VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1S-92 „DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 1S-239

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) visus tarptautinio pirkimo skelbimus, o suteikiančioji institucija visus koncesijų skelbimus, kurie skelbiami per Europos Sąjungos leidinių biurą (internetinėje Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versijoje, skirtoje Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams) ir (ar) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir supaprastinto pirkimo skelbimus ar skelbimus sudarant supaprastintos koncesijos sutartį (toliau – supaprastinta koncesija), kurie skelbiami CVP IS, parengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai CVP IS priemonėmis.“;

1.2.      Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami pirkimo vykdytojo svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (pirkėjo profilyje) ir kitur internete ir (arba) leidiniuose. Koncesijų skelbimai papildomai gali būti paskelbiami suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje kitur internete ir (ar) leidiniuose. Kita su koncesijomis susijusi informacija, įskaitant informaciją apie galiojančius kvietimus teikti paraiškas ir pasiūlymus, planuojamas koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir kitą bendrojo pobūdžio informaciją, papildomai gali būti skelbiama suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje. Pirkimo vykdytojas ir suteikiančioji institucija, skelbdami tarptautinio pirkimo skelbimą / tarptautinių koncesijų skelbimus CVP IS, pirkėjo profilyje / interneto svetainėje, kitur internete ar leidiniuose užtikrina, kad prieš tai jie bus paskelbti per Europos Sąjungos leidinių biurą. Tuo atveju, kai tarptautinio pirkimo „Išankstinis informacinis skelbimas“ / „Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalinės paslaugos“ (kuriuo nekviečiama dalyvauti pirkime) yra skelbiamas ne per Europos Sąjungos leidinių biurą, o tik pirkėjo profilyje, pirkimo vykdytojas turi užtikrinti, kad prieš paskelbiant minėtą skelbimą pirkėjo profilyje bus išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui „Skelbimas pirkėjo profilyje“. „Išankstiniame informaciniame skelbime“ / „Reguliariame orientaciniame skelbime. Komunalinės paslaugos“ (kuriuo nekviečiama dalyvauti pirkime), paskelbtame tik pirkėjo profilyje turi būti nurodyta „Skelbimo pirkėjo profilyje“ paskelbimo per Europos Sąjungos leidinių biurą data. Supaprastinto pirkimo / supaprastintos koncesijos atveju, prieš skelbiant pirkėjo profilyje / interneto svetainėje, taip pat kitur internete ar leidiniuose, supaprastinto pirkimo ar supaprastintų koncesijų skelbimai turi būti paskelbti CVP IS.“;

1.3. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai tarptautinių pirkimų skelbimų formas: T01 (Išankstinis informacinis skelbimas), T02 (Skelbimas apie pirkimą), T04 (Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalinės paslaugos), T05 (Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos), T12 (Skelbimas apie projekto konkursą), T15 (Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo), T21 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Viešosios sutartys), T22 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Komunalinės paslaugos) ir supaprastintų pirkimų skelbimo Sk-1 tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą“ (toliau – Sk-1), skelbimo pildymo skiltyje „Priedas“ privalo užpildyti lauką: „Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas).“;

1.4.      Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Tarptautinių pirkimų skelbimai turi būti parengti pagal 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (OL 2011 L 222, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1986) patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas. Informacija, kuri turi būti nurodyta Koncesijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų reikalavimai nustatyti Reglamente (ES) Nr. 2015/1986.“;

1.5.    Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Teisę pateikti pirkimų skelbimus ar koncesijų skelbimus turi tik Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS registruotas pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos CVP IS naudotojas. Pirkimo skelbimai ir koncesijų skelbimai turi būti skelbiami lietuvių kalba. Papildomai jie gali būti skelbiami ir kitomis pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos pasirinktomis oficialiosiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis. Autentišku laikomas tik pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos parengtas skelbimų tekstas.“;

1.6.    Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi pirkimo vykdytojo pateiktą tarptautinio pirkimo skelbimą ar tarptautinių koncesijų skelbimą, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos išsiunčia jį paskelbti Europos Sąjungos leidinių biurui ir po 48 valandų nuo patvirtinimo apie skelbimo gavimą Europos Sąjungos leidinių biure, skelbimą paskelbia CVP IS. Supaprastinto pirkimo skelbimą ar supaprastintų koncesijų skelbimą per 3 darbo dienas (mažos vertės pirkimo skelbimą – per 1 darbo dieną) nuo jo gavimo dienos Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia CVP IS. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka pirkimo vykdytojo / suteikiančiosios institucijos pateikti skelbimai / koncesijų skelbimai gali būti grąžinami pirkimo vykdytojui / suteikiančiajai institucijai.“.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Darius Vedrickas