 16 punkte nurodytas asmuo Aplinkos ministerijos Finansų skyriui pateikia dokumentus: prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą, šio aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo kopiją, asmens tapatybę ir teisę gauti vienkartinę pašalpą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.

17. Pašalpos nemokamos, jeigu:

17.1. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius žuvo ar susižalojo, darydamas tyčinį nusikaltimą;

17.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų;

17.3. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia save sužalojo;

17.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti arba perdavimas ją vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba neturinčiam teisės vairuoti;

17.5. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikata sutriko ar jis mirė dėl ligos ar kitų veiksnių, nesusijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų vykdymu.

18. Atsitikus įvykiui, kurio pagrindu neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar įstatyminiam (-iams) įpėdiniui (-iams) ar asmeniui(-ims), turinčiam gauti vienkartinę pašalpą, gali būti mokamos šio tvarkos aprašo 13 ir 16 punktuose numatytos pašalpos, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų surašomas nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas, siekiant nustatyti, ar nelaimingas atsitikimas įvyko dėl priežasčių, susijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų atlikimu. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą surašo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kuri suteikė neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, vadovo sudaryta komisija. Komisija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš trijų narių. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akte nurodoma:

18.1. nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo pagrindas, įvykio patikrinimą atliekančios komisijos narių pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės);

18.2. įvykio esmė ir padariniai;

18.3. surinktos įvykio faktinės aplinkybės;

18.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

18.5. ar tarp įvykio, kuris buvo neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kūno sužalojimo, žūties ar mirties priežastis, ir jo funkcijų atlikimo yra nustatytas priežastinis ryšys;

18.6. ar buvo nustatytos šio aprašo 18 punkte išvardytos aplinkybės;

18.7. motyvuotas siūlymas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

19. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas teikiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui.

20. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos pateiktą nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

21. Šio aprašo 21 punkte nurodyto aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar kitiems asmenims, turintiems teisę gauti vienkartinę pašalpą.

22. Jeigu dėl įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymas gali būti sustabdytas iki prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo sustabdymo priima institucijos, suteikusios neetatiniui aplinkos apsaugos inspektoriui įgalinimus, vadovas, gavęs įvykį tiriančios komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio patikrinimo sustabdymo. Tokiu atveju nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo terminas toliau skaičiuojamas nuo prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

23. Sprendimą dėl vienkartinės pašalpos išmokėjimo Aplinkos ministerija priima per 1 mėnesį nuo visų 14, 15, 17 punktuose nurodytų dokumentų gavimo, jei jis teigiamas, – per 1 mėnesį pašalpa išmokama. Sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ATSAKOMYBĖ

 

24. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, viršiję jiems suteiktas galias, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_______________


 

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

funkcijų atlikimo tvarkos aprašo

priedas

 

_________________________________ataskaita apie _________ metų neetatinių aplinkos

(Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija)                                                                                                         

apsaugos inspektorių veiklą

 

Eil. Nr.

Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos padalinys

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skaičius

Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų (pareigūnų) išaiškintų pažeidimų skaičius pagal neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių perduotą informaciją ar fiksuotą medžiagą apie pažeidimus

Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų (pareigūnų) vykdytų patikrinimų (reidų) skaičius, kuriuose dalyvavo neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai

Patikrinimų (reidų), kuriuose dalyvavo neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, metu nustatytų aplinkosauginių pažeidimų skaičius (tarp jų šiurkščių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

(Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos vadovo vardas, pavardė)

 

____________

(data)

____________

(parašas)

____________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-228

redakcija)

 

PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo, pratęsimo, panaikinimo, įskaitos tvarkymo, veiklos vertinimo ir atsiskaitymo už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą tvarką.

2. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba kaupia ir tvarko informaciją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS KOMISIJOS

 

3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du nariai. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė komisijos narių. Jeigu komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisija nagrinėja, vertina ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų suteikimo, pratęsimo.

