LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL arbitrų SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 15 d. Nr. A1-622

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 240 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Arbitrų sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).

2. S k i r i u į Sąrašą įtrauktus asmenis arbitrais ketverių metų kadencijai.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis