LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. rugpjūčio 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-647 „DĖL PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 3D-236

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika, Paramos žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika, Paramos dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika nauja redakcija nedėstomos):

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 711/2019, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/399, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles, su visais pakeitimais, 2020 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės), ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

2. Paramos žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

3. Paramos dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

4. Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-236

redakcija)

 

 

PARAMOS KAIMO VIETOVIŲ IR DVISEKTORĖMS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU (2021 M. IR 2022 M.) SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu paramos pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodika (toliau – Pereinamojo laikotarpio metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015) 842, joje pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, vietos plėtros strategijų (toliau – strategija) įgyvendinimo pratęsimo nuostatomis ir Lietuvos statistikos departamento kaupiamais duomenimis apie gyventojų skaičių savivaldybėse pagal 2021 m. sausio 1 d. būklę ir kaimų seniūnijose pagal 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis.

2.  Pereinamojo laikotarpio metodika parengta siekiant išvengti paramos masto ekonomijos neigiamos įtakos mažiausiai (iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) gyventojų turinčioms savivaldybių teritorijoms, subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp mažiausiai (iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) ir daugiausiai (daugiau kaip 33 000 (trisdešimt tris tūkstančius) gyventojų turinčių savivaldybių teritorijų ir patenkinti vietos gyventojų poreikius visose kaimo vietovėse nepriklausomai nuo jų dydžio.

 

II SKYRIUS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR JŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS LYGIO VERTINIMAS

 

3.  Paramos dydis strategijoms įgyvendinti skaičiuojamas pagal savivaldybes:

3.1.   jei strategija įgyvendinama teritorijoje, kuri apima dvi ar daugiau savivaldybių (visa apimtimi, išskyrus savivaldybių centrus), paramos suma strategijai įgyvendinti skaičiuojama sudedant kiekvienai savivaldybei pagal gyventojų skaičių nustatytą paramos dydį, kuris gali būti koreguojamas pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, pasiektą iki 2021 m. birželio 30 d.;

3.2.   jei strategija įgyvendinama mažesnėje nei savivaldybės teritorijoje, paramos dydis strategijai įgyvendinti nustatomas pagal gyventojų skaičių ir gali būti koreguojamas pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, pasiektą iki 2021 m. birželio 30 d.;

3.3.   jei strategijos įgyvendinimo teritorija apima savivaldybės teritoriją ir dalį kitos ar kelių savivaldybių teritorijų (gali būti prijungiamos seniūnijų teritorijos, kurių ribos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme), paramos dydis strategijai įgyvendinti apskaičiuojamas atsižvelgiant į vienam perskaičiuotam gyventojui nustatytą paramos dydį pagal savivaldybes.

4.  Parama skiriama strategijų įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius:

4.1.   paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšomis, skiriama visoms strategijoms, paramos sumas konkrečioms strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į Pereinamojo laikotarpio metodikos 3 punktą;

4.2.   paramos lėšų dalis, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu (toliau – pereinamojo laikotarpio lėšos), skiriama tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo (visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), paramos sumas konkrečioms strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į Pereinamojo laikotarpio metodikos 3 punktą. 75 proc. įgyvendinimo pažangos lygis vertinamas pagal šiuos rodiklius:

4.2.1.   finansinio rezultatyvumo – vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komitete (toliau – PAK) patvirtintiems vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma (Eur), lyginant ją su bendra vietos projektams įgyvendinti numatyta paramos suma (Eur);

4.2.2.   fizinio rezultatyvumo – vertinamas Agentūros PAK patvirtintų vietos projektų skaičius (vnt.), lyginant jį su bendru strategijoje numatytu pasiekti įgyvendintų vietos projektų skaičiumi (vnt.);

4.2.3.   sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus – vertinamas Agentūros PAK patvirtintuose vietos projektuose numatytas sukurti naujų darbo vietų skaičius (viso etato ekvivalentu), lyginant su strategijoje numatytu sukurti naujų darbo vietų skaičiumi (viso etato ekvivalentu).