4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų posėdžiai gali būti organizuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų (savivaldybių) agentūrose, gavus ne mažiau kaip 5 rajonų (savivaldybių) gyventojų, norinčių tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, prašymus. Posėdžiai organizuojami per 30 darbo dienų nuo paskutinio prašymo pateikimo.

5. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo visi dalyvaujantys komisijos nariai.

6. Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos pirmininką ir narius įsakymu skiria Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktorius.

7. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų pirmininkus ir narius įsakymu skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

 

III SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ SUTEIKIMAS

 

8. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje (per paskutiniuosius 7 metus nebuvo baustas už šiurkščius medžioklės ar verslinės žvejybos reikalavimų pažeidimus, taip pat mėgėjų ar limituotos žvejybos reikalavimų pažeidimus, padarytus draudžiamais žvejybos įrankiais ar draudžiamu būdu, ar asmeniui nebuvo panaikinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais, dėl neetatinio inspektoriaus vardo diskreditavimo ar netekus institucijos, kuriai jis atstovavo, pasitikėjimo), neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

9. Nelaikant egzamino, neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti ir neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, pageidaujantys vykdyti veiklą kito regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, nei jiems suteikti įgalinimai, atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikę 11.1–11.3 punktuose nurodytą informaciją.

10. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams išduodami jų galias patvirtinantys aplinkos ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Juos išduoda Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktorius bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

11. Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui pateikia:

11.1. motyvuotą prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus (1 priedas);

11.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.3. dvi nuotraukas (3x4 cm formato);

11.4. statutinio pareigūno pažymėjimo kopiją (jeigu neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi nori tapti statutinis pareigūnas).

12. Asmens prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus registruojamas Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente.

13. Gavus prašymą patikrinama, ar nėra aplinkybių, numatytų Tvarkos aprašo 8 punkte, dėl kurių pilietis negali tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Piliečio duomenys taip pat patikrinami naudojantis Administracinių nusižengimų registru, aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitomis duomenų bazėmis ir išrašai iš šių duomenų bazių pridedami prie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus bylos.

14. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai piliečiams suteikiami tik Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sudarytoms komisijoms patikrinus ir nustačius, kad asmuo, pretenduojantis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, prašyme nurodė teisingus duomenis, atitinka 8 punkte nurodytus reikalavimus, yra susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.

15. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo įsakymu. Sprendimai dėl įgalinimų suteikimo per vieną mėnesį gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.

16. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius posėdžio metu asmuo, norintis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir atitinkantis 8 punkto reikalavimus, laiko egzaminą raštu, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą. Egzamino testas turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu. Testas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 50 klausimų.

17. Statutiniai valstybės tarnautojai, atitinkantys 8 punkto reikalavimus, išklauso įvadinius mokymus.

18. Laikoma, kad asmuo egzaminą išlaikė, jeigu atsakė į ne mažiau kaip 80 procentų pateiktų klausimų. Neišlaikius egzamino 2 kartus per kalendorinius metus, pakartotinai teikti prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ir laikyti egzaminą galima ne anksčiau kaip kitais metais.

19. Asmenims, išlaikiusiems egzaminą arba išklausiusiems įvadinius mokymus, išduodamas pažymėjimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po komisijos posėdžio.

20. Pažymėjimas išduodamas vieneriems metams. Išduoti pažymėjimai registruojami įgalinimus suteikusioje institucijoje registravimo žurnaluose. Išduotų pažymėjimų registravimo žurnale turi būti šios grafos: eilės numeris, pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimą išdavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, parašas), pažymėjimą gavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas), pažymėjimo grąžinimo jį išdavusiai institucijai data ir pastabų grafa.

21. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami ar pratęsiami vieneriems metams.

22. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžio Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai duomenis apie piliečius, kuriems suteikti, pratęsti ar panaikinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, užpildydami nustatytos formos lentelę (2 priedas).

23. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgalinimus turi institucijos, išdavusios pažymėjimą, kontroliuojamoje teritorijoje. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kuriems pažymėjimą išdavė Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktorius, turi įgalinimus veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PANAIKINIMAS

 

24. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai panaikinami įgalinimus suteikusios institucijos vadovo įsakymu:

24.1. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymu;

24.2. dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais;

24.3. dėl neetatinio inspektoriaus vardo diskreditavimo, netekus institucijos, kuriai jis atstovauja, pasitikėjimo ir(ar) gavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno motyvuotą siūlymą;

24.4. įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui ar esant priimtam nutarimui administracinėje teisės pažeidimo byloje už šio Tvarkos aprašo 8 punkte numatytas veikas;

24.5. kitais atvejais, kai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla nesuderinama su nepriekaištinga reputacija.

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą apie panaikintus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus.

26. Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sprendimai dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų panaikinimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PRATĘSIMAS

 

27. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai atsiskaito už aplinkosauginę veiklą jiems įgalinimus suteikusiai institucijai ir ataskaitas pateikia iki gruodžio 15 d.

28. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai už aplinkosauginę veiklą atsiskaito užpildydami nustatytos formos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą (3 priedas). Pateiktos neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos ataskaitos registruojamos įgalinimus suteikusioje institucijoje.

29. Asmenys, norintys, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai jiems būtų pratęsti, apie tai parašo ataskaitoje.

30. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisija iki einamųjų metų gruodžio 31 d. nagrinėja, vertina ir teikia siūlymus dėl įgalinimų pratęsimo. Komisijos posėdis protokoluojamas.

31. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai pratęsiami Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono apsaugos departamento vadovo įsakymu įvertinus komisijos pateiktus siūlymus, nepriekaištingą reputaciją.

32. Jei asmeniui neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai nepratęsiami dėl 33 punkte nurodytų priežasčių, pakartotinai kreiptis dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų suteikimo jis gali ne anksčiau kaip po metų, o įgalinimai suteikiami tik išlaikius egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą.

33. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkosauginėje veikloje, įgalinimai nepratęsiami.

 

VI SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS VERTINIMAS

 

34. Komisijai svarstant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimą, atliekamas neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimas.

35. Apie priimtus sprendimus dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimo asmenys informuojami elektroniniu būdu. Esant sprendimui nepratęsti įgalinimų, per 10 darbo dienų nuo informacijos apie sprendimą gavimo asmenys privalo grąžinti pažymėjimą įgalinimus suteikusiai institucijai. Esant sprendimui pratęsti įgalinimus, išduodamas naujas pažymėjimas. Asmenys, kuriems įgalinimai pratęsti ir išduotas naujas pažymėjimas, privalo per 10 darbo dienų nuo pažymėjimo galiojimo pabaigos grąžinti jį išdavusiai institucijai.

36. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimo kriterijai yra:

36.1. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos kiekis;

36.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos, pagal kurią aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai nustatė aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus ir išaiškino aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus, kiekis;

36.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų reidų skaičius;

36.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus dalyvavimas visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje;

36.5. kita neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus aplinkosauginė veikla.

37. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos siūlymas dėl įgalinimų pratęsimo įrašomas į neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą.

38. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai skatinami vadovaujantis Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. D1-548 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

39. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veikla vertinama kaip darbo patirtis aplinkos apsaugos srityje.

 

VII SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮSKAITOS TVARKYMAS

 

40. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai tvarko neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įskaitą, paskiria atsakingus už įskaitos vedimą ir tvarkymą darbuotojus.

41. Asmenims, pateikusiems prašymus tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, užvedamos asmens bylos.

42. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus asmens byloje kaupiami šie dokumentai:

42.1. nustatytos formos prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus;

42.2. asmenybę patvirtinančio dokumento kopija;

42.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitos;

42.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai, kurių galiojimas yra pasibaigęs, jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius juos grąžina;

42.5. duomenys apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų pratęsimą, išduoto pažymėjimo numeris ir išdavimo data;

42.6. išrašai iš aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitų duomenų bazių;

42.7. kita medžiaga ar dokumentai, susiję su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla.

43. Atskirose bylose kaupiami komisijos posėdžių dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo arba pratęsimo protokolai bei asmenų, kuriems neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai buvo nesuteikti, nepratęsti ar panaikinti, medžiaga.

