LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymO Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo

 

2024 m. vasario 20 d. Nr. 3D-126

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas

 

Augalų apsaugos produktų saugojimo,

tiekimo rinkai,  naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(Augalų apsaugos pažymėjimo forma)

 

___________________________________________________________________

(augalų apsaugos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

AUGALŲ APSAUGOS

PAŽYMĖJIMAS

 

 

________________________________

(Augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo data)          Augalų apsaugos pažymėjimo reg. Nr.  _________

 

____________________________________________________________

(Augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo vieta)

 

_____________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_______________________________________________________________________

(dokumento, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija, išdavimo data, Nr.*)

 

_______________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

_______________išklausė augalų apsaugos mokymo kursą / tobulino kvalifikaciją pagal mokymo programą

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas)

 

*pildoma tuo atveju, jei fizinis asmuo turi dokumentą, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija

 

Augalų apsaugos pažymėjimas galioja iki ________ m. _____________________ d.

 

______________________________________         __________       ______________________

(Augalų apsaugos pažymėjimą  išdavusio asmens              (parašas)                         (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)