LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2000 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 36 „DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-756

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 36 „Dėl nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 263 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymą.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Pavedu:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui organizuoti pažymėjimų, nurodytų šio įsakymo 1.1. papunktyje, gamybą;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui išduoti savivaldybių administracijoms pažymėjimus, nurodytus šio įsakymo 1.1. papunktyje, pagal jų pateiktas paraiškas.“

3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Nustatau, kad specialūs pažymėjimai, išduoti žuvusių už Lietuvos Respublikos laisvę asmenų šeimų nariams, taip pat asmenims, kurie tapo invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. I-955 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių įsigaliojimo“ 2 dalimi, netenka galios nuo 2001 m. sausio 1 d.“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis