LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-12 „DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-466

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrių, tvarkyti informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas F-dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš Lietuvos Respublikos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM, taip pat apie įrangos inventorizavimo duomenis Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui ir Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriui, taip pat fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“;“;

1.2. pakeičiu 3.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti ūkio subjektų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi srityje“.

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ir AAA gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.”;

2.2. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. AAA per IS „AIVIKS“ informuoja įmones, pateikusias ataskaitas pagal šio Tvarkos aprašo II ir III skyrius, apie gautas ataskaitas arba apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Esant pagrįstų abejonių dėl įmonių ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo arba kai įmonė neteikia ataskaitos ar po pateiktų pastabų jos netikslina/nepildo, AAA kreipiasi į AAD dėl valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės atlikimo. AAA apdoroja ir sistemina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius iš įmonių gautus duomenis. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų tvarkymą.“;

2.3. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. AAA derina iš įmonių surinktus ir apibendrintus duomenis apie F-dujas su Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriumi, apie OAM – su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriumi. Aplinkos ministerijai pareikalavus, AAA tikslina pateiktus duomenis bendradarbiaudama su įmonėmis ir AAD.“.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                   Kęstutis Navickas