5.  Galutinė papildomų lėšų suma strategijoms įgyvendinti pereinamuoju laikotarpiu kiekvienai strategijai nustatoma atlikus strategijų įgyvendinimo pažangos vertinimą.

 

III SKYRIUS

PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

6.   Paramos dydžio skaičiavimo formulė:

 

VPSsum = ((Ssum EURI/ G) × Gvvg) + ((Ssum EŽŪFKP/ Gvert) × Gvvg)

 

čia:

VPSsum – paramos suma strategijai;

Ssum EURI – paramos suma strategijoms įgyvendinti, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (EURI) lėšomis;

Ssum EŽŪFKP – paramos suma strategijoms įgyvendinti, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu;

G – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius Lietuvoje;

Gvert – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius teritorijose, kuriose įgyvendinamų strategijų pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo (visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos);

Gvvg – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius savivaldybėje.

7.    100 (vienas šimtas) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstomos kiekvienai savivaldybei diferencijuotai pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, kaip nurodyta 11 punkte (gyventojų iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) perskaičiavimo koeficientas 1,20, atitinkamai gyventojų nuo 15 001 (penkiolikos tūkstančių ir vieno) iki 24 000 (dvidešimt keturių tūkstančių) – koeficientas 0,85, gyventojų nuo 24 001 (dvidešimt keturių tūkstančių ir vieno) iki 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) – koeficientas 0,60, daugiau kaip 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) gyventojų – koeficientas 0,45), skiriant jiems vidutinę perskaičiuotam gyventojui tenkančią paramos sumą.

8.    Pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių konkrečiai savivaldybei nustatyta paramos sumos dalis, skiriama iš pereinamojo laikotarpio lėšų, koreguojama pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, t. y. didinama pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių toms strategijoms, kurios pasiekė 75 proc. ir aukštesnį įgyvendinimo pažangos lygį (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), šio lygio nepasiekusioms strategijoms neskiriamos paramos sumos. Apskaičiuota paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

9.    Perskaičiuotas gyventojų skaičius nustatomas taip:

9.1.   tuo atveju, kai faktinis kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, skaičius savivaldybėje 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) (gyventojų skaičius konkrečioje savivaldybės teritorijoje apskaičiuojamas atitinkamai, atsižvelgiant į gyventojų skaičių);

9.2.   perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, gyventojų skaičius savivaldybėje: 15 000 × 1,20 + 9 000 × 0,85 + 9 000 × 0,60 + 27 000 × 0,45 = 43 200 (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai). Perskaičiuotas gyventojų skaičius apvalinamas, atsižvelgiant į bendrą Lietuvos kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, skaičių.

10.  Paramos strategijai įgyvendinti suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių nustatyta 11 punkte. Paramos strategijai įgyvendinti suma pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį nustatoma atsižvelgiant į rodiklių, nurodytų Pereinamojo laikotarpio metodikos 4 punkte, pasiekimo pažangą iki 2021 m. birželio 30 d. šiuo principu: konkrečiai savivaldybei 11 punkte nustatyta pereinamojo laikotarpio lėšų suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, neskiriama strategijoms, nepasiekusioms 75 proc. strategijos įgyvendinimo pažangos lygio (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), todėl atitinkamai mažinamas perskaičiuotas gyventojų skaičius pereinamojo laikotarpio lėšų skaičiavimo imtyje, dėl to išauga vienam gyventojui tenkanti paramos suma ir atitinkamai paramos suma strategijoms, kurios pasiekė 75 proc. ir didesnį strategijos įgyvendinimo pažangos lygį.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS DYDIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL SAVIVALDYBES

 

11.  Paramos dydis strategijoms įgyvendinti pagal savivaldybes yra nustatytas vadovaujantis I ir II skyriuose išdėstytomis nuostatomis (paramos dydžiai strategijoms įgyvendinti apskaičiuoti naudojant Excel skaičiuokles, todėl galimos matematinio apvalinimo paklaidos):

Savivaldybė

Gyventojų sk. kaime, įskaitant mstl. ir miestus iki 6 000 gyventojų (be sav. centrų)

Parama, Eur

faktinis 2021-01-01

perskaičiuotas

EURI lėšų dalis pagal gyventojus

Pereinamojo laikotarpio lėšų dalis pagal gyventojų skaičių*

Iš viso,

kai iki 2021-06-30 pasiekiamas

75 proc.

pažangos lygis

 

1

2

3

4

5=3+4

Visagino sav.

