VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ PRANEŠIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VYRIAUSIOJOJE TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. KS-324

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija  nusprendžia:

1.  Patvirtinti Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. KS-91 „Dėl Pranešimų, skundų arba prašymų priėmimo ir tyrimo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                           Edmundas Sakalauskas

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. KS-324

 

 

 

 

ASMENŲ PRANEŠIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

VYRIAUSIOJOJE TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOJE

TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1.   Pranešimų ir skundų nagrinėjimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų pranešimų ir skundų (toliau – pranešimas) nagrinėjimą Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (toliau – VTEK, Komisija) dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir kitų asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms.

 

2.   Taisyklės parengtos vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatomis.

 

3.   Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Valstybės politikų elgesio kodekse vartojamas sąvokas.

 

4.   VTEK:

 

4.1. tiria asmenų pranešimus dėl deklaruojančių asmenų (išskyrus Seimo narius) veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms;

 

4.2. tiria asmenų pranešimus dėl fizinių ar juridinių asmenų veikos atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms;

 

4.3. atlieka parlamentinių politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, kurie nėra Seimo ar savivaldybių tarybų nariai arba nėra Vyriausybės nariai, elgesio tyrimą Valstybės politikų elgesio kodekso nustatyta tvarka;

 

4.4. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo numatytais atvejais veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo institucija.

 

5.   Šių Taisyklių privalo laikytis VTEK nariai, VTEK sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai).

 

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS

 

6.   Pranešimai VTEK gali būti pateikti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Atsakymai į pranešimus bei su jų nagrinėjimu susijusi informacija pateikiama asmenims pranešime nurodytu elektroniniu paštu, o asmens pageidavimu siunčiami paštu jo nurodytu adresu laikantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatytų terminų.

 

7.   Pranešime VTEK turi būti nurodyta:

 

7.1. adresatas – VTEK;

 

7.2. pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir adresas (arba buveinės adresas);

 

7.3. skundžiamų asmenų vardai, pavardės ir pareigos, institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;

 

7.4. skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas (data) ir aplinkybės;

 

7.5. suformuluotas prašymas VTEK;

 

7.6. pranešimo surašymo data, pareiškėjo parašas ir kontaktiniai duomenys;

 

7.7. kartu su pranešimu pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

8.   Pavyzdinė pranešimo forma nustatyta šių Taisyklių priede.

 

9. Pranešimo turinio reikalavimų nesilaikymas ar pareiškėjo kontaktinių duomenų nenurodymas nėra pagrindas atsisakyti tirti pranešimą, išskyrus, jeigu pranešime nenurodyti Taisyklių 7.3. ir 7.4. punktuose numatyti ar kiti duomenys, be kurių neįmanoma pradėti tyrimo.

 

10. Gautus pranešimus VTEK nustatyta tvarka registruoja VTEK skyrius, atsakingas už dokumentų registravimą.

 

11. Asmenų kreipimaisi, kuriais ne pranešama apie galimus pažeidimus, o prašoma pateikti VTEK nuomonę, rekomendaciją, suteikti konsultaciją, kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus, laikomi prašymais. Šių prašymų nagrinėjimo tvarką nustato Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklės.

 

12. Skundus, pateiktus VTEK pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 24 straipsnio 4 dalį, dėl institucijų ar įstaigų arba kolegialių valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, VTEK nagrinėja vadovaudamasi Komisijos patvirtintu Ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka aprašu.

 

 

III SKYRIUS

Pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas

 

Pranešimo paskyrimas bei nagrinėjimas

 

13. VTEK gautus pranešimus, užregistruotus Komisijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – DVS), Komisijos pirmininkas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pagal kompetenciją paskiria nagrinėti VTEK skyriaus vedėjui, arba kitam VTEK tarnautojui, nurodydamas pavedimo įvykdymo terminą.

 

14. VTEK skyriaus vedėjas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, DVS paskiria pranešimą nagrinėti atitinkamam tarnautojui, nurodydamas pavedimo įvykdymo terminą.

 

15. Pavedimų pagal Taisyklių 13 ir 14 punktus terminai nurodomi vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 23 bei 25 straipsnio 1 dalyse nustatytais terminais, per kuriuos VTEK sprendimu turi būti (ne)pradedamas tyrimas.

 

16. Tarnautojas kuriam paskirta nagrinėti pranešimą, laikydamasis pavedime nurodytų terminų, VTEK posėdžio metu raštu pateikia motyvuotą, su Skyriaus vedėju suderintą, siūlymą:

 

16.1. pradėti tyrimą;

 

16.2. iki pradedant tyrimą surinkti papildomus dokumentus ar informaciją arba paprašyti pareiškėją juos pateikti;

 

16.3. paprašyti pareiškėją patikslinti pranešimą;

 

16.4. išsiųsti raginimą deklaruojančiam asmeniui per VTEK nustatytą terminą pateikti privačių interesų deklaraciją arba deklaruoti konkrečius privačius interesus;

 

16.5. atsisakyti pradėti tyrimą vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 23 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

 

17. Tais atvejais, kai tirti pranešime nurodytas aplinkybes nepriklauso VTEK kompetencijai, VTEK persiunčia pranešimą nagrinėti kompetentingai institucijai ar įstaigai ir apie tai praneša pareiškėjui arba informuoja pareiškėją, į kokią instituciją ar įstaigą tuo klausimu jis galėtų kreiptis.

 

18. Pranešimą ištyrus, pakartotinai pateiktas pranešimas tuo pačiu klausimu netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai

 

19. Asmeniui, pateikusiam pranešimą, apie VTEK sprendimą nepradėti tyrimo pranešama per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

 

 

Tyrimo pradėjimas ir eiga

 

20. Tyrimas pradedamas VTEK sprendimu per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo registravimo Komisijos sekretoriate dienos arba nuo VTEK pateiktame raginime nurodyto termino pabaigos. Apie tyrimo pradžią per 5 darbo dienas nuo sprendimo pradėti tyrimą priėmimo dienos raštu pranešama pareiškėjui, asmeniui, kurio veika tiriama, ir institucijos ar įstaigos, kurioje šis asmuo dirba, vadovui, o kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai.

 

21. Asmeniui, kurio veika tiriama, siunčiamame pranešime apie pradėtą tyrimą nurodoma: jo atžvilgiu atliekamo tyrimo pagrindas ir dalykas, prašoma pateikti informacija ir dokumentai, reikalingi atliekamam tyrimui bei tiriamojo asmens teisės.

 

22. Tyrimas atliekamas tik dėl faktinių aplinkybių, nurodytų asmeniui raštu pateiktame pranešime apie tyrimą. Tyrimo metu paaiškėjus kitų aplinkybių, dėl kurių turi būti atliktas tyrimas, VTEK motyvuotu sprendimu gali nuspręsti pradėti atskirą tyrimą dėl šių aplinkybių arba raštu pateikti asmeniui naują pranešimą apie išplėstas tyrimo ribas.

 

23. Jeigu paaiškėja, kad gauti du ar daugiau skirtingų pareiškėjų pranešimų dėl to paties asmens ir (ar) jo veikos (veikų), VTEK gali šiuos pranešimus sujungti į vieną tyrimą.

 

24. Kai viename pranešime skundžiamos kelios to paties asmens veikos, VTEK, priimdama sprendimą pradėti tyrimą arba tyrimo metu, turi teisę išskirti vieną veiką ar kelias iš veikų į atskirus tyrimus, jeigu nusprendžia, kad tikslingiau jas nagrinėti skyrium.

 

25. Kai viename pranešime skundžiama kelių asmenų veika, tyrimas atliekamas ir sprendimas priimamas dėl kiekvieno asmens atskirai, jeigu Komisija nenusprendžia, kad skundžiamų asmenų veikos tarpusavyje susijusios ir dėl to tyrimo negalima išskirti į atskirus tyrimus.

 

26. VTEK, pradėjusi tyrimą (ar iki jo pradėjimo, Taisyklių 16.2 punkte nurodytu atveju), gali kreiptis į institucijas ir įstaigas, kitus juridinius asmenis, įskaitant Lietuvos banką, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius bankus, finansų ar kredito įstaigas, prašant pateikti visą reikiamą informaciją, paaiškinimus ir dokumentus, taip pat naudotis valstybės registruose ir informacinėse sistemose tvarkomais duomenimis, įskaitant asmens duomenis ir specialių kategorijų asmens duomenis, ir informacija, reikalingais VTEK įgaliojimams vykdyti.

 

27. Gauti su VTEK atliekamu tyrimu susiję dokumentai užregistruojami DVS ir nustatyta tvarka perduodami pranešimą nagrinėjančiam tarnautojui vertinti.

 

28. Tyrimas turi būti atliktas ir sprendimas priimtas per 3 mėnesius nuo tyrimo pradžios dienos.

 

29. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, asmens, dėl kurio veikos atliekamas tyrimas, prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK šio straipsnio 1 dalyje nurodytą tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendras tyrimo atlikimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai. Apie tyrimo atlikimo termino pratęsimą pareiškėjui ir asmeniui, kurio veika tiriama, pranešama raštu.

 

 

 

Sprendimo priėmimas

 

30. Surinkęs dokumentus ir informaciją, tarnautojas parengia Komisijos sprendimo projektą, kuriame nurodomas tyrimo pagrindas ir dalykas, tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės, asmens paaiškinimas ir asmens veikos teisinis įvertinimas.

 

31. Parengtas sprendimo projektas, jį suderinus su atitinkamo VTEK skyriaus vedėju, iki jo svarstymo Komisijos posėdyje, pateikiamas Komisijos nariams susipažinti.

 

32. Komisijos posėdyje turintys teisę dalyvauti asmenys apie jo vietą ir laiką iš anksto, ne vėliau nei prieš dvi darbo dienas, informuojami raštu. Jų ar jų atstovų neatvykimas į VTEK posėdį netrukdo Komisijai svarstyti pranešimą ir priimti sprendimą. VTEK, iki pranešimo nagrinėjimo VTEK posėdyje pradžios gavusi asmens, dėl kurio veikos atliekamas tyrimas, prašymą atidėti pranešimo nagrinėjimą dėl priežasčių, kurias ji pripažįsta svarbiomis, turi teisę pranešimo nagrinėjimą atidėti.

 

33. VTEK, atlikusi tyrimą, priima vieną iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų. Šie sprendimai priimami Komisijos posėdžio metu, Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

34. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyti VTEK sprendimai per 5 darbo dienas nuo priėmimo dienos išsiunčiami asmenims, dėl kurių veikos buvo atliktas tyrimas, ir institucijos ar įstaigos, kurioje asmuo dirba, vadovui, o kai sprendimas priimtas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai.

 

35. Pareiškėjui apie Vyriausiosios tarnybinės etikos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus VTEK priimtus sprendimus pranešama per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu priimtas VTEK sprendimas skelbiamas viešai, pareiškėjui pateikiama nuoroda, per kurią galima susipažinti su šiuo skelbiamu spendimu.

 

36. Komisijos pirmininko pasirašytas sprendimo originalas saugomas atitinkamoje Komisijos sprendimų byloje, o nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija – tyrimo byloje.

 

37. Sprendimai skelbiami viešai VTEK interneto svetainėje Reglamento nustatyta tvarka.

 

38. VTEK sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

IV SKYRIUS

TYRIMO ATLIKIMAS KITOJE INSTITUCIJOJE AR ĮSTAIGOJE

 

39. VTEK, nusprendusi nepradėti tyrimo, gautą pranešimą gali perduoti ištirti ir sprendimą dėl jo priimti institucijos ar įstaigos, kurioje skundžiamas asmuo dirba, vadovui, o jei tai pranešimas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai.

 

40. Tyrimą pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo IV skirsnio nuostatas savo iniciatyva, pagal VTEK perduotą ar kitų pareiškėjų pateiktą pranešimą atlieka institucija ar įstaiga, kurioje skundžiamas asmuo dirba, o kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija.

 

41. Taisyklių 40 punkte nurodyti subjektai, atlikę tyrimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia VTEK priimtą sprendimą ir visus jį pagrindžiančius dokumentus (toliau – tyrimo medžiaga).

 

42. VTEK gauti Taisyklių 40 punkte nurodytų subjektų priimti sprendimai kartu su juos pagrindžiančiais dokumentais, nustatyta tvarka užregistruojami DVS ir perduodami vertinti tarnautojui. Tarnautojas, įvertinęs gautą tyrimo medžiagą, VTEK posėdžio metu pateikia motyvuotą, su Skyriaus vedėju suderintą siūlymą, dėl tyrimo pradėjimo. Tyrimas pradedamas, jeigu VTEK abejoja dėl galimo netinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo. Apie sprendimą pradėti savarankišką tyrimą, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pranešama Taisyklių 40 punkte nurodytam subjektui, pateikusiam VTEK tyrimo medžiagą.

 

43. VTEK priėmus vieną iš galutinių Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1, 4, 7 punktuose nurodytų sprendimų, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, informuojamas Taisyklių 40 punkte nurodytas subjektas bei nurodoma, kad jo priimtas sprendimas, kuriam nepritarusi VTEK padėjo tyrimą, turi būti pripažintas negaliojančiu.

 

44. VTEK įvertinus Taisyklių 40 punkte nurodytų subjektų pateiktą tyrimo medžiagą ir nusprendus nepradėti tyrimo, priimamas protokolinis sprendimas dėl susipažinimo su tyrimo medžiaga.

 

___________________________________

 

 

Asmenų pranešimų ir skundų

nagrinėjimo Vyriausiojoje

tarnybinės etikos komisijoje

taisyklių 

priedas

 

 

_______________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo elektroninio pašto adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys:

gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas, telefono ryšio numeris)

 

 

PRANEŠIMAS APIE GALIMĄ PAŽEIDIMĄ

 

___________________

(data)

 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

Vilniaus g. 27, Vilnius

 

 

1. Nurodykite vardą, pavardę, darbovietę ir užimamas pareigas asmens, kuris galbūt pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo statymo (toliau – VPIDĮ), Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo (toliau – LVĮ) ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – VPEK) reikalavimus ir kurio veiklą prašote ištirti.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Nurodykite, jeigu žinote, kurį (-iuos) VPIDĮ, LVĮ ar VPEK straipsnį (-ius) Jūsų nurodytas asmuo galbūt pažeidė.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

3. Nurodykite konkrečius asmens veiksmus (ar neveikimą), šių veiksmų padarymo laiką (datą) ir kitas aplinkybes, kurios įvardija galimą pažeidimą.

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

5. Pateikite, jei galite, pažeidimą pagrindžiančius rašytinius ar kitus duomenis (dokumentus, garso, vaizdo įrašus, nuotraukas su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančias kompiuterio ekrano langų kopijas, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdus, nuorodas į viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.), galinčius padėti įvertinti Jūsų pranešime nurodomas aplinkybes.

 

Pridedama:

1)_____________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________________

4)_____________________________________________________________________________

 

6. Nurodykite, ko prašote Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

Esu informuotas(-a), kad: šiame pranešime nurodytus mano asmens duomenis, įskaitant pranešimo registravimo duomenis, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu (toliau – VTEKĮ) bei kitais teisės aktais nustatytas pareigas, tvarkys duomenų valdytoja biudžetinė įstaiga Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, 01402, Vilnius; duomenų apsaugos pareigūnas: dap@vtek.lt); pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pranešimo nagrinėjimo, raštvedybos tvarkymo bei dokumentų valdymo tikslais, saugomi 5 metus ir po to sunaikinami arba saugomi nuolat (jei dėl skundžiamo asmens būtų atliktas tyrimas ir priimtas sprendimas); pranešime pateikti mano asmens duomenys, vykdant įstatymuose nustatytas pareigas, gali būti atskleisti valstybės institucijoms bei įstaigoms ir VTEK pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams; teisę prašyti, jog duomenų valdytojas leistų susipažinti su mano asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi galiu įgyvendinti kreipdamasis(-si) į VTEK; turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VTEK veiksmų ar neveikimo; pranešimams taikomus reikalavimus nustato VTEKĮ, tačiau pareiškėjo kontaktinių duomenų nenurodymas nėra pagrindas atsisakyti tirti pranešimą; pranešėjui nepateikus savo asmens duomenų, VTEK neturės galimybės informuoti apie pranešimo nagrinėjimo eigą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galima rasti VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

_______________________________________________________________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, parašas ir data)