LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2016 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. SP-51 „DĖL POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS BEI JO UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. Sp-28

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nusprendžia:

Pakeisti Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildyti 6 punktu:

6. Priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai gali tik savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir tik nuo jų registravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais ir jų sąrašo paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje dienos.“

2. Buvusį 6 punktą laikyti 6.1 papunkčiu.

3. Papildyti 6.2 papunkčiu:

6.2. Iki politinės kampanijos pradžios arba prasidėjus politinei kampanijai, tačiau neužsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu, aukos negali būti priimamos.“

4. Papildyti 6.3 papunkčiu:

6.3. Savarankiški politinės kampanijos dalyviai, praradę savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą, nuo sprendimo dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo įsigaliojimo momento neturi teisės priimti aukų politinei kampanijai finansuoti ir įgyti prievolių, susijusių su politine kampanija.“

5. Papildyti 7 punktu:

7. Fizinių asmenų piniginės aukos, viršijančios 290 eurų, privalo būti aukojamos tik banko pavedimu.“

6. Buvusį 7 punktą laikyti 7.1 papunkčiu.

7. Papildyti 7.2 papunkčiu:

7.2. Piniginių aukų surinkimui gali būti naudojamos elektroninės mokėjimų priemonės, leidžiančios nustatyti aukotojo tapatybę. Negali būti priimamos aukos, gautos kitais būdais, kurie neužtikrina, kad mokėjimo metu būtų tikrinama aukotojo tapatybė.“

8. Papildyti 9.1 papunkčiu:

9.1.  Tokios išlaidos turėtų būti apmokėtos politinės partijos arba kandidato lėšomis.“

9. Papildyti 9.2 papunkčiu:

9.2. Jeigu politinės partijos, planuodamos ir vykdydamos politinę kampaniją, patiria išlaidų, susijusių su dalyvavimu keliose politinėse kampanijos vienu metu ar ne tik su jos pačios partijos dalyvavimu, bet ir jos keliamų kandidatų ar kandidatų sąrašų, registruotų savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, dalyvavimu politinėje kampanijoje ar su pasirengimu dalyvauti keliose politinėse kampanijose, šios išlaidos paskirstomos atitinkamiems dalyviams. Tais atvejais, kai nėra aiškaus vieno dalyvio, kurio interesais patirtos išlaidos, ar aiškių kiekvieno dalyvio dalių, šios išlaidos gali būti dalijamos proporcingai dalyvių, kurių interesais patirtos išlaidos, skaičiui, pačiai politinei partijai skiriant po vieną dalį už kiekvieną politinę kampaniją, su kuria susijusios išlaidos, ir vieną papildomą dalį politinei partijai, jeigu išlaidos patirtos iki politinės kampanijos pradžios. Pvz., politinei partijai rengiant viešus pirminius kandidatų rinkimus ir jų metu skleidžiant politinę reklamą, politinei partijai būtų skiriamos dvi dalys išlaidų, kiekvienam nominantui, kuris vėliau dalyvauja politinėje kampanijoje, po vieną dalį.“

10. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Žiniaraštį pildo ir už įvedamų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako iždininkas.“

11. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje pagal iždininko įvestą informaciją skelbiami duomenys apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis.“

12. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16.   Įstatymas įpareigoja iždininką Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbti:“.

13. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Įstatyme numatytus duomenis apie auką ir aukotoją. Gauta mažų aukų suma skelbiama neišskiriant aukotojų;“.

14. Papildyti 16.2. papunkčiu:

16.2. per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos duomenis apie politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis. Politinės kampanijos finansavimo sutarties nuorašas kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita turi būti perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri sutarčių tekstus privalo paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje;“.

15. Buvusį 16.2 papunktį laikyti 16.3 papunkčiu.

16. Pakeisti 27.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.1.3. klasifikatoriaus trumpinys „KL“ naudojamas kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių lėšoms, skirtoms savo politinei kampanijai finansuoti;“.

17. Papildyti 27.1.7.1 papunkčiu:

27.1.7.1. Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, jeigu dėl neteisėto politinių kampanijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas arba atliekamas politinės partijos veiklos tyrimas. Aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, kai nutraukiamas ikiteisminis tyrimas, byla ar procesas, ar politinės partijos veiklos tyrimas, taip pat kai įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis arba įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, tačiau šios lėšos nėra konfiskuojamos. Apie priimtus Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus iždininkai informuojami el. paštu.“

18. Papildyti 27.1.7.2 papunkčiu:

27.1.7.2. Jeigu nustatoma, kad politinės kampanijos dalyvis priėmė ir panaudojo lėšas ar nepiniginę auką iš kitų, įstatyme nenurodytų, finansavimo šaltinių ar Įstatymo reikalavimų neatitinkančias aukas, kurių suma viršija mažos aukos sumą, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą įpareigoti politinės kampanijos dalyvį panaudotų lėšų ar nepiniginės aukos dydžio sumą per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių Įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai. Šia suma ir informacija apie įpareigojimo įvykdymą Vyriausioji rinkimų komisija papildo žiniaraštį.“