232

275

2258

2390

4648

Birštono sav.

1148

1360

11172

11827

22999

Rietavo sav.

4054

4801

39452

41765

81217

Kazlų Rūdos sav.

5679

6726

55266

58506

113772

Pagėgių sav.

5600

6633

54497

57692

112189

Druskininkų sav.

7093

8401

69027

73073

142100

Kalvarijos sav.

6222

7369

60550

64100

124650

Širvintų r. sav.

9463

11208

92091

97489

189580

Zarasų r. sav.

8703

10308

84695

89660

174355

Ignalinos r. sav.

9348

11072

90972

96305

187277

Kupiškio r. sav.

10250

12140

99750

105597

205347

Elektrėnų sav.

12353

14631

120215

127263

247478

Skuodo r. sav.

10632

12592

103467

109533

213000

Akmenės r. sav.

11365

13460

110600

117084

227684

Molėtų r. sav.

11481

13598

111729

118279

230008

Utenos r. sav.

11777

13948

114610

121329

235939

Biržų r. sav.

12320

14592

119894

126923

246817

Varėnos r. sav.

12736

15084

123942

131209

255151

Joniškio r. sav.

12193

14441

118658

125614

244272

Ukmergės r. sav.

13198

15631

128439

135968

264407

Jonavos r. sav.

14623

17319

142306

150649

292955

Lazdijų r. sav.

14325

16966

139406

147579

286985

Anykščių r. sav.

14261

16890

138783

146919

285702

Pakruojo r. sav.

13856

16411

134842

142747

277589

Plungės r. sav.

16077

18669

153399

162392

315791

Jurbarko r. sav.

14664

17368

142705

151071

293776

Trakų r. sav.

19135

21235

174479

184707

359186

Tauragės r. sav.

16076

18668

153392

162385

315777

Rokiškio r. sav.

15927

18543

152365

161297

313662

Prienų r. sav.

17119

19543

160582

169996

330578

Pasvalio r. sav.

16075

18668

153385

162377

315762

Šilalės r. sav.

16824

19296

158548

167843

326391

Marijampolės sav.

18723

20889

171639

181701

353340

Mažeikių r. sav.

18581

20770

170660

180665

351325

Telšių r. sav.

17719

20047

164718

174374

339092

Kretingos r. sav.

20829

22656

186156

197069

383225

Švenčionių r. sav.

18516

20715

170212

180190

350402

Kelmės r. sav.

17446

19818

162836

172382

335218

Radviliškio r. sav.

19363

21426

176050

186371

362421

Kaišiadorių r. sav.

21940

23588

193814

205176

398990

Raseinių r. sav.

21124

22903

188189

199222

387411

Šakių r. sav.

21127

22906

188210

199244

387454

Kėdainių r. sav.

22358

23939

196696

208227

404923

Šilutės r. sav.

22219

23822

195737

207212

402949

Šalčininkų r. sav.

23736

25095

206195

218282

424477

Alytaus r. sav.

25837

26404

216953

229672

446625

Vilkaviškio r. sav.

24817

25800

211990

224417

436407

Šiaulių r. sav.

30834

29363

241267

255412

496679

Klaipėdos r. sav.

48328

37454

307744

325786

633530

Panevėžio r. sav.

35188

31618

259792

275022

534814

Kauno r. sav.

87863

55013

452023

478522

930545

Vilniaus r. sav.

102008

61295

503643

533168

1036811

Iš viso:

983 365

983 365

8 080 000

8 553 682

16 633 682

*skiriama tik toms VPS, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. lygus 75 proc. ir aukštesnis (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.  Iki 2022 m. sudaromas 3 600 000 Eur (trijų milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų) EURI lėšų rezervas. Šios lėšos neįtrauktos į 11 punkto EURI lėšų sumą.

13.  Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

______________