LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. V-283

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 1.1–1.4 papunkčiuose numatytas priemones, atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas ir siekdamas užtikrinti vaikų profilaktinių skiepijimų tęstinumą bei kontroliuoti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją šalyje:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams vaikų profilaktinius skiepijimus organizuoti ir vykdyti pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui vykdyti centralizuotą imunobiologinių preparatų, švirkštų pirkimą pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriui planuoti ir paskirstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms imunobiologinius preparatus, švirkštus pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“.

4. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

5. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis