LIETUVOS RESPUBLIKOS

GERIAMOJO VANDENS ĮSTATYMO NR. IX-433 2, 11, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 13 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2178

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Geriamojo vandens vandenvietė – požeminio vandens vandenvietė, iš kurios išgaunamas požeminis gėlas vanduo, atitinkantis teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba naudojamas kaip žaliava geriamajam vandeniui ruošti.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 29 dalį.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 11 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) išaiškėja vandens teršimo vandentiekio skirstomajame tinkle požymiai, ypatingi įvykiai požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ar geriamojo vandens vandenviečių mitybos srityse;“.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įeiti į vandens tiekimo ir maisto įmonių bei visuomeninių pastatų teritoriją, patalpas, padalinius, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas, juos tikrinti, imti bandinius (taip pat ir fasuoto vandens), reikalauti visų reikalingų dokumentų ir juos tikrinti, daryti jų išrašus ar kopijas;“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos tikrinimą;“.

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnį.

 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė