CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO

 

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 4R-62

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1) (toliau – reglamentas), ir 2014 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 379/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros,

1Tvirtinupridedamą Deklaracijų pateikimo ir leidimų specialiesiems skrydžiams išdavimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas).

2Įpareigojuįmones, kurioms CAA yra išdavusi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-643 patvirtinto Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos vežėjo, vykdančio specialiuosius aviacijos darbus, pažymėjimą, ir kurios ketina toliau vykdyti komercinius specialiuosius skrydžius, iki 2015 m. gegužės 1 d. pateikti deklaraciją pagal aprašo reikalavimus.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio mėn. 8 d. įsakymu Nr. 4R-62

 

DEKLARACIJŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ SPECIALIESIEMS SKRYDŽIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Deklaracijų pateikimo ir leidimų specialiesiems skrydžiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato deklaracijų specialiesiems skrydžiams pateikimo ir leidimų didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo apribojimo, sustabdymo ir panaikinimo bei specialiųjų skrydžių priežiūros tvarką.

2.  Lietuvos Respublikos teritorijoje specialieji skrydžiai vykdomi laikantis 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1) (toliau – reglamentas) ir šio aprašo reikalavimų.

3.  Šio aprašo reikalavimai taikomi orlaivių naudotojams, kurių pagrindinė veiklos vieta yra Lietuvos Respublikoje. Šio aprašo reikalavimai netaikomi vykdant karinę, muitinės, policijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, pakrančių apsaugos ar kitą tokią veiklą arba teikiant tokias paslaugas.

4.  Šiame apraše vartojamos sąvokos:

4.1naudojimas komerciniais tikslais – atlygintinas ar už kitokį vertingą atlygį atliekamas orlaivio naudojimas, kuris prieinamas visuomenei, arba, jei visuomenei neprieinamas – vykdomas pagal orlaivio naudotojo ir kliento sudarytą sutartį, kai klientas nekontroliuoja naudotojo;

4.2naudotojas – juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis ar ketinantis naudoti vieną ar daugiau orlaivių;

4.3specialusis skrydis – skrydis, kurio metu orlaivis naudojamas specialiai veiklai, pvz., žemės ūkio, statybos, fotografavimo, tyrimo, stebėjimo ir patruliavimo, reklamos ore veiklai vykdyti;

4.4komercinis specialusis skrydis – orlaivio naudojimas komerciniais tikslais vykdant specialųjį skrydį;

4.5pagrindinė veiklos vieta – pagrindinė arba registruotoji organizacijos buveinė, kurioje vykdomos šiame apraše nurodytos veiklos pagrindinės finansinės ir kontrolės funkcijos.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos reglamente, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB)        Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje (OL 2008 L 79, p. 1).

5.  Šiuo aprašu nustatyti reikalavimai taikomi tiek, kiek neprieštarauja reglamentui.

6.  CAA nustato, kad reglamento 6 straipsnio 4a (b) punkte nurodyto prizo vertė yra 3000 eurų.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJA

 

7.  Naudotojas, ketinantis vykdyti reglamento III priedo ORO.DEC.100 dalyje numatytus specialiuosius skrydžius, ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki numatomos jų vykdymo dienos, pateikia CAA šio aprašo 1 priede nurodytos formos deklaraciją.

8.  CAA gavusi deklaraciją:

8.1.  per 10 darbo dienų raštu praneša naudotojui apie deklaracijos gavimą;

8.2.  patikrina, ar deklaracijoje yra visa reglamento III priede reikalaujama informacija.

9.  Jei deklaracijoje nėra reikalaujamos informacijos arba yra informacijos, iš kurios matyti, kad taikomų reikalavimų nesilaikoma, CAA apie tai raštu praneša naudotojui ir paprašo papildomos informacijos; prireikus patikrinama, ar naudotojas atitinka reglamento reikalavimus.

