STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2019 m. liepos 22 d. Nr. SV6-22

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 25 punktu, pratęsiu akreditavimo terminus:

1.1.       baigiamai vykdyti Europos humanitarinio universiteto antrosios pakopos Kultūros studijos (valstybinis kodas – 6211JX006) studijų programai pagal Aprašo 25.1 punktą iki 2020 m. vasario 29 d.

1.2.       neakredituotai Klaipėdos universiteto antrosios pakopos Kraštotvarkos architektūros (valstybinis kodas – 6211PX033) studijų programai pagal Aprašo 25.3 punktą ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. liepos 17 d. raštą Nr. SR-2925 iki 2020 m. birželio 30 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas