JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI, LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. T-253

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros

programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos pakeitimo“ (2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-223 redakcija), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-18

(Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-253

redakcija)

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTAMS, FINASUOJAMIEMS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI, SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) objektams, finansuojamiems iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus, lėšų naudojimo tvarką savivaldybėje.

2. Šio tvarkos aprašo tikslas – nustatyti tvarką, kad būtų tinkamai naudojamos ir paskirstomos lėšos vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 20 redakcija) 1.4 papunkčiu nuostatomis.

3. Pagrindinės sąvokos:

3.1. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų stotelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

3.2. Vietinės reikšmės keliai (viešieji keliai) – keliai, kurie naudojami vietiniam susisiekimui (savivaldybėms priklausantys keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, ir gatvės gyvenamosiose vietovėse, taip pat  kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams).

3.3. Kelių priežiūros ir plėtros programa – Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka tvirtinama specialioji programa. Šią programą finansuoja ir administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

4. Savivaldybės objektų, finansuojamų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, sąrašo projektą kiekvienais metais rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukiami savivaldybės administracijos seniūnai.

5. Objektų sąrašo projektas rengiamas, vadovaujantis savivaldybės plėtros ir veiklos planais, įvertinant savivaldybės administracijos padalinių vadovų (seniūnų), fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, Joniškio rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos pasiūlymus.

6. Savivaldybės objektų, finansuojamų pagal  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programą vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, sarašą tvirtina  savivaldybės taryba.        

7. Rengiant finansavimo sutartį, patvirtintas objektų sąrašas teikiamas suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

8. Programos lėšos, skirtos savivaldybei, naudojamos ir skirstomos tokia tvarka:

8.1. tiltams ir pralaidoms remontuoti – 1 procentas nuo visų skiriamų lėšų. Lėšos naudojamos pagal tiltų priežiūros inspekcijos nurodymus, techninės apžiūros aktus ir defektinius aktus;

8.2. eismo reguliavimo priemonėms įrengti, rekonstruoti, keliams ir gatvėms ženklinti – 2 procentai nuo visų skiriamų lėšų;

8.3. stichinių nelaimių, autoavarijų, vandalizmo padariniams likviduoti – 0,5 procento nuo visų skiriamų lėšų. Lėšos naudojamos savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, atlikus padarinių analizę ir lėšų naudojimo pagrindimą;

8.4. kapitalui formuoti – 50 procentų nuo visų lėšų. Lėšos kapitalui formuoti naudojamos vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų statinių statybos, rekonstravimo, investicijų projektams ir programoms kofinansuoti, Joniškio rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programai finansuoti ir su tuo susijusiems tyrimams atlikti, kelių ir gatvių statiniams projektuoti, projektų ekspertizei atlikti, kelių ir gatvių techninei priežiūrai, kelių inventorizacijai ir teisinei registracijai;     

8.5. likusi lėšų dalis naudojama vietinės reikšmės keliams ir gatvėms su asfalto danga ir žvyro danga, apvadams (borteliams), šaligatviams, lietaus vandens nuleidimo įrenginiams, inžinerinių tinklų šuliniams remontuoti ir prižiūrėti. Lėšos paskirstomos seniūnijoms: 40 % miestams ir 60 % kaimams.

Miesto lėšos skirstomos: 50 % pagal gyventojų skaičių, 50 % pagal gatvių ilgį.

Kaimo lėšos skirstomos: 50 % pagal gyventojų skaičių, 25 % pagal kelių ilgį, 25 % pagal žemės ūkio naudmenų plotą.

9. Tvarkos aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose numatytos, bet nepanaudotos lėšos gali būti perskirstytos 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms reikmėms, nesant poreikio 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytiems darbams atlikti, naudojamos seniūnijų ir miestų reikmėms lėšų likutį skaičiuojant pagal 8.5 papunkčio reikalavimus arba naudojamos 8.4 papunkčio numatytoms reikmėms.

10. Papildomai gaunamos lėšos kapitalui formuoti naudojamos tvarkos aprašo 8.4 papunkčio nurodytoms reikmėms, vadovaujantis tvarkos aprašo 8.4 papunkčiu, arba paskirstomos pagal darbo grupės parengtą projektą, tvirtinamą savivaldybės tarybos sprendimu.

11. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir remonto darbus seniūnijų teritorijose organizuoja seniūnai.

12. Už vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros projektų, sąmatų, techninių dokumentų rengimą, konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninės priežiūros, statybos užbaigimo procedūrų, objektų sąrašo parengimo ir lėšų paskirstymo seniūnijoms organizavimą ir koordinavimą atsakingas savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už  infrastruktūrą. 

 

____________________