VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO V-176 „DĖL PRANEŠIMO APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ KREDITO, MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOSE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS SĄSKAITAS FR0526 FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. VA-157

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisykles:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 42 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 505 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 42 straipsnio nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2078 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 261 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios.“

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pagrindinės šių Taisyklių sąvokos:

3.1. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. 

3.2. Užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos – ne Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos:

3.2.1. Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga – ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas leisti elektroninius pinigus.

3.2.2. Užsienio valstybės kredito įstaiga – ne Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita.

3.2.3. Užsienio valstybės mokėjimo įstaiga – ne Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas teikti ir vykdyti mokėjimo paslaugas.

3.3. Viešieji įstaigų sąrašai – viešai skelbiami Lietuvos banko tvarkomi sąrašai, į kuriuos įtraukiamos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kredito (bankų), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvoje, bet neįsteigusios filialo, taip pat ES valstybių narių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininką.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.“

1.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pranešimą privalo pateikti asmenys, kurie Įstaigose atidarė arba uždarė bet kokios rūšies sąskaitą (-as).

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, Pranešimą apie atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as) turi pateikti, kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15000 eurų, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir fiziniai asmenys tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, kuriems neatsiranda prievolė teikti Pranešimo apie Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as), nes jiems priklausančioje toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra mažesnis kaip 15000 eurų, informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas mokesčių administratoriui turi pateikti MAĮ nustatyta tvarka mokesčių administratoriui pareikalavus, pavyzdžiui, patikrinimo metu.“

1.4. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Gyventojams informacijos apie Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas Pranešimo pateikimo terminas pratęsiamas nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. gegužės 1 d.“

1.5. Papildau 42 punktu:

42. Šių taisyklių objektu nelaikoma ir fiziniams asmenims Pranešimo teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as):

42.1. susijusias su specialiomis išankstinio apmokėjimo priemonėmis, kuriose yra laikoma piniginė vertė, skirtomis konkretiems poreikiams, kurių naudojimas yra ribotas, nes jos suteikia galimybę priemonės turėtojui įsigyti prekes arba paslaugas tik tos priemonės leidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu leidėju arba jos gali būti naudojamos tik riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, tenkinti. Priemonė, naudojama ribotame tinkle yra tada, kai ji naudojama tik prekėms ir paslaugoms konkrečioje parduotuvėje arba parduotuvių tinkle įsigyti arba riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, neatsižvelgiant į geografinę pardavimo vietą. Tokios priemonės yra: parduotuvių kortelės, kuro kortelės, narystės kortelės, viešojo transporto kortelės ir kt.;

42.2. kuriose yra laikoma piniginė vertė, naudojama skaitmeninėms prekėms arba paslaugoms, kai dėl prekės arba paslaugos pobūdžio operatorius suteikia jai pridėtinę vertę, įsigyti, pavyzdžiui, parengia prieigos, paieškos ar platinimo sistemas su sąlyga, kad minima preke arba paslauga gali būti naudojamasi tik su skaitmeniniu prietaisu, pavyzdžiui, mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu, ir su sąlyga, kad telekomunikacijų, skaitmeninių paslaugų ar informacinių technologijų operatorius veikia ne tik kaip tarpininkas tarp mokėjimo paslaugų vartotojo ir prekių tiekėjo bei paslaugų teikėjo. Tai tokia situacija, kai mobiliojo telefono ar kito skaitmeninio tinklo abonentas tiesiogiai moka tinklo operatoriui, o tarp tinklo abonento ir bet kokios trečiosios šalies, tiekiančios prekes ar paslaugas, kurių tiekimas yra sandorio dalis, nėra nei tiesioginio mokėjimo ryšio, nei tiesioginio skolininko ir kreditoriaus ryšio, pavyzdžiui, atsiskaitymas už automobilio stovėjimo paslaugą telefonu per tinklo operatorių;

42.3. kurios, susikuriant paskyras, yra naudojamos tik žaidimams ir / arba tik azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje.

1.6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmuo mokesčių administratoriui pateikia popierinę Pranešimo formą arba užpildo Pranešimo formą, kuri pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.“

1.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. 14 laukelyje turi būti įrašomas Įstaigos pavadinimas, vadovaujantis Rašybos ir skyrybos nuostatų, patvirtintų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 9 punktu, t. y. lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų nelietuviški periodinių leidinių, organizacijų, sporto, meno ir kitokių kolektyvų, firmų, firminių gaminių ir kiti oficialiai vartojami simboliniai pavadinimai (dažnai su numeriais ar kitomis specialiomis nuorodomis) rašomi lotyniškos abėcėlės raidėmis, nenaudojant lietuviškos abėcėlės raidžių su nosinėmis ir varnelėmis.“

1.8. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. 15 laukelyje turi būti nurodomas Įstaigos tipas arba kita informacija. K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – elektroninių pinigų įstaiga, X – kita. Kita turi būti pažymima tuo atveju, kai asmuo nežino Įstaigos tipo, kurioje atidaryta / uždaryta sąskaita (pavyzdžiui, teikiant informaciją apie prekių ženklų, tokių kaip: PAYPAL, Skrill ir kt., kuriuos valdo įstaigos, sąskaitas). Viešieji įstaigų sąrašai yra skelbiami ir atnaujinami Lietuvos banko interneto svetainėje. Minėti sąrašai nėra baigtiniai, nes sąskaita gali būti atidaroma ir ne ES valstybių narių Įstaigose.“

1.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. 16 laukelyje turi būti įrašomas sąskaitos numeris arba unikalus identifikatorius.“

1.10. Papildau 241 punktu:

241. 1 Pavyzdys. Gyventojas 2015 m. atidarė sąskaitą kredito įstaigoje PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A., susikurdamas PAYPAL paskyrą. Per kalendorinius, t.y. 2015 m., jo atidarytoje sąskaitoje bendras apyvartos (įplaukų) dydis neviršijo 15000 eurų ribos, tačiau per 2016 kalendorinius metus gyventojo atidarytoje sąskaitoje bendras metinis apyvartos (įplaukų) sudarė 17000 eurų, ir viršijo 15000 eurų ribą. Tokiu atveju gyventojas iki 2017 m. gegužės 1 d. turi pateikti Pranešimą ir nurodyti:

7 laukelyje – metus, kuriais atidarė sąskaitą, šiuo atveju 2015 m. Šį laukelį užpildo tik fizinis asmuo;

9 laukelyje – dviraidį valstybės kodą pagal šių Taisyklių priedą „Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų trumpinių (triraidžių kodų) sąrašas“ (toliau – Taisyklių priedas). Šiuo atveju trumpinys LU – Liuksemburgo Didžioji Hercogystė;

10 laukelyje – triraidį valiutos kodą iš Taisyklių priedo. Tuo atveju, kai ta pati sąskaita yra atidaroma keliomis valiutomis, pakanka nurodyti vieną valiutos kodą;

11 laukelyje – sąskaitos atidarymo datą. Jei tiksli sąskaitos atidarymo data nėra žinoma, galima nurodyti, kad sąskaita buvo atidaryta, pavyzdžiui, 2015 m., tuomet 11 lauke nurodyti – 2015 m. sausio 1 d.;

13 laukelyje – Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, kodą S.W.I.F.T. banko kodą (BIC), jeigu jo neturi – kitą Įstaigos kodą (pavyzdžiui, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ar kitą kodą). Šiuo atveju įstaigos kodas – PPLXLULL;

14 laukelyje – Įstaigos pavadinimą. Šiuo atveju įstaigos pavadinimas – PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A.;

15 laukelyje – Įstaigos tipą: K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – elektroninių pinigų įstaiga, X – kita. Šiuo atveju įstaigos tipas yra K – kredito įstaiga, nes PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A. yra banko licenciją turinti įstaiga, kuri prilyginama kredito įstaigai. Kai įstaigos tipas gyventojui nėra žinomas, galima nurodyti X, t. y. kita;

16 laukelyje – elektroninio pašto adresą, kurį naudoja, jungdamasis prie PAYPAL paskyros.

2 Pavyzdys. Gyventojas 2016 m. rugpjūčio 29 d. atidarė sąskaitą elektroninių pinigų įstaigoje Skrill limited, susikurdamas Skrill paskyrą ir tais pačiais metais jo atidarytoje sąskaitoje bendras apyvartos (įplaukų) dydis buvo lygus 15000 eurų. Tokiu atveju gyventojas iki 2017 m. gegužės 1 d. turi pateikti Pranešimą ir nurodyti:

7 laukelyje – metus, kuriais atidarė sąskaitą, šiuos atveju 2016 m. Šį laukelį užpildo tik fizinis asmuo;

9 laukelyje – dviraidį valstybės kodą pagal šių Taisyklių priedą. Šiuo atveju trumpinys GB – Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;

10 laukelyje – triraidį valiutos kodą iš Taisyklių priedo. Tuo atveju, kai ta pati sąskaita yra atidaroma keliomis valiutomis, pakanka nurodyti vieną valiutos kodą;

11 laukelyje – sąskaitos atidarymo datą. Šiuo atveju 2016 m. rugpjūčio 29 d.;

13 laukelyje – Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, kodą S.W.I.F.T. banko kodą (BIC), jeigu jo neturi – kitą Įstaigos kodą (pavyzdžiui, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ar kitą kodą). Šiuo atveju įstaigos kodas – SKRLGB2L;

14 laukelyje turi įrašyti Įstaigos pavadinimą. Šiuo atveju įstaigos pavadinimas – SKRILL LIMITED;

15 laukelyje turi nurodyti Įstaigos tipą: K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – elektroninių pinigų įstaiga, X – kita. Šiuo atveju įstaigos tipas yra E – elektroninių pinigų įstaiga;

16 laukelyje turi nurodyti raidžių ir skaičių seką, kurią naudoja, jungdamasis prie Skrill paskyros.“

1.11. Pakeičiu 30.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.3. atsiųstas paštu mokesčių administratoriaus skelbiamais adresais arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Dainoras Bradauskas