10.   Jei CAA nustato neatitikimus, imasi veiksmų, numatytų reglamento II priedo ARO.GEN.350 dalyje.

11.   Naudotojas, vykdantis specialiuosius skrydžius, privalo nedelsti ir informuoti CAA apie bet kokius jo pateiktoje deklaracijoje informacijos ar taikomų atitikties užtikrinimo priemonių pakeitimus bei pateikia CAA naują deklaraciją.

12.   Naudotojas, pateikęs deklaraciją, nedelsia ir raštu informuoja CAA, jei:

12.1.  pasikeičia naudotojo pagrindinė veiklos vieta;

12.2.  naudotojas nutraukia veiklą.

 

III SKYRIUS

DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMAS

 

13.   Šio aprašo 4 priede nurodytus specialiuosius skrydžius galima vykdyti tik turint CAA išduotą Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą (toliau – leidimas).

14.   Naudotojas, siekiantis gauti šio aprašo 13 punkte nurodytą leidimą, CAA pateikia:

14.1.  šio aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką;

14.2.  rizikos vertinimo dokumentus ir Standartines veiklos procedūras (toliau – SVP), parengtas pagal reglamento III priedo SPO.OP.230 dalies reikalavimus ir šios dalies Europos aviacijos saugos agentūros sprendimu patvirtintas priimtinas atitikties užtikrinimo priemones (AMC) ir patariamąją medžiagą.

15.   Gavusi šio aprašo 14 punkte nurodytą paraišką ir dokumentus, CAA per 30 dienų nuo jų gavimo įvertina, ar juose pateikta informacija ir duomenys atitinka reglamente nustatytus reikalavimus.

16.   Atlikdama įvertinimą CAA gali atlikti naudotojo veiklos auditą, reikalauti atlikti vieną ar daugiau demonstracinių skrydžių, kurie būtų vykdomi pagal numatomų didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių sąlygas.

17.   CAA nustačiusi neatitikimus reglamento reikalavimams, raštu apie tai informuoja naudotoją ir nurodo terminą trūkumams ištaisyti. Jei per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, leidimas neišduodamas.

18.   CAA nustačiusi, kad naudotojas atitinka reglamento reikalavimus, išduoda Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą (3 priedas).

19.   Naudotojas privalo iš anksto pranešti apie numatomą bet kurį savo veiklos pakeitimą, dėl kurio vykdomi didelės rizikos specialieji skrydžiai nebeatitiks leidime nurodytų sąlygų, ir gauti naują CAA leidimą.

20.   Jei keičiasi informacija, kuri nėra susijusi su vykdomų skrydžių rizikos vertinimu ar SVP (pvz., naudotojo pavadinimas, kontaktiniai duomenis ir kt.), neatsižvelgiant į 14 punktą, pateikiamas laisvos formos prašymas pakeisti Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą ir su pakeitimu susiję dokumentai, jei jų reikia.

21.   Jei ketinama vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės teritorijoje, kartu su 14 punkte nurodytais dokumentais, naudotojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad numatomų skrydžių rizikos vertinimas ir SVP yra priimtini atitinkamos ES valstybės atsakingai institucijai.

22.   Jei naudotojas vykdydamas didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius nesilaiko reglamente ir / arba leidime nustatytų sąlygų bei apribojimų, CAA imasi veiksmų, numatytų reglamento II priedo ARO.GEN.350 dalyje, ir gali sustabdyti, apriboti arba panaikinti leidimo galiojimą.

23.   CAA panaikinus leidimo galiojimą, naudotojas nedelsia ir jį grąžina CAA.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  Naudotojas CAA sprendimus dėl atsisakymo išduoti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, jo galiojimo sustabdymo, apribojimo arba panaikinimo turi teisę skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

25.  Informaciją apie gautas deklaracijas specialiesiems skrydžiams, išduotus, sustabdytus ir panaikintus leidimus didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams CAA skelbia savo interneto tinklalapyje.