Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 10 D. NUTARIMO NR. 1229 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IŠ PAJAMŲ UŽ PARDUOTĄ ŽALIAVINĘ MEDIENĄ IR NENUKIRSTĄ MIŠKĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1380
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos formą ir jos užpildymo taisykles.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis

aplinkos ministrą                                                                             Rimantas Sinkevičius

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1380
redakcija)

 

 

PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IŠ PAJAMŲ UŽ PARDUOTĄ ŽALIAVINĘ MEDIENĄ IR NENUKIRSTĄ MIŠKĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Privalomieji atskaitymai administruojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

privalomųjų atskaitymų apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas

 

4. Privalomieji atskaitymai atskaitomi iš miško valdytojo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Pajamos pripažįstamos pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, apskaičiuoja privalomuosius 5 procentų atskaitymus.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, valstybinio miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, apskaičiuoja privalomuosius 10 procentų atskaitymus.

7. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo arba užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

8. Miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

9. Miško valdytojas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos privalo apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus iš gautų per mokestinį laikotarpį pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, juos sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus nustatytą įmokos kodą ir mokesčių administratoriui pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją, užpildytą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos užpildymo taisykles.

10. Jeigu miško valdytojas per mokestinį laikotarpį negavo pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.

 

III SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

11. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pateikia duomenis apie kiekvieno miško valdytojo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėtus privalomuosius atskaitymus.

 

 

 

––––––––––––––––––––