VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO DEKLARACIJOS IR ĮPLAUKŲ LENTELĖS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 24 d. Nr. 1-165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą” 1.2.6 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktu:

1.   T v i r t i n u:

1.1. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaracijos formą (pridedama).

1.2. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo įplaukų lentelės formą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Neringa Ulbaitė