19. Papildyti 27.7 papunkčiu:

27.7. jeigu piniginės aukos renkamos naudojant elektroninių mokėjimų sistemas (Paysera, OPAY ar kt.), Pajamų registre nurodomi tikrojo mokėtojo duomenys ir jo pervesta suma, o mokesčiai, kuriuos nuskaitė elektroninių mokėjimų agentūra ar įmonė, registruojami Išlaidų registre (kodu – KI) tai įmonei, kurios sistema naudojamasi, nurodant, kad šios išlaidos apmokėtos ne iš politinės kampanijos sąskaitos.“

20. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Išsaugant „FAA“ ar „KL“ tipo įrašą, siūloma iš karto kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, ar aukos dydžiai atitinka aukotojo pajamas ar turimas lėšas, ar buvo deklaruotas turtas ir pajamos. Norint kreiptis iš karto, spaudžiama „Patvirtinti“. Jeigu nenorima iš karto kreiptis, yra galimybė kreiptis vėliau, pažymint vieną ar kelis Pajamų registro įrašus.“

21. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2. fizinių asmenų aukos (FAA) neviršija 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių;“.

22. Papildyti 31 punktu:

31. Fizinis asmuo iki aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui suteikimo įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir pajamas.“

23. Buvusį 31 punktą laikyti 31.1 papunkčiu.

24. Papildyti 31.2 papunkčiu:

31.2. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus negali viršyti 20 procentų tokių asmenų paskutinių praėjusių kalendorinių metų deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba užpraeitų kalendorinių metų deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.“

25. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Informacinė sistema suteikia iždininkui galimybę registruojant fizinių asmenų aukas (FAA) kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, kad būtų patikrinta, ar gautos lėšos atitinka 31.1 ir 31.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Kreiptis galima iš karto (rekomenduojama) arba vėliau.“

26. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Informacinė sistema pagal iždininko įvestus duomenis suformuoja paklausimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, susumuodama visas kalendoriniais metais aukotojo suteiktas aukas (sumuojama atskirai pagal nurodytus kodus FAA ar KL), nepriklausomai nuo politinės kampanijos ar politinės kampanijos dalyvio.“

27. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Nepriimtinomis aukomis nelaikomos ir gali būti naudojamos politinei kampanijai finansuoti aukos, viršijančios šio aprašo 31.1 ir 31.2 papunkčiuose nurodytą deklaruotų metinių pajamų ir turimų lėšų dalį, jeigu pagal politinės kampanijos iždininko užklausos metu informacinėje sistemoje turimus duomenis bendra to aukotojo, kandidato ar referendumo iniciatoriaus aukų suma (įskaitant savarankiškam politinės kampanijos dalyviui siūlomą suteikti auką) savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams nurodyto dydžio neviršija.“

28. Papildyti 37.1 papunkčiu:

37.1. Jeigu politinės kampanijos dalyvis nedeklaruoja dalies politinės kampanijos išlaidų, dėl kurios būtų viršytas jo išlaidų limitas, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą, kuriuo įpareigoja politinės kampanijos dalyvį sumą, lygią nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių Įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai.“

29. Papildyti 37.2 papunkčiu:

37.2. Prasidėjus politinei kampanijai, visos politinės kampanijos išlaidos apmokamos iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.“

30. Papildyti 37.3 papunkčiu:

37.3. Dalis politinės kampanijos išlaidų gali būti apmokėtos ne iš politinės kampanijos sąskaitos, pvz., išlaidos, patirtos iki politinės kampanijos pradžios, paslaugos mokestis už aukų rinkimą naudojant elektronines mokėjimo priemones, jeigu paslaugos mokestis atskaitomas prieš pervedant aukas į politinės kampanijos sąskaitą, prekės ar paslaugos, gautos nepiniginių aukų forma, ir pan. Registruojant ne iš politinės kampanijos sąskaitos apmokėtas išlaidas, išsaugojus išlaidų dokumento įrašą papildomai užpildoma dalis „Mokėjimai ne iš PK sąskaitos“, kurioje nurodomas finansavimo šaltinis.“

31. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Iš politinės kampanijos sąskaitos apmokėtas (iš dalies apmokėtas) išlaidų dokumentas susiejamas su banko išrašo eilute iš banko išrašo pusės, įkėlus arba įvedus banko išrašo duomenis.“

32. Papildyti 57 punktu:

57. Iždininko įvesti duomenys apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis, neatskleidžiant fizinių asmenų asmens kodų ir asmenų, suteikusių mažas aukas, taip pat politinės kampanijos finansavimo sutarčių bei sutarčių su telekomunikacijų bendrovėmis dėl fizinių asmenų mažų aukų tekstai skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.“

33. Buvusius 57, 58, 59 punktus laikyti atitinkamai 58, 59, 60 punktais.

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė