VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO Nr. V1-49 „DĖL studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo Nuostatų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 19 d. Nr. V1-33

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos nuostatus, patvirtintus Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Sigitas Renčys

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. liepos 27 d. įsakymu

Nr. V1-49 (Valstybinio studijų fondo

direktoriaus 2014 m. birželio 19 d.

įsakymo Nr. V1- 33 redakcija)

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo

nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja studijų stipendijų administravimo, dokumentų pateikimo tvarką ir terminus.

2. Studijų stipendijos gali būti skiriamos asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas. Nuostatai taikomi asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012 –2013 studijų metų.

3. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti studijų stipendiją, nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Valstybinio studijų fondo nuostatais bei Aprašu.

5. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

6. Studijų stipendijos mokamos iš Fondui šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų, kaip tai numatyta Aprašo 3 punkte.

7. Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, Fondas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją, kuri reikalinga studijų  stipendijoms administruoti.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamos sąvokas.

 

II. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

9. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją numato Aprašo 6 punktas.

10. Ministerijos įgaliota institucija vykdo priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas. Vykdydama atranką Ministerijos įgaliota institucija pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus sudaro asmenų, kurie pretenduoja gauti studijų stipendiją, sąrašą.

11. Pasibaigus bendrajam priėmimui Ministerijos įgaliota institucija perduoda Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą.

12. Nuostatų 11 punkte nurodytame sąraše, Ministerijos įgaliota institucija, Fondui elektroniniu būdu teikia šią informaciją: asmens kodą (neturintiems asmens kodo – gimimo datą, lytį), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą).

13. Fondas informaciją apie Prašymų skirti studijų stipendiją (toliau – Prašymas) priėmimo pradžią pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose skelbia savo interneto tinklalapyje.

14. Asmuo, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, pasirašęs studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija, Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos posistemėje „Studijų stipendija“ (toliau – Fondo informacinė sistema) nustatytais terminais privalo užpildyti ir pateikti Prašymą.

15. Pildydamas Prašymą asmuo turi pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintis asmens kodo – gimimo datą), lytį, kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobilaus ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymi, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, kaip jo už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą.

16. Vadovaujantis Aprašo 23 punktu Ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. Fondui raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia duomenis apie asmenis, kuriems skirta studijų stipendija: studentų skaičių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį studijų stipendijoms mokėti, einamaisiais metais priimtiems studentams. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija, teikia ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintis asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą.

17. Fondas, gavęs Nuostatų 12, 15, 16 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 18 punkte numatyto termino pabaigos, per 10 darbo dienų, Fondo direktoriaus įsakymu patvirtina galutinį asmenų, kuriems skirta studijų stipendija, sąrašą.

18. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte įtvirtinto, galutinio sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

III. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos antrosios pakopos ir doktorantūros studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

19. Mokslo ir studijų institucija vykdo asmenų atranką į antrosios pakopos ir doktorantūros studijų programas. Atrankos pradžia skelbiama pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytus terminus ir tvarką.

20. Mokslo ir studijų institucija Fondo informacinėje sistemoje pildo sąrašą asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją.

21. Asmuo, pasirašęs studijų sutartį, pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytą tvarką bei terminus Fondo informacinėje sistemoje privalo užpildyti ir atsispausdinti Prašymą. Atspausdintą ir patvirtiną parašais Prašymą studentas turi pateikti aukštajai mokyklai.

22. Prašymą gali teikti tik tas antros pakopos ar doktorantūros studijų studentas, kuris yra mokslo ir studijų institucijos įrašytas į Fondo informacinės sistemos sąrašą kaip studentas, turintis teisę gauti studijų stipendiją.

23. Pildydamas Prašymą, studentas turi pateikti informaciją numatytą Nuostatų 15 punkte.

24. Iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (doktorantūros atveju iki gruodžio 1 d.) mokslo ir studijų institucija siunčia Fondui atsakingo asmens parašu pavirtintą galutinį sąrašą asmenų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, ir prideda studentų užpildytus ir pasirašytus Prašymus arba jų kopijas.

25. Mokslo ir studijų institucija Nuostatų 24 p. nurodytame sąraše Fondui teikia šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą ir lytį neturintiems asmens kodo), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, konkursinį balą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų formą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą, studijų pakopą.

26. Vadovaujantis Aprašo 23 punktu, Ministerijos įgaliota institucija raštu ir (ar) elektroniniu būdu Fondui teikia informaciją apie asmenis, kuriems skirta studijų stipendija, skaičių ir lėšų poreikį antrosios pakopos ir doktorantūros studijoms. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija teikia ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintiems asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), mokslo kryptį, studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą.

27. Fondas, gavęs šių Nuostatų 24, 26 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 21 punkte nustatyto termino pabaigos, per 10 darbo dienų, Fondo direktoriaus įsakymu patvirtina galutinį studijų stipendijas gaunančių asmenų sąrašą. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nustatyto galutinio sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

IV. Studijų stipendijų mokėjimas

 

28. Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas. Studijų stipendijų sustabdymo ir nutraukimo tvarką nustato Aprašo 10 ir 11 punktai.

29. Už laikotarpį, už kurį buvo išmokėta, studijų stipendija nėra mokama.

30. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

31. Fondas studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo Prašyme nurodytą asmeninę arba mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, kaip už studijas mokamai studijų kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Fondo direktoriaus nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios – gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

32. Baigiamojo kurso studentams neišmokėta studijų kainos dalis gali būti išmokama kartu su paskutiniu studijų stipendijos mokėjimu.

33. Studijų stipendijos sąskaitą galima keisti pasibaigus studijų metams, išskyrus atvejus, kai studentas keičia savo asmeninės sąskaitos numerį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Studentas, pateikdamas Prašymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiais Nuostatais, Aprašu, Stipendijų skyrimo ir mokėjimo sąlygomis, taip pat patvirtina sutinkantis dėl asmens duomenų tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu bei įsipareigoja nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo Prašyme.

35. Studentas, kuris nepateikė, netinkamai ar pavėluotai pateikė Prašymą, nebus įtrauktas į galutinį asmenų, gausiančių studijų stipendiją, sąrašą ir neteks teisės gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui.

36. Jeigu studentas negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo iki prašymų priėmimo pabaigos atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą Fondo informacinėje sistemoje.

37. Studijų programos keitimo tvarka asmenims, kuriems skirta studijų stipendija, numatyta Aprašo 12 punkte.

38. Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į studento gaunamas kitas pinigines išmokas, išskyrus kitus Vyriausybės nustatytus atvejus.

39. Mokslo ir studijų institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentų sąrašą, kurie po studijų keitė studijų programą, pateikdama šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų pakopą, kursą, studijų formą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą.

40. Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, pasibaigus studijų metams mokslo ir studijų institucija raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia sąrašą studentų, kurių studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis.

41. Vadovaujantis Aprašo 27 punktu, studentui netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių

atostogų, mokslo ir studijų institucija ir studentas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti Fondą.

42. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.