 

VIII SKYRIUS

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ SUSTABDYMAS IR ĮGALINIMŲ SUSTABDYMO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

44. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai sustabdomi įgalinimus suteikusios institucijos vadovo sprendimu, kai:

44.1. gautas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymas sustabdyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus;

44.2. turint informacijos, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla galbūt nesuderinama su jo tiesioginių pareigų atlikimu;

44.3. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius įtariamas padaręs nusikaltimą ar nusižengimą arba administracinės teisės pažeidimą aplinkai.

45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą apie sustabdytus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį.

46. Institucijos vadovo sprendimas dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

47. Įsigaliojus institucijos vadovo priimtam sprendimui dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo, neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, kuriam sustabdyti įgalinimai, privalo institucijai, suteikusiai įgalinimus, nedelsiant grąžinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą. Pažymėjimas saugomas įgalinimus suteikusioje institucijoje.

48. Institucijos vadovo sprendimas dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų sustabdymo pripažįstamas netekusiu galios, kai:

48.1. neįrodyta neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, kuriam buvo sustabdyti įgalinimai, kaltė padarius nusikaltimą ar nusižengimą arba administracinės teisės pažeidimą aplinkai;

48.2. paaiškėjus, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla suderinama su jo tiesioginių pareigų atlikimu.

49. Įsigaliojus institucijos vadovo sprendimui grąžinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, jam grąžinamas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas.

_________________


 

Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

______________________________________

(vardas)

_____________________________________

(pavardė)

_____________________________________

(asmens kodas)

_____________________________________

(gyv. vieta, tel. Nr., el. p.)

_____________________________________

_____________________________________

(darbovietė, pareigos)

 

_____________________________________

 

_____________________________________

(adresatas)

 

Nuotraukos vieta

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS

 

_____________________

(data)

 

Prašau man suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ir išduoti veiklai pažymėjimą__________________________________________________________________________________.

(nurodyti, kokio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje)

Mano prašymo motyvai yra šie: _____________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo reikalavimais esu susipažinęs ir įsipareigoju juos vykdyti.

Anksčiau neetatiniu (visuomeniniu) aplinkos apsaugos inspektoriumi buvau: _________

___________________________________________________________________________.

(nurodyti laiką ir vietą)

 

Per paskutiniuosius 7 metus nebuvau (buvau) baustas už šiurkščius medžioklės ar verslinės žvejybos reikalavimų pažeidimus, taip pat mėgėjų ar limituotos žvejybos reikalavimų pažeidimus, padarytus draudžiamais žvejybos įrankiais ar draudžiamu būdu. Man nebuvo (buvo) panaikinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais, dėl neetatinio inspektoriaus vardo diskreditavimo ar netekus institucijos, kuriai atstovavau, pasitikėjimo. Nesu (esu) teistas už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai. Per paskutiniuosius vienerius metus nebuvo (buvo) įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nesu (esu) baustas administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje _______________________________________________________

(nurodyti, ar esate teistas, ar esate baustas administracine nuobauda, ar yra įsiteisėjęs

______________________________________________________________________________________________.

teismo apkaltinamasis nuosprendis, jei taip, už kokius teisės aktų pažeidimus ir kada)

 

Pateikti duomenys ir informacija yra teisingi, patvirtinu tai parašu, sutinku, kad jie būtų tikrinami.

 

__________________                                                                    ______________

(parašas)                                                                                             (data)

 

Komisijos siūlymas dėl įgalinimų suteikimo _____________________________________

____________________________________________________________________________.

 

________________________________________                                             ________________

(komisijos pirmininko pareigos, parašas, vardas, pavardė)                                                                             (data)

 

______________


 

Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

__________________________________________________ duomenys apie asmenis,

(Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusi institucija)

kuriems suteikti arba pratęsti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai ________ metais

 

Eil. Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamoji vieta, telefono Nr.

