HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 3 d. Nr. D1-649

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu I skyrių „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės“:

1.1.    pakeičiu pirmąjį skirsnį Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“:

1.1.1. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.317

„Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“

tūkst. tne

1.948

1.680

P.B.231

„Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius“

namų ūkiai

20.000

52.000

P.B.234

„Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“

t CO2 ekvivalentu

28.000

110.000

P.N.001

„Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučių namų atnaujinimui, skaičius“

skaičius

1.300

2.400“

 

1.1.2.   pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

314.000.000

0

59.992.463

0

0

0

59.992.463

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

314.000.000

0

59.992.463

0

0

0

59.992.463“

 

1.2.    pakeičiu trečiojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

515.554

0

6.769.000

0

0

0

6.769.000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

16.753.138

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

17.268.692

0

6.769.000

0

0

0

6.769.000“

 

2.  Pakeičiu II skyrių „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“:

2.1.    papildau keturioliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ 1.4.8 papunkčiu:

1.4.8. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.“;

2.2.    pakeičiu aštuonioliktojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

23.008.767

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

46.991.233

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

70.000.000

0

0

0

0

0

0“

 

2.3. papildau devynioliktuoju skirsniu:

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 05.2.1- APVA-V-022 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO PAJĖGUMŲ PLĖTRA“

 

1. Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-022 „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ (toliau – priemonė) aprašymas:

 

1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;

1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ įgyvendinimo;

1.3. remiama veikla – komunalinių atliekų deginimo (naudojimo energijai gauti) įrenginių statyba;

1.4. galimas pareiškėjas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“;

1.5. galimas partneris –UAB „Lietuvos energija“.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Pagal priemonę nefinansuojami atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo bendrai šilumos ir elektros gamybai projektai, kurie finansuojami pagal priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-V-108.

Kai pagal sudarytas viešųjų pirkimų sutartis patiriamos išlaidos dvejiems pagal skirtingas priemones įgyvendinamiems projektams finansuoti, jos finansuojamos pro rata principu projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatyta tvarka.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.324

„Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis“

Proc.

55

30

P.S.433

„Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“

Tonos per metus

0

160.000

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

67.400.000

0

16.450.000

0

0

0

16.450.000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

67.400.000

0

16.450.000

0

0

0

16.450.000“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Kęstutis Trečiokas

 

 

 

SUDERINTA:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-09-20 raštu Nr. ((24.3-03)-5K-1618563-6K-1606598.

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-09-21 raštu Nr. ((24.37)-5K-1618561, 1612059-6K-1606606.

3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-09-29 raštu Nr. ((24.37)-5K-1619476)-6K-1606788.