Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

dėl pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T1-97

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio karšto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. spalio 24 d, sprendimu Nr. T1-178

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-97

redakcija)

 

PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pasvalio krašto premijos (toliau – Premija) skyrimo tikslą, apdovanojimo skyrimo ir teikimo tvarką, dokumentų pateikimo ir vertinimo tvarką.

2. Premija yra Pasvalio rajono savivaldybės apdovanojimas, kurio steigėja yra Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

3. Premijos laureatas apdovanojamas 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) pinigine premija, kuri mokama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų. Laureatui įteikiamas Savivaldybės raštas (forma pridedama), kurį pasirašo Savivaldybės meras ir nustatyta piniginė premija.

4. Premija kiekvienais metais skiriama tik vienam asmeniui ar kolektyvui. Nusprendus, kad nei vienas pretendentas neatitinka Nuostatuose nustatytų premijos skyrimo kriterijų, ji gali būti neskiriama. Premijos laureatui kita premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

 

 

II SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TIKSLAI IR KRITERIJAI

 

5. Šia Premija siekiama:

5.1. Pagerbti iškilius Pasvalio rajono žmones už ypatingus nuopelnus jų praktinėje veikloje, reikšmingus darbus profesijos srityje, indėlį į visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą,

5.2. Sudaryti galimybes visuomenei vertinti įvairių profesijų žmonių veiklą, jų aktyvų dalyvavimą Pasvalio miesto, rajono, šalies profesinėje ir visuomeninėje veikloje, gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei, verslui, kaimo bendruomenei.

5.3. Remti Pasvalio krašto kultūros kėlimą ir skleidimą, skatinti kuo daugiau žmonių įsitraukti į kultūros tradicijų plėtojimą ir puoselėjimą, skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę iniciatyvą, užtikrinti profesionalaus ir mėgėjiško meno prieinamumą kuo didesniam gyventojų skaičiui.

6. Pretendentu į Premijos laureatus gali būti kiekvienas Pasvalio  rajono gyventojas (arba kitur gyvenantis asmuo) ar kolektyvas už tų metų pasiekimus Pasvalio kraštui:

6.1.    kraštui svarbių užduočių atlikimą;

6.2.    reikšmingų krašto istorijos, kultūros faktų išaiškinimą ir aprašymą;

6.3.    gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei, verslui, kaimo bendruomenei;

6.4.    literatūros ir publicistikos kūrinius, kitus reikšmingus leidinius;

6.5.    pasiekimus įvairiuose festivaliuose, konkursuose ir parodose;

6.6. reikšmingus pasiekimus kultūros paveldo, etnokultūros, laisvalaikio organizavimo, bibliotekų, muziejų, mokyklų, kaimo bendruomenių ir kitų įstaigų bei visuomeninių organizacijų veikloje;

6.7.    vertingą tradicinės kultūros papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kitos kūrybos bei dvasinio paveldo sričių išsaugojimą ir pateikimą;

6.8. kultūros vertybių gelbėjimą, kultūros palikimo saugojimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą;

6.9.    renginių režisūrą ir organizavimą, programų kūrimą, straipsnius respublikos, rajono ar užsienio spaudoje;

6.10būdingiausių krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą;

6.11kultūros, švietimo rėmimą;

6.12kitą aktyvią profesinę bei visuomeninę veiklą.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

7. Pretendentus Premijai gauti turi teisę siūlyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.

8. Rekomendacija, pristatanti kandidatą Pasvalio krašto premijai gauti, užpildoma pagal Nuostatų 1 priede nurodytą formą, pateikiama  Savivaldybės administracijai. Rekomendacijos forma, dokumentų pateikimo terminai skelbiami spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.

9Rekomendaciją sudaro pristatomo asmens ar kolektyvo veiklos aprašymas, prie kurio gali būti pridedama trumpa iliustracinė medžiaga (vaizdo ir garso medžiaga, fotomedžiaga, leidiniai ir kita) apie kandidato veiklą.

10. Premijos laureatą renka Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta 7 asmenų komisija (toliau – Komisija). Komisija savo darbe turi teisę pasitelkti įvairių sričių ekspertus, kurių pasiūlymai įtraukiami į Komisijos posėdžio protokolą ir yra rekomendacinio pobūdžio.

11Komisijos uždavinys – vertinti kandidatų veiklą Lietuvos ir Pasvalio krašto įvairių gyvenimo įvykių, kultūros ir meno kontekste.

12Vykdydama savo uždavinį, Komisija svarsto šių Nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus, atrenka kandidatus, kuriems rekomenduoja skirti premiją.

13Komisija turi teisę prašyti iš fizinių ir juridinių asmenų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytų kandidatų veiklą. Komisija, išnagrinėjusi rekomendacijas ir atsižvelgusi į Nuostatų 7 punkto reikalavimus, turi teisę pripažinti pasiūlymą, kaip neatitinkantį Nuostatų, ir jo nevertinti.

14Komisija sprendimą dėl siūlymo skirti premiją priima posėdyje. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

15Komisijos narys siūlomas kandidatu premijai gauti, balsavime nedalyvauja.

16Komisijos sprendimas dėl kandidatų premijai gauti pateikiamas Savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki lapkričio 10 d.

17. Premijos laureatas renkamas Komisijos posėdyje atviro balsavimo būdu.

18. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedama komisijos nario, negalėjusio dalyvauti posėdyje, raštiška nuomonė.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Apie premijos laureatą skelbiama spaudoje.

20. Premija įteikiama einamųjų metų gruodžio mėnesį – susiejant prasmingą asmens ar kolektyvo veiklą su Pasvalio miesto įkūrimo diena.

21. Už Komisijos veiklos dokumentų tvarkymą ir saugojimą atsakingas Savivaldybės Kultūros ir jaunimo reikalų skyrius.

22. Nuostatų papildymus, pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.

 

Pasvalio krašto premijos skyrimo

nuostatų

1 priedas

 

 

(Rekomendacijos formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

REKOMENDACIJA PASVALIO KRAŠTO PREMIJAI

 

Kandidato vardas, pavardė

__________________________________________________________________________

 

Kandidato darbovietė, pareigos

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Kandidato gimimo data ir gyvenamoji vieta

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Kandidato veiklos aprašas ir charakteristika

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

20    m. _________________ mėn. ___ d.                                             Įstaigos vadovas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-97

 

PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS RAŠTO FORMA

210mm