valstybinio studijų fondo

direktorius

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. v1-71 „DĖL PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 30 d. Nr. V1-79

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V1-71 „Dėl Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1.       P a k e i č i u preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“, 11.8 punktu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, 7, 11 ir 19 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu, 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis:“.  

2. P a k e i č i u Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.V1-71 „Dėl Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 1 punktu patvirtintus Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. P a p i l d a u Lietuvos valstybinio mokslo ir stadijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V1-71 „Dėl Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 31 punktu ir jį išdėstau taip:

31. N u s t a t a u, kad Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinis yra Paskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                            Algis Zubrus

 

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA                               SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros            Valstybinės duomenų apsaugos    Lietuvos Respublikos

komiteto prie Susisiekimo ministerijos    inspekcijos                                     Vidaus reikalų ministerijos

2015-10-13 raštu                                     2015-03-27 raštu                           2015-03-13 raštu                                                                                                                                                                       

Nr. S-1595                                              Nr. 2R-1828 (3.33.E)                    Nr. 1D-2791 (3)                  

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA                               SUDERINTA

Lietuvos Respublikos Socialinės            Lietuvos Respublikos Švietimo     Gyventojų registro

apsaugos ir darbo ministerijos                 ir mokslo ministerijos                     tarnybos

2015-03-26 raštu                                     2014-11-06 raštu                           2015-03-10 raštu

Nr. (1.2.29-12) SD-2016                        Nr. SR-4965                                  Nr. 9R-535

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA                               SUDERINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo     Lietuvos darbo biržos prie             Valstybinio socialinio 

tarnybos prie Socialinės apsaugos           Socialinės apsaugos                       draudimo fondo valdybos

ir darbo ministerijos                                 ir darbo ministerijos                      prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

2014-10-23 raštu                                     2015-03-27 raštu                           2015-03-26 raštu

Nr. R-38579                                            Nr. Sd - 8856 (12.2)                      Nr. (14.59)I-2055    

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA                           

Lietuvos aukštųjų mokyklų                     Švietimo informacinių              

asociacijos bendrajam                              technologijų centro                

priėmimui                                                                                               

2015-04-14 raštu                                     2015-03-19 raštu

Nr. 15-03                                              Nr. 90-(1.6)-D3-83 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V1-71 (Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr.V1-79 redakcija)

 

PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinės sistemos (toliau – IS „Paskola-3“) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, organizacinę struktūrą, informacinę struktūrą, funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, IS “Paskola-3” duomenų saugos reikalavimus, IS „Paskola-3" finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.  Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1.    Mokslo ir studijų institucijos  juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.

2.2.    Paskola:

2.2.1. valstybės lėšomis iki Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), įsigaliojimo teikta ir Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) administruojama paskola;

2.2.2. valstybės paskola – studentams, mokantiems Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką, Aprašo nustatyta tvarka iš valstybės lėšų Fondo teikiama paskola studijų įmokai mokėti;

2.2.3. valstybės remiama paskola - paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų Aprašo nustatyta tvarka:

2.2.3.1. paskola studijų kainai sumokėti;

2.2.3.2. paskola gyvenimo išlaidoms;

2.2.3.3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

2.3.    Pretenduojantis gauti paskolą asmuo – fizinis asmuo, pateikęs Fondui prašymą-anketą valstybės paskolai ir (arba) valstybės remiamai paskolai gauti.

2.4.    Paskolos gavėjas – fizinis asmuo (studentas),  pasirašęs paskolos sutartį ir gavęs paskolą.

2.5.    Skolininkas - paskolos gavėjas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis įsipareigojimus pagal paskolų sutartis.

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia šių Nuostatų 3 ir 4 punktuose nurodyti teisės aktai.

3.  IS „Paskola-3" steigimo teisinis pagrindas:

3.1.    Mokslo ir studijų įstatymo 14 ir 74 straipsniai;

3.2.    Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ 7.1 punktas;

3.3.    Aprašas;

3.4.    Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.V1-29 „Dėl paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo“.

4.  IS „Paskola-3“  kuriama ir tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

4.1.    Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas);

4.2.    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);

4.3.    Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 “Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

4.4.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo” (toliau - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas);

4.5.    šiais Nuostatais.

5.  IS „Paskola-3" tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti su paskolų studentams suteikimu, administravimu ir grąžinimu susijusius duomenis.    

6.  IS „Paskola-3" uždavinys –  teikti elektronines paslaugas, automatizuoti  duomenų apie pretenduojančius gauti paskolas asmenis ir  asmenis, kurie yra sudarę  paskolų sutartis ir kuriems yra išmokėtos paskolos tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą.

7.  IS „Paskola-3" kaupiamų asmens duomenų tvarkymo tikslas –  kaupti, sisteminti, analizuoti ir teikti IS naudotojams aktualią ir kokybišką informaciją, reikalingą paskolų suteikimui, administravimui ir grąžinimo kontrolei.

8.  IS „Paskola-3" pagrindinės funkcijos: administracinių paslaugų teikimas elektroninėje erdvėje; tvarkomos informacijos aktualumo užtikrinimas; pretenduojančių gauti paskolas asmenų prašymų-anketų pateikimas ir duomenų surinkimas; studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis bei studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašų iš aukštųjų mokyklų priėmimas ir jų formavimas sistemoje; konkursinių eilių formavimas; valstybės paskolų sutarčių parengimas ir paruošimas spausdinimui; valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų mokėjimų kontrolės administravimas; paskolų išmokėjimo, palūkanų apmokėjimo ir grąžinamų lėšų administravimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas; paskolų grąžinimo grafiko pakeitimų formavimas; tvarkymas, formavimas, spausdinimas ir pasirinktais pjūviais informacijos teikimas naudotojams; administravimas teismo procesų dėl paskolų gavėjų nevykdomų įsipareigojimų Fondui bei šių procesų eigos fiksavimas sistemoje; buhalterinių ir statistinių ataskaitų formavimas; duomenų rinkimas iš duomenų teikėjų, jų integravimas, agregavimas ir neatlygintinas pateikimas informacinė sistemos naudotojams ir gavėjams, sudarant galimybes naudotis jais savo darbo vietose; Fondo darbuotojų ir mokslo ir studijų institucijų atsakingų asmenų autentifikavimas, jų įgaliojimų ir teisių tvarkymas. 

ii. Valstybės informacinės sistemos ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.  IS „Paskola-3" valdytojas ir asmens duomenų valdytojas yra Fondas, kuris:

9.1.    atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas valstybės informacinės sistemos valdytojo funkcijas, turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas valstybės informacinės sistemos valdytojo teises ir pareigas;

9.2.    analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines IS „Paskola – 3“ tvarkymo problemas ir priima sprendimus dėl sistemos tvarkymo užtikrinimo;

9.3.    vykdo IS „Paskola-3" funkcionavimo priežiūrą;

9.4.    sprendžia klausimus dėl IS „Paskola-3" techninių ir programinių priemonių įsigijimo, įdiegimo ir modernizavimo;

9.5.    sudaro duomenų teikimo sutartis su valstybės institucijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

10.     IS „Paskola-3“ tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Fondas, kuris:

10.1atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas valstybės informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas, turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas valstybės informacinės sistemos tvarkytojo teises ir pareigas;

10.2tvarko IS „Paskola-3“, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi IS „Paskola-3“ duomenys bei užtikrina šių duomenų saugą;

10.3užtikrina IS „Paskola-3“ duomenų bazės administravimą bei saugą;

10.4užtikrina IS „Paskola-3“ duomenų kopijų, esančių magnetinėse laikmenose, archyvų saugą;

10.5užtikrina IS „Paskola-3“ duomenų kopijų, esančių popieriniuose dokumentuose, archyvų saugą;

10.6organizuoja darbuotojų, dirbančių su IS „Paskola-3“, mokymą bei periodišką jų kvalifikacijos kėlimą;

10.7pagal duomenų teikimo sutartis ir prašymus teikia IS „Paskola-3“ duomenis valstybės institucijoms bei įstaigoms, kitiems duomenų gavėjams bei gauna ir naudoja institucijų ir įstaigų informacinių sistemų, valstybės ir (ar) žinybinių registrų duomenis įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų teikimą, ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

11.     IS „Paskola-3“ duomenų teikėjai yra:

11.1.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikianti duomenis iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS);

11.2.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teikianti duomenis iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos (toliau – NDNT IS) );

11.3.  Gyventojų registro tarnyba, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

11.4.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teikianti duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos;

11.5.  Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teikianti duomenis iš Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos;

11.6.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, teikianti duomenis iš Studentų registro;

11.7.  Švietimo informacinių technologijų centras, teikiantis duomenis iš Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS);

11.8.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, teikiantis duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikos platformos (toliau – VIISP);

11.9.  Pretenduojantys gauti paskolą asmenys bei paskolų gavėjai;

11.10. Mokslo ir studijų institucijos;

11.11. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO), teikianti duomenis iš Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinės sistemos (Informacinės sistemos nuostatai patvirtinti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2011 m. gegužės mėn. 12 d. įsakymu Nr. 11-01).  

12.     IS „Paskola-3“ naudojantys asmenys yra:

12.1. Pretenduojantys gauti paskolas asmenys, kurie:

12.1.1. gali teikti paskolų prašymus;

12.1.2. gali peržiūrėti savo asmeninius duomenis: prašymą, paskolų grąžinimo grafikus, atliktus mokėjimus bei kitą informaciją;

12.1.3. turi kitas teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.

12.2. Mokslo ir studijų institucijos atstovai, kurie:

12.2.1. gali peržiūrėti savo mokslo ir studijų institucijos studentų pateiktus paskolų prašymų duomenis;

12.2.2. gali pateikti paskolų administravimui reikalingą informaciją apie mokslo ir studijų institucijos studijų duomenis;

12.2.3. gali patvirtinti arba nepatvirtinti savo mokslo ir studijų institucijos studentų paskolų prašymų duomenis;

12.2.4.gali peržiūrėti ir atsispausdinti patvirtintus paskolų gavėjų sąrašus;

12.2.5.turi kitas teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.

 

iii. Valstybės informacinės sistemos INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

13.     IS “Paskola-3” kaupiami duomenys:

13.1.  Pretenduojančio gauti paskolą asmens bei paskolos gavėjo anketiniai duomenys:

13.1.1. asmens kodas;

13.1.2. asmens vardas;

13.1.3. asmens pavardė;

13.1.4. asmens dokumento rūšis;

13.1.5. asmens dokumento numeris;

13.1.6. gyvenamoji vieta;

13.1.7. dabartinis adresas;

13.1.8. mokslo ir studijų institucijos pavadinimas;

13.1.9. fakulteto pavadinimas;

13.1.10. studijų forma, pakopa ir kursas;

13.1.11. studijų programos kodas ir pavadinimas;

13.1.12. numatoma studijų baigimo data;

13.1.13. elektroninio pašto adresas;

13.1.14. telefono numeris;

13.1.15. pašto indeksas;

13.1.16. darbovietės pavadinimas;

13.1.17. Pretenduojančio gauti paskolą asmens bei paskolos gavėjo anketinių duomenų pasikeitimo priežastys ir pagrindai;

13.1.18. metinė studijų kaina;

13.1.19. už rudens semestrą mokama metinės studijų kainos dalis;

13.1.20. paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis arba stojimo balas;

13.1.21. požymis, kad studentas neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos;

13.1.22. požymis, kad studentas išvyksta dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;

13.1.23. požymis, kad studentas studijuoja valstybės iš dalies finansuojamoje vietoje;

13.1.24. studijų nutraukimo/sustabdymo data;

13.1.25. studijų atnaujinimo data.

13.2.  Paskolos sutarčių duomenys (valstybės remiamos paskolos):

13.2.1. unikalus kredito įstaigos užklausimo registracijos numeris;

13.2.2. kredito įstaigos užklausos pateikimo data ir laikas;

13.2.3. paskolos rūšis;

13.2.4. paskolos sutarties numeris;

13.2.5. paskolos sutarties pasirašymo data;

13.2.6. paskolos suma;

13.2.7. paskolos valiuta;

13.2.8. palūkanų tipas;

13.2.9. palūkanų padengimo už paskolos gavėją studijų metu požymis;

13.2.10. paskolai taikomas kintamas palūkanų dydis (VILIBOR/EURIBOR);

13.2.11. fiksuota palūkanų norma (arba kintamų palūkanų atveju marža);

13.2.12. fiksuotų palūkanų (arba kintamų palūkanų atveju maržos) mokėjimo atidėjimas (mėnesiais);

13.2.13. kintamų palūkanų dydžio (VILIBOR/EURIBOR) mokėjimo atidėjimas (mėnesiais);

13.2.14. palūkanų perskaičiavimo periodas (mėnesiais);

13.2.15. palūkanų perskaičiavimo diena;

13.2.16. delspinigių norma (procentais);

13.2.17. paskolos grąžinimo pradžios data;

13.2.18. numatoma paskolos grąžinimo pabaigos data/paskolos grąžinimo pabaigos data;

13.2.19. įmokos mėnesio diena.

13.3.  Paskolos išmokėjimo duomenys (valstybės remiamos paskolos):

13.3.1. unikalus kredito įstaigos užklausos registracijos numeris;

13.3.2. kredito įstaigos užklausos pateikimo data ir laikas;

13.3.3. valiutos kodas;

13.3.4. išmokėjimo data;

13.3.5. išmokėta suma.

13.4.  Duomenys apie kredito įstaigos gautas įmokas (valstybės remiamos paskolos):

13.4.1. unikalus kredito įstaigos užklausos registracijos numeris;

13.4.2. kredito įstaigos užklausos pateikimo data ir laikas;

13.4.3. skolininko požymis (įmoka padengta nepilnai);

13.4.4. įmokos data;

13.4.5. valiuta;

13.4.6. padengtų palūkanų suma;

13.4.7. fiksuota palūkanų norma (arba marža, kai palūkanos yra kintamos);

13.4.8. padengtos paskolos suma.

13.5.  Duomenys apie paskolų grąžinimo atidėjimus, atleidimą nuo paskolos grąžinimo (valstybės remiamos paskolos):

13.5.1. kreipimosi į Fondą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo data;

13.5.2. paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo sprendimo priėmimo data;

13.5.3. paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo sprendimo priėmimo numeris;

13.5.4. data, nuo kada atidedamas paskolos grąžinimo terminas, atleidžiama nuo paskolos grąžinimo;

13.5.5. data, iki kada atidedamas paskolos grąžinimas;

13.5.6. požymis, kad grąžinimo termino atidėjimo laikotarpiu palūkanas už paskolos gavėją apmoka Fondas;

13.5.7. paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastis/požymis;

13.5.8. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastį, numeris;

13.5.9. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastį, data.

13.6.  Duomenys apie kredito įstaigas:

13.6.1. kredito įstaigos pavadinimas;

13.6.2. kredito įstaigos kodas.

13.7.  Paskolos sutarčių duomenys (valstybės paskolos):

13.7.1. paskolos suma;

13.7.2. mokslo ir studijų institucijos, į kurios sąskaitą pervedama paskola, pavadinimas;

13.7.3. paskolos sutarties data;

13.7.4. paskolos sutarties numeris;

13.7.5. numatoma paskolos grąžinimo pradžios data/paskolos grąžinimo pradžios data;

13.7.6. numatoma paskolos grąžinimo pabaigos data/paskolos grąžinimo pabaigos data;

13.7.7. paskolos rūšis.

13.8.  Paskolos sutarčių duomenys, perėmus paskolos gavėjo įsipareigojimą grąžinti paskolą kredito įstaigai (valstybės remiamos paskolos):

13.8.1. paskolos rūšis;

13.8.2. paskolos sutarties numeris;

13.8.3. paskolos sutarties pasirašymo data;

13.8.4. paskolos suma;

13.8.5. paskolos valiuta;

13.8.6. palūkanų tipas;

13.8.7. palūkanų padengimo už paskolos gavėją studijų metu požymis;

13.8.8. paskolai taikomas kintamas palūkanų dydis (VILIBOR/EURIBOR);

13.8.9. fiksuota palūkanų norma (arba kintamų palūkanų atveju marža);

13.8.10. fiksuotų palūkanų (arba kintamų palūkanų atveju maržos) mokėjimo atidėjimas (mėnesiais);

13.8.11. kintamų palūkanų dydžio (VILIBOR/EURIBOR) mokėjimo atidėjimas (mėnesiais);

13.8.12. palūkanų perskaičiavimo periodas (mėnesiais);

13.8.13. palūkanų perskaičiavimo diena;

13.8.14. delspinigių norma (procentais);

13.8.15. paskolos grąžinimo pradžios data;

13.8.16. numatoma studijų baigimo data/studijų baigimo data;

13.8.17. numatoma paskolos grąžinimo pabaigos data/paskolos grąžinimo pabaigos data;

13.8.18. įmokos mėnesio diena;

13.8.19. požymis, kad paskola teismo sprendimu padalinta keliems asmenims, teismo sprendimo data, bylos numeris ir teismo pavadinimas;

13.8.20. požymis, kad paskolos gavėjas yra bankrutuojantis fizinis asmuo.

13.9.  Paskolos sutarčių duomenys (valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.9.1. paskolos suma;

13.9.2. paskolos sutarties data;

13.9.3. paskolos sutarties numeris;

13.9.4. paskolos grąžinimo pradžios data;

13.9.5. paskolos grąžinimo pabaigos data;

13.9.6. paskolos rūšis.

13.10.                     Paskolos gražinimo grafikų duomenys (valstybės paskolos ir valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.10.1. paskolos grąžinimo metai, ketvirtis;

13.10.2. paskolos skolos likutis;

13.10.3. ketvirtinė įmoka (paskolos dalis ir palūkanos);

13.10.4. Požymis, kad paskola teismo sprendimu padalinta keliems asmenims, teismo sprendimo data, bylos numeris ir teismo pavadinimas.

13.11.                     Paskolos išmokėjimo duomenys (valstybės paskolos ir valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.11.1. išmokėta suma;

13.11.2. paskolos gavėjo sąskaitos numeris;

13.11.3. mokėjimo pavedimo numeris;

13.11.4. mokėjimo pavedimo data.

13.12.                     Duomenys apie gautas įmokas (valstybės paskolos ir valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.12.1. banko išrašo numeris;

13.12.2. mokėtojo duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė);

13.12.3. įmokos suma;

13.12.4. įmokos numeris;

13.12.5. įmokos data.

13.13.                     Duomenys apie grąžintas sumas (valstybės paskolos ir valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.13.1. delspinigių suma (priskaičiuota);

13.13.2. delspinigių suma (padengta);

13.13.3. palūkanų suma (padengta);

13.13.4. padengtos procesinės palūkanos;

13.13.5. padengta paskolos suma;

13.13.6. permokos suma;

13.13.7. permokos grąžinimo dokumento numeris;

13.13.8. permokos grąžinimo dokumento data;

13.13.9. sąskaitos, į kurią gražinta permokos suma, numeris.

13.14.                     Duomenys apie grąžintas už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtas sumas vykdant garantinius įsipareigojimus ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis sumas (kitų įsipareigojimų vykdymas):

13.14.1. paraišką dėl garantinių/kitų įsipareigojimų vykdymo pateikusio kredito įstaigos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė;

13.14.2. unikalus kredito įstaigos užklausos registracijos numeris;

13.14.3. kredito įstaigos užklausos pateikimo data ir laikas;

13.14.4. paraiškos, dėl garantinių/kitų įsipareigojimų vykdymo numeris;

13.14.5. valiuta;

13.14.6. vykdant garantinius įsipareigojimus/kitus įsipareigojimus Fondo kredito įstaigai sumokėta paskolos dalies suma;

13.14.7. vykdant garantinius įsipareigojimus/kitus įsipareigojimus Fondo kredito įstaigai sumokėta palūkanų suma;

13.14.8. paskolos gavėjo įsiskolinimas kredito įstaigai, susidaręs iki paskolos gavėjo kreipimosi į Fondą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo dienos;

13.14.9. paskolos gavėjo įsiskolinimas kredito įstaigai, susidaręs nuo paskolos gavėjo kreipimosi į Fondą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo iki sutarties dėl paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo/ kredito įstaigos sutikimo dėl paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo pateikimo Fondui dienos;

13.14.10. paskolos gavėjo įsiskolinimas kredito įstaigai, susidaręs nuo sutarties dėl paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo/kredito įstaigos sutikimo dėl paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo pateikimo Fondui dienos iki pirmos įmokos perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas dienos bei pirmos eilinės įmokos suma;

13.14.11. fiksuota palūkanų norma (arba kintamų palūkanų atveju marža);

13.14.12. periodo, už kurį apmokama pradžios ir pabaigos datos;

13.14.13. garantinių/kitų įsipareigojimų vykdymo pagrindas.

13.15.  Duomenys apie paskolos gavėjo grąžintas sumas Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ir (arba) kitus įsipareigojimus (perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį):

13.15.1. skolos dalis;

13.15.2. delspinigiai;

13.15.3. procesinės palūkanos;

13.15.4. įmokos valiuta;

13.15.5. įmokos suma;

13.15.6. įmokos numeris;

13.15.7. įmokos data.

13.16.  Duomenys apie paskolos gavėjo įmokas Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ir (arba) kitus įsipareigojimus (perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis):

13.16.1. delspinigių suma (priskaičiuota);

13.16.2. delspinigių suma (padengta);

13.16.3. palūkanų suma (padengta);

13.16.4. palūkanų suma (priskaičiuota);

13.16.5. teismo procesinės palūkanos (padengta);

13.16.6. teismo procesinės palūkanos (priskaičiuota);

13.16.7. paskolos suma (padengta);

13.16.8. paskolos suma (priskaičiuota);

13.16.9. paskolos gavėjui priskaičiuota suma, Fondui įvykdžius įsipareigojimus pagal valstybės garantiją;

13.16.10. paskolos gavėjo grąžinta Fondui suma, įvykdžius įsipareigojimus pagal valstybės garantiją;

13.16.11. paskolos gavėjui priskaičiuota suma, Fondui įvykdžius kitus įsipareigojimus;

13.16.12. paskolos gavėjo grąžinta Fondui suma, įvykdžius kitus įsipareigojimus;

13.16.13. permokos suma;

13.16.14. permokos grąžinimo dokumento numeris;

13.16.15. permokos grąžinimo dokumento data.

13.17.  Duomenys apie paskolų grąžinimo terminų atidėjimą/pakeitimą, nutraukimą (valstybės paskolos ir valstybės lėšomis išduotų iki Aprašo įsigaliojimo išduotos paskolos):

13.17.1. nuo kurių metų kurio ketvirčio paskolos grąžinimo terminas atidėtas/pakeistas, paskolos grąžinimas nutrauktas;

13.17.2. iki kurių metų kurio ketvirčio paskolos grąžinimo terminas atidėtas/pakeistas;

13.17.3. paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo priežastis/požymis;

13.17.4. paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo sprendimo priėmimo data;

13.17.5. paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo sprendimo numeris;

13.17.6. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo priežastį, numeris;

13.17.7. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo priežastį, data;

13.17.8. dokumentą, įrodantį paskolos grąžinimo termino atidėjimo/pakeitimo/nutraukimo priežastį, išdavusios įstaigos pavadinimas;

13.17.9. siunčiamo rašto dėl informavimo apie paskolos grąžinimo termino atidėjimą/ pakeitimą/nutraukimą data ir numeris;

13.17.10. paskolos gavėjo pasirašyto ir Fondui grąžinto pakeisto paskolos grąžinimo grafiko požymis.

13.18.  Duomenys apie paskolų grąžinimo atidėjimus, perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis:

13.18.1. paskolos gavėjo kreipimosi į Fondą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo data;

13.18.2. paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo sprendimo priėmimo data;

13.18.3. paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo sprendimo priėmimo numeris;

13.18.4. data, nuo kada atidedamas paskolos grąžinimo terminas/atleidžiama nuo paskolos grąžinimo;

13.18.5. data, iki kada atidedamas paskolos grąžinimo terminas;

13.18.6. požymis, kad paskolos grąžinimo termino atidėjimo laikotarpiu palūkanas už paskolos gavėją apmoka Fondas;

13.18.7. paskolos grąžinimo termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastis/ požymis;

13.18.8. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastį, numeris;

13.18.9. dokumento, įrodančio paskolos grąžinimo termino atidėjimo/atleidimo nuo paskolos grąžinimo priežastį, data.

13.19.  Duomenys apie teisminius procesus:

13.19.1. įspėjimo (-ų)/pranešimo (-ų)/priminimo (-ų) numeris (-iai), išsiuntimo data ir adresas;

13.19.2. įspėjimo (-ų) įteikimo data;

13.19.3. pareiškimo teismui padavimo data teismo įsakymui išduoti;

13.19.4. procesinio dokumento rūšis ir reikalavimo dydis;

13.19.5. teismo pavadinimas;

13.19.6. teismo nutarties data;

13.19.7. teismo nutarties rūšis;

13.19.8. pastabos dėl teismo nutarties;

13.19.9. teismo įsakymo data;

13.19.10. civilinės bylos numeris;

13.19.11. pastabos dėl teismo įsakymo;

13.19.12. ieškinio teismui padavimo data ginčo teisenos atveju;

13.19.13. reikalavimo rūšis ir dydis;

13.19.14. teismo pavadinimas (ginčo teisenos atveju);

13.19.15. teismo sprendimo data (ginčo teisenos atveju);

13.19.16. civilinės bylos numeris (ginčo teisenos atveju);

13.19.17. pastabos dėl teismo sprendimo (ginčo teisenos atveju);

13.19.18. teismo nutarties data;

13.19.19. teismo nutarties rūšis;

13.19.20. antstolių kontoros pavadinimas;

13.19.21. vykdomojo dokumento perdavimo vykdyti data;

13.19.22. taikos sutarties numeris;

13.19.23. taikos sutarties data;

13.19.24. teismo proceso pabaigos požymis, pagrindas ir data;

13.19.25. teismo sprendimu/teismo įsakymu priteistų ir atmestų sumų dydžiai;

13.19.26. teismo sprendimo/įsakymo išdėstymo duomenys;

13.19.27. savanoriško teismo sprendimo/įsakymo vykdymo duomenys;

13.19.28. bylinėjimosi išlaidų rūšis ir dydis, data, kada patirtos bylinėjimosi išlaidos, data, kada atlygintos bylinėjimosi išlaidos;

13.19.29. procesinių palūkanų norma ir suma;

13.19.30. teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo data;

13.19.31. požymis, kad teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą yra įsiteisėjusi, ir šios nutarties įsiteisėjimo data;

13.19.32. civilinės bylos dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo numeris;

13.19.33. teismo, priėmusio nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, pavadinimas;

13.19.34. pastabos dėl nutarties dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;

13.19.35. fizinio asmens bankroto administratorius;

13.19.36. reikalavimo fizinio asmens bankroto byloje dydis ir rūšis;

13.19.37. teismo nutarties, kuria patvirtinami kreditorių reikalavimai, data ir numeris;

13.19.38. fizinio asmens bankroto metu įvykdyti ir neįvykdyti reikalavimai;

13.19.39. fizinio asmens bankroto proceso pabaigos požymis;

13.19.40. teismo nutarties (sprendimo) nutraukti ar baigti fizinio asmens bankroto bylą data ir pagrindas;

13.19.41. pastabos dėl fizinio asmens bankroto proceso pabaigos.

13.20.  Duomenys apie beviltiškas, revizuojamas, nurašytas skolas:

13.20.1. skolos pripažinimo beviltiška, revizuojama, nurašyta pagrindas ir data;

13.20.2. skolos suma;

13.20.3. asmens mirties data (jeigu asmuo yra miręs).

13.21.  Duomenys apie mokslo ir studijų institucijas:

13.21.1. mokslo ir studijų institucijos pavadinimas;

13.21.2. juridinio asmens kodas;

13.21.3. fakultetų sąrašas;

13.21.4. įgalioto asmens vardas pavardė;

13.21.5. atsakingo asmens vardas, pavardė;

13.21.6. sąskaitos numeris.

13.22.  Duomenys apie paskirstymus:

13.22.1. paskirstymo metai, numeris;

13.22.2. paskolos rūšies pavadinimas.

13.23.                     Mokslo ir studijų institucijų teikiami studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų duomenys, nurodyti punktuose: 13.1.8 - 13.1.12, 13.1.18 - 13.1.23.

13.24.  SPIS teikiami duomenys:

13.24.1. asmens gimimo data;

13.24.2. išmokos pavadinimas;

13.24.3. sprendimo paskirti išmoką data;

13.24.4. savivaldybė (pavadinimas);

13.24.5. data, nuo kurios skirta išmoka;

13.24.6. data, iki kurios skirta išmoka;

13.24.7. data nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas.

13.25.  NDNT IS teikiami duomenys:

13.25.1. darbingumo lygis procentais bei laikotarpis, kuriam jis nustatytas;

13.25.2. neįgalumo lygis (vidutinis/sunkus) bei laikotarpis, kuriam jis nustatytas;

13.25.3. sprendimą dėl darbingumo/neįgalumo lygio priėmęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius;

13.25.4. sprendimo dėl darbingumo/neįgalumo lygio priėmimo data.

13.26.  Gyventojų registro tarnybos teikiami duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojų registras), nurodyti punktuose: 13.1.1 - 13.1.6.

13.27.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema) teikiami duomenys:

13.27.1. asmens, draudžiamo nustatytomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategorija;

13.27.2. valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos datos;

13.27.3. Juridinių asmenų registre įregistruotas draudėjo kodas, jei draudėjui jis suteiktas;

13.27.4. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas pagal Registro duomenis, o draudėjo-fizinio asmens – vardas ir pavardė.

13.28.  Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiami  bedarbio statusą turinčio asmens duomenys (Lietuvos darbo biržos informacinė sistema):

13.28.1. teritorinė darbo birža, kurioje įregistruotas asmuo (pavadinimas);

13.28.2. įregistravimo teritorinėje darbo biržoje data;

13.28.3. išregistravimo iš teritorinės darbo biržos data.

13.29.  Studentų registro teikiami duomenys, nurodyti punktuose: 13.1.8, 13.1.10 - 13.1.12, 13.1.22 - 13.1.25.

13.30.  ŠVIS teikiami duomenys, nurodyti punkte 13.1.11.

13.31.  VIISP teikiami duomenys, nurodyti punktuose: 13.1.1 - 13.1.3.

13.32LAMA BPO teikiami duomenys:

13.32.1. asmens stojimo į aukštąją mokyklą balas.

13.33.  Pretenduojančių gauti paskolas asmenų teikiami duomenys, nurodyti punktuose: 13.1.1. – 13.1.16, 13.2.6.

14.     IS „Paskola-3" naudojami klasifikatoriai:

14.1.  Mokymo ar studijų formos klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-3301 „Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo“;

14.2Studijų pakopų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Studijų pakopų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

 

iv. valstybės informacinės sistemos FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

15.     IS “Paskola-3” funkcinę struktūrą sudaro šie moduliai:

15.1.  Paskolos gavėjo modulis;

15.2.  Sąveikos su kredito įstaigomis modulis;

15.3.  Asmens duomenų modulis;

15.4.  Paskolų administravimo modulis, kurį sudaro šie funkcionalumai:

15.4.1. paskolų paskirstymo funkcionalumas;

15.4.2. sutarčių sudarymo funkcionalumas;

15.4.3. atidėjimo funkcionalumas;

15.4.4. paskolų gražinimo funkcionalumas;

15.4.5. paskolų nurašymo funkcionalumas.

15.5.  Teismo procesų modulis;

15.6.  Siunčiamų dokumentų modulis;

15.7.  Ataskaitų modulis;

15.8.  Informacinės sistemos administratoriaus modulis.

16.     Modulių atliekamos funkcijos.

16.1.  Paskolos gavėjo modulio atliekamos funkcijos:

16.1.1. Suteikti paskolos gavėjams galimybė užpildyti bei pateikti prašymą-anketą;

16.1.2. Realiu laiku pateikti informaciją apie paskolos suteikimą;

16.1.3. Pateikti duomenis apie anksčiau gautų paskolų būseną – paskolos likutis, paskolos grąžinimo grafikas, įsiskolinimas, įmokų istorija.

16.1.4. Suteikti galimybę mokslo ir studijų institucijų atsakingiems asmenims pateikti studentų, pateikusių prašymus paskolai gauti, studijų duomenis, reikalingus prioritetinių sąrašų sudarymui, atspausdinti šiuos sąrašus, bei gauti anksčiau sudarytų paskolų sutarčių išrašus.

16.2.  Sąveikos su kredito įstaigomis modulio atliekamos funkcijos:

16.2.1. Automatizuoti duomenų apie valstybės remiamas paskolas gavimo bei teikimo procesą.

16.3.  Asmens duomenų modulio atliekamos funkcijos:

16.3.1. Suteikti galimybę IS Paskola-3“ naudotojams nurodyti asmens duomenis, būtinus paskolų administravimui. Modulio funkcionalumas kontroliuoja įvedamų duomenų vientisumą, suteikia galimybę gauti duomenis iš išorinių duomenų tiekėjų informacinių sistemų;

16.4.  Paskolų administravimo modulio atliekamos funkcijos:

16.4.1. Paskolų paskirstymas (Valstybės garantijų suteikimas);

16.4.2. Sutarčių sudarymas (registravimas);

16.4.3. Paskolų grąžinimo atidėjimas (grafikų pakeitimas, nutraukimas);

16.4.4. Paskolų grąžinimas (grąžinamų lėšų užskaitymas);

16.4.5. Paskolų nurašymas (nutrauktų paskolų sutarčių nurašymas).

16.5.  Teismo procesų modulio atliekamos funkcijos:

16.5.1. Pateikti naudotojui susistemintą informaciją apie įsiskolinimus;

16.5.2. Paraiškų į teismą paruošimas;

16.5.3. Paskolų grąžinimo grafikų automatizuotas pakeitimas pagal nurodytą teismo sprendimą;

16.5.4. Informacijos apie įsiskolinimo išieškojimą vykdymo siekimas bei pateikimas naudotojui.

16.6.  Siunčiamų dokumentų modulio atliekamos funkcijos: suteikti IS „Paskola-3“ naudotojams galimybę automatizuotai paruošti paskolos gavėjams siunčiamus dokumentus (priminimus, pranešimus, įspėjimus, pažymas ir kt.).

16.7.  Ataskaitų modulio funkcionalumas leidžia naudotojams gauti bendrojo pobūdžio, analitinės bei buhalterines ataskaitas įvairiais duomenų pateikimo pjūviais;

16.8.  Informacinės sistemos administratoriaus modulio funkcionalumas – Informacinės Sistemos administratoriaus nurodymu atlikti informacinės sistemos naudotojų prisijungimo duomenų bei teisių, kuriomis naudotojai kreipiasi į Informacinę Sistemą, pakeitimas. Funkcionalumas taip pat centralizuotai vykdo Informacinės Sistemos versijos naujinimo procedūrą.

17.     IS “Paskola-3” infrastruktūra apima techninę ir programinę įrangą, kompiuterinius tinklus ir sudaro procesą valdančių komponenčių pamatą.

18.     IS „Paskola-3“ aplikacijų lygmenį sudaro komponentai, realizuojantys duomenų apdorojimo procesus. IS “Paskola-3” duomenims įvesti, peržiūrėti, koreguoti, analizuoti ir atvaizduoti naudojamos klientinės aplikacijos.

19.     Serverio lygmenyje IS “Paskola-3” atlieka administracinių paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje funkcijas. Portalas pasiekiamas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai ir atlieka šias funkcijas:

19.1.  formuoja prašymus-anketas ir leidžia juos pildyti pretenduojantiems gauti paskolą asmenims;

19.2.  priima, išsaugo ir tikrina užpildytus prašymus-anketas;

19.3.  leidžia spausdinti prašymus-anketas, leidžia koreguoti jų duomenis, esant pasikeitimams juose, taip pat atvaizduoja juos kompiuterio ekrane;

19.4.  leidžia mokslo ir studijų institucijų atsakingiems darbuotojams pildyti ir koreguoti duomenis apie studentų, pretenduojančių gauti paskolas, studijas;

19.5.  sudaro, leidžia tikrinti ir tvirtinti studentų, pateikusių prašymus-anketas valstybės remiamai paskolai ir (ar) valstybės paskolai gauti, sąrašus;

19.6.  sudaro studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašus ir studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašus;

19.7.  sudaro studentų konkursinę eilę palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti.

20.     Klientinės aplikacijos atlieka tokias funkcijas: procesų valdymas, duomenų įvedimas (paskolos grąžinimo atidėjimas, teisminių procesų ir rezultatų duomenų įvedimas), įvedamų duomenų kontrolė, paieška ir koregavimas, užklausų formavimas, ataskaitų formavimas. IS “Paskola-3” administravimo priemonės skirtos sistemos instaliavimui, apsaugos organizavimui, duomenų kopijavimui ir atstatymui, sistemos naudotojų įvedimui ir teisių suteikimui.

21.     Duomenų įvedimo ir jų formavimo metu IS „Paskola-3“ naudojamos kontrolės priemonės, kad neteisingi ir netikslūs duomenys nebūtų įvedami į sistemos duomenų bazes.