Darbovietė, pareigos

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikti/pratęsti

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

_______________________________                                   ________________

(Institucijos vadovo vardas, pavardė)                           (parašas)                              (data)

 

 

______________


 

Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaita

 

Aš, ______________________________________, ____________________________________

(vardas, pavardė)                                       (neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusi institucija)

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, ____________metais atlikau šią aplinkosauginę veiklą:

1. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais dalyvavau _______ patikrinimuose (reiduose), kurių metu išaiškinta ______ nusikalstamų veikų, ______ pažeidimų, tarp jų:

– atmosferos oro apsaugos ____;

– vandenų apsaugos ____;

– kraštovaizdžio, miškų apsaugos ____;

– gyvūnijos apsaugos ____ ( ___ medžioklės taisyklių, ___ žvejybos taisyklių);

– kitų ___.

2. Aplinkos apsaugos valstybinėms kontrolės institucijoms ir pareigūnams suteikiau informacijos apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ________, pagal juos išaiškinta _____ pažeidimų.

3. Dalyvavau visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje: ______________________ _____________________________________________________________________________.

(kokioje, trumpai aprašyti)

4. Kita aplinkosauginė veikla: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

 

Prašau pratęsti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus vieneriems metams.

 

__________________                                                            _______________

(parašas)                                                                                                                   (data)

 

 

Komisijos siūlymas dėl įgalinimų pratęsimo _______________________________

 

___________________________________________                      ____________________

(komisijos pirmininko pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                                            (data)

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

 

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

 

1. Konstitucinės nuostatos, susijusios su aplinkos apsauga.

2. Administracinio nusižengimo ir administracinės atsakomybės samprata.

3. Administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas.

4. Administracinio nusižengimo bylų teisenos pagrindai.

5. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai.

6. Aplinkos apsaugos samprata ir principai.

7. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, jos samprata, principai, turinys.

8. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai.

9. Pagrindinės medžioklės taisyklių nuostatos (teisės medžioti suteikimas, medžioklės įrankiai, būdai ir terminai, medžioklės dokumentai, su medžiokle susijusi draudžiama veikla).

10. Pagrindinės Mėgėjų žvejybos taisyklių nuostatos (leidžiami bei draudžiami žvejybos įrankiai ir būdai, žvejybos režimas ir draudimai).

11. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas.

12. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas.

13. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

14. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

15. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

16. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

17. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.

18. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

 

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMA

 

 

zenkliukas

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS

 

P A Ž Y M Ė J I M A S Nr. 000000

 

 

 

__________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

Išdavė: ______________________________________________

 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

________________

(data)

_________________

(parašas)

 

A. V.

Pažymėjimas galioja:

________________

________________

teritorijoje

 

iki 201 - - .

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS TEISĖS

 

 

 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

 

1. Naudodami technines priemones fiksuoti asmenis, įtariamus darant ar darančius aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, šių asmenų veiksmus ir jų transporto priemones.

2. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais, vykdančiais valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, turi teisę:

2.1. įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pavestas užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar jų pasekmėms likviduoti;

 

2.2. tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

2.3. padėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams pristatyti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, jo sutikimu, į atitinkamų institucijų patalpas administracinio nusižengimo protokolui surašyti; reikalauti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pažeidėjo asmens tapatybei nustatyti, o jos nenustačius – kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo.

 

 

 

 

Išrašas iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

 

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMAS

 

1. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo matmenys 75 x 105 mm.

2. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai turi identifikacinį numerį, kurį sudaro viena raidė ir penki skaitmenys.

3. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo numerio raidė A skirta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, K – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, L – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, M – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, P – Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Š – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, U – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, V – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, T – Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai.

4. Viršuje, kairėje pusėje gali būti apvalus ženklas su užrašu „LIETUVOS APLINKOS APSAUGA“ (1 priedas).

5. Apačioje, kairėje pusėje yra vieta neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nuotraukai.

6. Apačioje, dešinėje pusėje nurodyta data, iki kada galioja neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas.

7. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas yra žalios spalvos.

8. Antroje neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo pusėje nurodytos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus teisės.

9. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų numeriai ir užrašai spausdinami juodais dažais.