LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-334 „DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 30 d. Nr. 1R-199

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Civilinės būklės aktų registravimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 23 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Registruojant ar įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų civilinės būklės aktus, šių asmenų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka. Registruojant užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės vaiko gimimą, vaiko vardas gali būti rašomas lotyniškos abėcėlės rašmenimis. Vardas ir pavardė gali būti nurašomi paraidžiui ar perrašomi be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima.“

1.1.2. Papildau 1032 punktu:

1032. Pažymą pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu patvirtina civilinės metrikacijos įstaigos vadovas ar kitas įgaliotas šios įstaigos darbuotojas.“

1.1.3. Papildau 104.4 papunkčiu:

104.4. nutrauktos santuokos sudarymo data;“.

1.1.4. Papildau 104.5 papunkčiu:

104.5. nutrauktos santuokos sudarymo vieta;“.

1.1.5. Papildau 104.6 papunkčiu:

104.6. nutrauktos santuokos sudarymo įrašo data ir numeris.“

1.1.6. Papildau 1041 punktu:

1041. Duomenys, nurodyti šių taisyklių 104.4104.6 papunkčiuose, pranešime apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių nurodomi, jeigu santuoka buvo sudaryta iki 1992 m. gruodžio 31 d. ir apie ją nėra duomenų Gyventojų registre.“

1.1.7. Pakeičiu 147 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Šiame punkte nurodyta išvada nesurašoma, kai civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, atsižvelgiant į pakeistą, ištaisytą ar papildytą dokumentą, kuriuo remiantis buvo įregistruotas ar įtrauktas į apskaitą civilinės būklės aktas, teismo sprendimą arba notaro ar teismo patvirtintą tėvystės pripažinimo pareiškimą, arba notaro patvirtintą pareiškimą dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo, taip pat kai keičiamas ar papildomas vaiko gimimo įrašas registruojant tėvystės pripažinimą remiantis vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu.“ 

1.1.8. Papildau 161 punktą antrąja pastraipa:

„Asmeniui, kuriam sudarytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, pagal jo prašymą, paduotą per MGVD informacinę sistemą, gali būti išduodamas šį įrašą liudijantis elektroninis išrašas, patvirtintas kvalifikuotu elektroniniu spaudu. Jei elektroniniai išrašai tvirtinami šiuo spaudu, išrašų formos dalis, kurioje turi būti nurodoma pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, dedamas antspaudas ir pasirašoma, nepildoma.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą prašymo įregistruoti tėvystės pripažinimą formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1.2 ir 1.1.8 papunkčiai įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                          Ewelina Dobrowolska


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1R-199

redakcija)

 

 

(Prašymo įregistruoti tėvystės pripažinimą forma)

 

______________________________________________________________

(tėvo vardas ir pavardė)

______________________________________________________________

(gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

______________________________________________________________

(motinos vardas ir pavardė)

______________________________________________________________

(gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

 

_______________________________________________

(civilinės metrikacijos įstaigos pavadinimas)

 

 

 

PRAŠYMAS

ĮREGISTRUOTI TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMĄ

 

_____________________

(data)

 

1. Prašome įregistruoti tėvystės pripažinimą:

¨ gimusio vaiko

arba

¨ pradėto, bet dar negimusio vaiko.

 

2. Aš, __________________________________________________________________________,

(tėvo vardas ir pavardė)

pripažįstu, kad esu šiame prašyme nurodyto vaiko tėvas.

 

3. Aš, __________________________________________________________________________,

(motinos vardas ir pavardė)

sutinku su ______________________________________________________________________

(tėvo vardas ir pavardė)

tėvystės pripažinimu.

 

4. Nurodome šiuos duomenis apie gimusį vaiką:

Asmens kodas

 

Vardas

 

Pavardė

 

Lytis

 

Gimimo data

 

Gimimo vieta

 

Tautybė

 

 

 

5. Nurodome šiuos duomenis apie vaiko tėvus:

 

Duomenys apie motiną

Duomenys apie tėvą

Asmens kodas

 

 

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Gimimo data

 

 

Tautybė

 

 

Pilietybė

 

 

 

6. Motinos šeiminė padėtis:

¨ ištekėjusi;

¨ netekėjusi;

¨ našlė;

¨ išsituokusi.

 

7. Nuo santuokos pabaigos vaikas gimė:

¨ praėjus daugiau kaip trims šimtams dienų;

¨ praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų.

 

8. Prašome šiame prašyme nurodytam vaikui:

¨ palikti turimą pavardę

arba

¨ pakeisti turimą pavardę ir suteikti pavardę ____________________.

 

9. Prašome šiame prašyme nurodyto vaiko gimimo įraše:

¨ nurodyti tautybę ______________

arba

¨ duomenis apie vaiko tautybę išbraukti.

 

10. Pageidaujame gauti:

¨ vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą;

¨ civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą:

¨ elektroninį išrašą (-us)                                                                

arba

¨ išspausdintą (-us) ir pasirašytą (-us) išrašą (-us), kurį (-iuos):

¨ atsiimsime civilinės metrikacijos įstaigoje:

¨ asmeniškai

arba

¨ atsiims kitas asmuo _________________________________________________,

(vardas ir pavardė, gimimo data)

arba                                                                                      

¨ prašome atsiųsti šiuo adresu ______________________________________________

(gavėjas ____________________________________). Sutinkame užsakyti registruoto pašto ar                            (vardas ir pavardė, gimimo data)

kurjerio paslaugas ir iš anksto už jas sumokėti.

 

11. Valstybės rinkliava sumokėta:

¨ už civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą;

¨ už vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą;

¨civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.

 

12.  Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (pildoma, jeigu prie prašymo nepridedamas dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą, arba jo kopija):

mokėtojo duomenys (vardas, pavardė) ____________________________________________

rinkliavos sumokėjimo data ______ m. __________________ d.

dokumento, patvirtinančio rinkliavos sumokėjimą, Nr. _______________________________

 

13. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

13.1. pareiškėjų asmens tapatybės dokumentų kopijos (privaloma pridėti), ___ lapas (-ai; -ų);

13.2. medicinos įstaigos išduota pažyma apie nėštumą, kai tėvystė pripažįstama, kol gims vaikas,

___ lapas (-ai; -ų);

13.3. tėvystę pripažįstančio nepilnamečio asmens tėvų, globėjų ar rūpintojų rašytinis sutikimas arba teismo leidimas, jei tėvai, globėjai ar rūpintojai tokio sutikimo neduoda, ___ lapas (-ai; -ų);

13.4. vaiko rašytinis sutikimas, jei vaikui yra suėję dešimt metų, ___ lapas (-ai; -ų);

13.5. kiti dokumentai (nurodyti, jeigu pridedami):

13.5.1. __________________________________________________________, ___ lapas (-ai; -ų);

13.5.2. __________________________________________________________, ___ lapas (-ai; -ų);

13.5.3. __________________________________________________________, ___ lapas (-ai; -ų);

13.5.4. __________________________________________________________, ___ lapas (-ai; -ų).

 

14. Patvirtiname, kad:

¨ šiame prašyme nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi;

¨ esame susipažinę su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155–3.160 ir
3.165–3.172 straipsniais (
tėvų teisės ir pareigos vaikams);

¨ esame susipažinę su Civilinio kodekso 3.185–3.208 straipsniais (turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos);

¨ esame susipažinę su Civilinio kodekso 5.11, 5.12 ir 5.20 straipsniais (paveldėjimas);

¨ esame susipažinę su Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“, 53 punktu (vaiko motinos arba vyro, laikančio save vaiko tėvu, teisė atšaukti civilinės metrikacijos įstaigai paduotą prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą);

¨ esame susipažinę su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu (atsakomybė už melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti dokumentą).

 

 

_____________                     ___________________________

(parašas)                                     (tėvo vardas ir pavardė)

 

_____________                     ___________________________

(parašas)                                  (motinos vardas ir pavardė)

 

15. Aš, _________________________________________________________________________,

(vyresnio kaip dešimties metų nepilnamečio vaiko vardas ir pavardė, gimimo data)

sutinku, kad:

15.1. ___________________________________________________________________________

(tėvo vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data)

būtų pripažįstamas mano tėvu;

 

15.2. ¨ būtų palikta mano turima pavardė

arba

¨ būtų pakeista mano turima pavardė ir suteikta pavardė ____________________________;

 

15.3. ¨ būtų nurodyta mano tautybė _________________________________________________

arba

¨ duomenys apie mano tautybę būtų išbraukti.

 

 

_____________              ___________________________

(parašas)                              (vaiko vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

1.    Vaiko asmens kodas nurodomas, taip pat 8 punktas pildomas, jeigu vaiko gimimas jau įregistruotas.

2.    4 punkte vaiko tautybė nurodoma, jeigu vaiko gimimas jau įregistruotas ir jo tautybė įrašyta Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

3.    5 punkte vaiko tėvų tautybė nurodoma, jeigu ji įrašyta Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4.    6 ir 7 punktai pildomi, jeigu duomenų apie vaiko motiną nėra Gyventojų registre.

5.    9 punktas ir 15.3 papunktis pildomi, jeigu vaiko gimimas įregistruotas ir norima duomenis apie vaiko tautybę gimimo įraše pakeisti ar šiais duomenimis gimimo įrašą, kuriame tokių duomenų nėra, papildyti, ar duomenis apie tautybę išbraukti. Jei tėvų tautybė vienoda, suteikiama tėvų tautybė; jei tėvų tautybė skirtinga, tėvų sutarimu nurodoma tėvo arba motinos tautybė; jei tėvų tautybė skirtinga ir tėvai nenusitaria dėl vaiko tautybės, vaiko tautybė nenurodoma. Duomenys apie vaiko tautybę išbraukiami iš vaiko gimimo įrašo vaiko tėvų susitarimu.

6.    Jei tėvystę pripažįstantis asmuo yra nepilnametis, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateiktas jo tėvų, globėjų ar rūpintojų rašytinis sutikimas. Jei jie tokio sutikimo neduoda, leidimą gali duoti teismas nepilnamečio prašymu. Tėvystę pripažįstančio nepilnamečio asmens tėvai, globėjai ar rūpintojai rašytinius sutikimus civilinės metrikacijos įstaigai gali pateikti atvykę į civilinės metrikacijos įstaigą. Kai šie asmenys neatvyksta į civilinės metrikacijos įstaigą ir jų rašytinius sutikimus pateikia pareiškėjai, rašytiniai sutikimai turi būti patvirtinti notaro arba rašytiniuose sutikimuose parašo tikrumas turi būti paliudytas savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

7.    Jei vaikui yra suėję dešimt metų, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateiktas vaiko rašytinis sutikimas. Šis rašytinis sutikimas pateikiamas tik vaikui atvykus į šią įstaigą. Jeigu prašymas įregistruoti tėvystės pripažinimą teikiamas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą, šio prašymo 15 punktas nepildomas.

8.     Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

9. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai ar šiuo įsakymu patvirtintos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nenustato kitaip.

 

_____________

part_2decf5603cc74b849efafde0c83486dc_end