Herbas (mažas4)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. TS-73

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 54 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2022 m. kovo 8 d. raštą Nr. S-20 „Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-239 „Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-73

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarką.

 

II SKYRIUS

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 

2.   Lietuvos Respublikos ir užsienio lektorių rengiamų autorinių bei edukacinės patirties sklaidos seminarų, paskaitų, edukacinių išvykų, konferencijų, metodinių dienų, kursų, modulių ir kitų renginių, už kuriuos renginio lektoriui(-iams) atsiskaitoma pagal autorinę(-es) sutartį(-is), dalyvio mokestis vienam asmeniui apskaičiuojamas pagal asmenų, užsiregistravusių į renginį išankstinės registracijos metu, skaičių ir renginio sąmatą, apvalinant euro tikslumu. Dalyvio mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

M

=

1,4 a+ i

n

 


 

M– dalyvio mokestis (Eur);

a – autorinis atlyginimas lektoriui(-iams) pagal autorinę(-es) sutartį(-is) (Eur);

i – išlaidos, tiesiogiai susijusios su renginio organizavimu (išskyrus autorinį atlygį) (Eur)

n – dalyvių skaičius;

1,4 – darbdavio mokesčiai už autorių, kitos organizacinės išlaidos.

3.   Visais kitais atvejais renginio dalyvio mokestis vienam asmeniui apskaičiuojamas pagal asmenų, užsiregistravusių į renginį išankstinės registracijos metu, skaičių ir renginio sąmatą, apvalinant euro tikslumu. Dalyvio mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

M

=

1,2i

n

 

 

 

M– dalyvio mokestis (Eur);

i – išlaidos, tiesiogiai susijusios su renginio organizavimu (Eur);

n – dalyvių skaičius;

1,2 –kitos organizacinės išlaidos.

4.   Dalomosios medžiagos (popierinės) parengimo kaina vienam renginio dalyviui apskaičiuojama pagal kopijavimo, spausdinimo paslaugų ir kitas šiame Apraše numatytas kainas.

5.   Renginio sąmatoje gali būti numatytos šios išlaidos: transporto paslaugos, dalomosios medžiagos parengimas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo ar pažymos apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginyje išdavimas, kavos pertraukos(-ų) organizavimas ir kitos tiesiogiai su renginio organizavimu susijusios išlaidos.

6.   Edukacinėms išvykoms, vykdomoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali būti naudojamos mokymo lėšos tik akreditavus kvalifikacijos tobulinimo programą.

7.   Tarnybos darbuotojai Tarnybos organizuojamuose renginiuose dalyvauja nemokamai, Kupiškio trečiojo amžiaus universitetui patalpų aptarnavimo mokestis netaikomas.

 

III SKYRIUS

ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo

vnt.

Kaina (Eur)

1.

PATALPŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS:

 

 

1.1.

Mokymų salė (be konferencinės įrangos)

val.

9,00

1.2.

Mokymų salė (su konferencine įranga)

val.

12,00

1.3.

Kompiuterių klasė (be konferencinės įrangos)

val.

12,00

1.4.

Kompiuterių klasė (su konferencine įranga)

val.

14,00

2.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS:

2.1.

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, pažyma

vnt.

2,00

2.2.

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo, pažymos dublikatas

vnt.

4,00

2.3.

Kavos pertrauka

vnt.

1,70

3.

BIURO PASLAUGOS:

3.1.

Nespalvinis spausdinimas:

3.1.1.

A4 formatas

kopija

0,10

3.1.2.

A4 formatas (dvipusis)

kopija

0,15

3.1.3.

A3 formatas

kopija

0,30

3.1.4.

A3 formatas (dvipusis)

kopija

0,40

3.1.5.

A4 formato puslapis: nuotraukų, paveikslėlių (padengimas iki 50 procentų)

kopija

0,30

3.1.6.

A4 formato puslapis: nuotraukų, paveikslėlių (padengimas daugiau kaip 50 procentų)

kopija

0,60

3.1.7.

A3 formato puslapis: nuotraukų, paveikslėlių

(padengimas iki 50 procentų)

kopija

0,60

3.1.8.

A3 formato puslapis: nuotraukų, paveikslėlių

(padengimas daugiau kaip 50 procentų)

kopija

1,20

3.2.

Spalvinis spausdinimas:

3.2.1.

A4 formatas

kopija

0,60

 

A4 formatas (dvipusis)

kopija

1,00

3.2.2.

A3 formatas

kopija

1,00

 

A3 formatas (dvipusis)

kopija

2,00

3.3.

Dokumentų skenavimas:

 

 

3.3.1.

A4 formato tekstas

puslapis

0,05

3.4.

Dokumentų įrišimas:

 

 

3.4.1.

A4 formatas (15–40 lapų)

vnt.

2,50

3.4.2.

A4 formatas (41–95 lapai)

vnt.

3,50

3.5.

Dokumentų laminavimas:

 

 

3.5.1.

A4 formatas

vnt.

0,50

3.5.2.

A5 formatas

vnt.

0,40

3.5.3.

A6 formatas

vnt.

0,30

3.5.4.

A7 formatas

vnt.

0,20

4.

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PASLAUGOS ASMENIMS, UGDOMIEMS IR GYVENANTIEMS NE KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE:

4.1.

Kompleksinis asmens specialiųjų ugdymo(-si) poreikių įvertinimas pedagoginiu, psichologinių, medicininiu ir socialinių pedagoginiu

1 asmuo

60,00

4.2.

Psichologinis intelektinių gebėjimų vertinimas (WISC-III LT, WAIS-III, WASI  metodikomis)

1 asmuo

20,00

4.3.

Vaiko brandumo mokyklai ir priešmokykliniam ugdymui vertinimas

1 asmuo

10,00

4.4.

Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika (nuo 0 iki 5 metų amžiaus)

1 asmuo

20,00

4.5.

Psichologiniai asmens tyrimai adaptyvaus ir neadaptyvaus elgesio, mokyklinių baimių tyrimai ASEBA, DBA metodikomis; gabių mokinių atpažinimas, jų gabumų nustatymas BIC-HB, TCP-DP ir kt. metodikomis

1 asmuo

10,00

4.6.

Individuali psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo konsultacija, korekcinės pratybos

1 val.

10,00

4.7.

Kalbos tyrimas, kiti tyrimai

1 asmuo

10,00

4.8.

Pažyma apie tyrimų rezultatus

vnt.

2,00

4.9.

Užduočių sąsiuvinių komplektas vertinimui BIC-HB metodika

vnt.

18,00

 

IV SKYRIUS

PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, NAUDOJIMAS

 

8.   Pajamos, gautos už Tarnybos teikiamas paslaugas, naudojamos:

8.1.      atsiskaitymams su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

8.2.      Tarnybos materialinei bazei stiprinti, eksploatacinėms išlaidoms;

8.3.      kanceliarinėms prekėms, metodinėms priemonėms, spaudiniams įsigyti;

8.4.      metodinės medžiagos leidybai;

8.5.      renginių organizavimui;

8.6.      reprezentacinėms, viešinimo (sklaidos) ir kitoms išlaidoms padengti.

 

V SKYRIUS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESČIO APSKAITA IR KONTROLĖ

 

9. Gautų lėšų apskaitą vykdo Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba.

10. Už teikiamas paslaugas užsakovai atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________