22.     IS “Paskola-3” komponentės ir jų atliekamos funkcijos:

22.1.  Paskolos gavėjo modulis, kurio funkcija yra suteikti galimybę pretenduojančiam gauti paskolą asmeniui, naudojantis Fondo WEB serverio aplikacija, pateikti prašymą-anketą valstybės ir valstybės remiamai paskolai gauti, siųsti jiems informacinius pranešimus, susijusius su valstybės ir (arba) valstybės remiamos paskolos suteikimu, bei paskolų gavėjams suteikti informaciją apie jų paimtas paskolas bei jų grąžinimą, taip pat matyti informaciją apie tai, kiek ir kada Fondas sumokėjo už valstybės remiamos paskolos gavėją kredito įstaigai pagal valstybės garantiją bei vykdant kitus įsipareigojimus;

22.2.  Valstybės paskolų gavėjų sąrašų administravimo modulis, kurio funkcija yra suteikti galimybę formuoti ir spausdinti studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą prioriteto tvarka;

22.3.  Valstybės remiamų paskolų gavėjų sąrašų administravimo modulis, kurio funkcija yra suteikti galimybę formuoti ir spausdinti studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą prioriteto tvarka ir studentų konkursinę eilę palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti;

22.4.  Sutarčių pasirašymo modulis, kurio funkcija yra leisti kredito įstaigai, į kurią kreipėsi studentas, kuriam siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį, patikrinti, ar asmuo yra minėtame sąraše, ar jam teikiama valstybės garantija, paskolos rūšis ir suma, kuriai teikiama valstybės garantija, leisti pamatyti asmens studijų duomenis, reikalingas valstybės remiamos paskolos sutarčiai sudaryti;

22.5.  Sutarčių sudarymo modulis, kurio funkcija yra sudaryti galimybę atspausdinti patvirtintos formos valstybės paskolos sutartį su konkrečiu paskolos gavėju, užregistruoti sudarytą valstybės paskolos sutartį;

22.6.  Valstybės paskolų išmokėjimo modulis, kurio funkcija yra sudaryti galimybę išmokėti valstybės paskolas paskolų gavėjams;

22.7.  Valstybės remiamų paskolų palūkanų apmokėjimo modulis, kurio funkcijos yra administruoti valstybės remiamų paskolų palūkanų ar jų dalies apmokėjimą valstybės lėšomis už paskolos gavėjus kredito įstaigoms paskolos gavėjo studijų metu ar valstybės remiamos paskolos grąžinimo termino atidėjimo metu;

22.8.  Valstybės garantijos modulis, kurio funkcija yra administruoti valstybės įsipareigojimų kredito įstaigoms pagal valstybės garantiją vykdymą;

22.9.  Kitų įsipareigojimų vykdymo modulis, kurio funkcija yra administruoti paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimą;

22.10.                     Skolininkų modulis, kurio funkcija yra sekti, ar paskolos gavėjas vykdo įsipareigojimus pagal valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktų paskolų, valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutartis, bei teikti šiuos duomenis kredito įstaigoms;

22.11.                     Paskolų grąžinimo modulis, kurio funkcija yra sudaryti galimybę Fondo darbuotojui priskirti valstybės paskolos ar valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktos paskolos grąžinimo įmoką, Fondo pagal valstybės garantiją sumokėtos sumos grąžinimo įmoką, perėmus įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį (įvykdžius kitus įsipareigojimus) Fondo kredito įstaigai sumokėtos sumos grąžinimo įmoką konkrečiam paskolos gavėjui, analizuoti šias įmokas ir vesti jų apskaitą;

22.12.                     Paskolų grąžinimo grafiko keitimo modulis, kurio funkcija yra sudaryti galimybę keisti paskolos grąžinimo termino pradžią ir pabaigą, atidėti paskolos grąžinimo terminą ar jį atnaujinti, nutraukti paskolos grąžinimą (atleisti paskolos gavėją nuo paskolos grąžinimo);

22.13.                     Teismo modulis, kurio funkcijos yra administruoti teismo procesų dėl paskolų gavėjų nevykdomų įsipareigojimų Fondui inicijavimą, fiskuoti šių procesų eigą bei skolų priverstinio išieškojimo procesą, administruoti procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų apskaitą, administruoti vykdomųjų dokumentų vykdymo procesų inicijavimą bei fiksuoti šių procesų eigą, administruoti ir fiksuoti fizinio asmens bankroto proceso eigą;

22.14.                     Siunčiamų dokumentų modulis, kurio funkcijos yra sudaryti galimybę pagal IS “Paskola-3” duomenis parengti, išsaugoti, registruoti, siųsti bei atspausdinti paskolos gavėjams skirtus priminimus, pranešimus, įspėjimus, atsiskaitymo pažymas, raštus dėl nepriemokų ir permokų;

22.15.                     Buhalterinės atskaitomybės modulis, kurio funkcija yra beviltiškų ir nurašytų skolų administravimas;

22.16.                     Ataskaitų modulis, kurio funkcija yra pateikti bei atspausdinti apibendrintą buhalterinę, statistinę bei bendro pobūdžio informaciją apie paskolas;

22.17.                     Informacinės sistemos administravimo modulis, kurio funkcijos yra IS “Paskola-3” naudotojų bei jų teisių administravimas, duomenų bazės rezervinis kopijavimas, duomenų bazės atstatymas iš rezervinės kopijos, IS “Paskola-3” bei ataskaitų centralizuotas atnaujinimas, pagrindinės valiutos keitimas iš lito į eurą;

22.18.                     Naudotojų nustatymo modulis, kurio funkcija yra vidinių naudotojų nustatymo administravimas;

22.19.                     Žinynų modulis, kurio funkcija yra IS “Paskola-3” žinynų administravimas (kredito įstaigų žinynas, mokslo ir studijų institucijų žinynas, mokslo ir studijų institucijų fakultetų žinynas, teismų žinynas, antstolių žinynas, bylinėjimosi išlaidų rūšių žinynas);

22.20.                     Studijų duomenų pasikeitimo sekimo modulis, kurio funkcijos yra leisti užfiksuoti pasikeitusius studijų duomenis, automatiniu būdu sudaryti studijų duomenų pasikeitimų sąrašą, Fondui perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, leisti pakeisti paskolos grąžinimo pradžios ir pabaigos datas, lesti perduoti kredito įstaigai duomenis apie pasikeitusius valstybės remiamos paskolos gavėjo studijų duomenis;

22.21.                     Asmenų, išbrauktų iš studentų sąrašų, duomenų automatinio apdorojimo modulis, kurio funkcija yra apdoroti gautus duomenis apie paskolos gavėjus, gavusius valstybes paskolas ir nutraukusius studijas, automatiškai formuojant sąrašą Fondo nustatytu formatu;

22.22.                     Perėjimo prie euro valiutos modulis, kurio funkcija yra perskaičiuoti sumas ir vykdyti paskolų apskaitą pagal nustatytą kursą euro valiuta.

 

v. VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

23.     IS „Paskola-3" duomenys yra vieši ir teikiami duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

24.     IS „Paskola-3" duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie Fonde jau naudojami ir nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo. IS „Paskola-3" duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami ir kitokio turinio bei formos nei jau naudojami Fonde. IS „Paskola-3" tvarkomi asmens duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

25.     IS „Paskola-3" duomenis duomenų gavėjams teikia IS „Paskola-3" tvarkytojas. IS „Paskola-3" tvarkytojas atsako už duomenų gavėjams teikiamų duomenų atitikimą duomenų teikimo metu IS „Paskola-3" esantiems duomenims. Už į IS „Paskola-3" pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą teisės aktų ir duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka atsako duomenų teikėjai.

26.     IS „Paskola-3" tvarkomi duomenys, išskyrus IS „Paskola-3" tvarkomus asmens duomenis, teikiami pagal Fondo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje ar prašyme nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis. IS „Paskola-3" tvarkomi asmens duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

27.     IS „Paskola-3" duomenys teikiami:

27.1.  leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

27.2.  automatiniu būdu;

27.3.  popierine forma.

28.     Duomenų gavėjams pateikti IS „Paskola-3" tvarkomi duomenys gali būti naudojami tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams, kuriems šie duomenys buvo suteikti ir tik duomenų teikimo sutartyje ar prašyme nurodytu tikslu, teikimo sąlygomis ir tvarka. Iš IS „Paskola-3" gauti duomenys negali būti iškraipomi ar kitaip keičiami. Duomenų gavėjams pateikti IS „Paskola-3" tvarkomi asmens duomenys gali būti naudojami tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

29.     Duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

30.     Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. IS „Paskola-3" tvarkomi asmens duomenys šiame punkte nurodytiems asmenims teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

31.     Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Netiksliais laikomi IS „Paskola-3" įrašyti duomenys, neatitinkantys IS „Paskola-3" pateiktų dokumentų.

32.     Apie pastebėtus duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumus, Fondas informuojamas duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Apie IS „Paskola-3" tvarkomus neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis ar apie neteisėtai ir nesąžiningai tvarkomus asmens duomenis Fondas informuojamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kitus duomenų netikslumus Fondas informuojamas pateikus rašytinį pranešimą, kuriame nurodomi, kokie duomenys yra klaidingi, kokie turi būti teisingi duomenys, bei pridedant teisingus duomenis patvirtinančius dokumentus, jeigu tokie yra.

33.     Duomenų netikslumus Fondas ištaiso tik nustatęs teisingus duomenis ir įsitikinęs šių duomenų teisingumu. Duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumai ištaisomi per duomenų teikimo sutartyje nurodytą terminą. IS „Paskola-3" tvarkomi neteisingi, netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys ištaisomi, neteisėtai ir nesąžiningai sukaupti asmens duomenys sunaikinami ar tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai sustabdomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kiti duomenų netikslumai ištaisomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  pranešimo apie duomenų netikslumus gavimo.

34.     Apie duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumų ištaisymą Fondas informuoja duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Apie IS „Paskola-3" tvarkomų neteisingų, netikslių ar neišsamių asmens duomenų ištaisymą, neteisėtai ir nesąžiningai sukauptų asmens duomenų sunaikinimą ar tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą Fondas duomenų subjektą ir duomenų gavėjus informuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kitų duomenų netikslumų ištaisymą Fondas duomenų gavėjus informuoja rašytiniu pranešimu.

35.     IS „Paskola-3" tvarkytojo veiksmai, atsisakymas teikti duomenis, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Fondo kaip IS „Paskola-3" tvarkomų asmens duomenų valdytojo veiksmai (neveikimas) skundžiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

vi. Valstybės informacinės sistemos duomenų sauga

 

36.     Tvarkant ir saugant IS „Paskola-3“ duomenis įgyvendinamos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos IS „Paskola-3“ duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems naudotojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti bei apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito elektroninės informacijos saugos incidento. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų IS „Paskola-3" duomenų pobūdį.

37.     IS „Paskola-3" duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

37.1.  Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu;

37.2.  Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) “Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”;

37.3.  Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 “Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo;

37.4.  Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014, ISO/IEC 27001:2013 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

38.     IS „Paskola-3" duomenų saugą nustato IS „Paskola-3" valdytojo patvirtinti IS „Paskola-3" duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu.

39.     Už IS „Paskola-3" duomenų saugą pagal kompetenciją atsako IS „Paskola - 3" valdytojas ir tvarkytojas.

40.     Asmenys, dalyvaujantys tvarkant IS „Paskola-3" esančius asmens duomenis, bei asmenys, turintys teisę susipažinti su IS „Paskola-3" duomenimis ir jais naudotis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

41.     Duomenys IS „Paskola-3" apie paskolų gavėjus, saugomi 10 metų nuo visiško atsiskaitymo su Fondu. Duomenys apie pretenduojančius į paskolas asmenis, kuriems nebuvo skirta paskola, saugomi vienerius metus nuo prašymo skirti atitinkamos rūšies paskolą pateikimo termino pabaigos. Šiems terminams pasibaigus,- duomenys yra sunaikinami.

 

vii. IS „PASKOLA-3“ FINANSAVIMAS

 

42.     IS „Paskola-3" steigiama ir tvarkoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

viii. Valstybės informacinės sistemos MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

43.     IS „Paskola-3" modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

44.     Likviduojant IS „Paskola-3", jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, kuri steigiama vietoj likviduojamos, arba sunaikinami ar perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

ix. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45.     IS „Paskola-3“ tvarkytojo darbuotojai, turintieji informacinės sistemos tvarkymo teises, turi būti supažindinti su IS „Paskola-3“ nuostatais bei saugos nuostatais, IS „Paskola-3“ darbo instrukcija, saugaus darbo su duomenimis taisyklėmis, duomenų skaitmeninėje laikmenoje kopijavimo, saugojimo ir atstatymo taisyklėmis ir raštiškai sutikę laikytis šių teisės aktų reikalavimų.

 

46.     Vadovaudamiesi valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr.180 (toliau – Aprašas) 22 punkto reikalavimais, duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ.