ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. A-1684

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščius, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ 2 ir 4 priedais, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

2 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo

Nr. A-1684 redakcija)

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–BUBIŲ SODAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

EISMO TVARKARAŠTIS NUO BALANDŽIO 1 D. IKI SPALIO 31 D.

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

8.00

9.20

16.20

17.40

20.00

21.20

Lieporiai

8.12

9.08

16.32

17.28

20.12

21.08

Beržynė

8.15

9.06

16.35

17.26

20.15

21.06

Aukštelkė

8.18

9.03

16.38

17.23

20.18

21.03

Meškiai

8.21

9.00

16.41

17.20

20.21

21.00

140 km

8.23

8.57

16.43

17.17

20.23

20.57

Sodai per Bubius

8.25

8.55

16.45

17.15

20.25

20.55

Bubių tvenkinys

8.27

8.53

16.47

17.13

20.27

20.53

Bubių miestelis

8.30

8.50

16.50

17.10

20.30

20.50

Bubių sodai

8.33

8.47

16.53

17.07

20.33

20.47

S. b. „Jazminas“

8.35

8.45

16.55

17.05

20.35

20.45

S. b. „Svarainis“

8.36

8.44

16.56

17.04

20.36

20.44

Jovaro sodai

8.38

8.42

16.58

17.02

20.38

20.42

Kriešės sodai

8.40

8.40

17.00

17.00

20.40

20.40

PASTABA. Maršrutu važiuojama kiekvieną dieną.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bubių sodai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 38,8 km.

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–BUBIAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

EISMO TVARKARAŠTIS NUO LAPKRIČIO 1 D. IKI KOVO 31 D.

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.40

7.45

Lieporiai

6.52

7.32

Beržynė

6.55

7.30

Aukštelkė

6.58

7.27

Meškiai

7.01

7.24

140 km

7.03

7.22

Sodai per Bubius

7.05

7.20

Bubių tvenkinys

7.07

7.18

Bubių miestelis

7.10

7.15

PASTABA. Maršrutu važiuojama kiekvieną dieną.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bubiai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 30,8 km.

_____________________________

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A-1684 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–KAIRIAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.10

5.50

5.50

6.35

6.15

7.07

6.35

7.28

6.45

7.38

7.30

8.22

8.40

9.27

Stendas

5.18

5.42

5.59

6.26

6.25

6.55

6.44

7.17

6.54

7.27

7.40

8.12

8.50

9.16

Aleksandrija

5.19

5.41

6.00

6.25

6.26

6.54

6.45

7.16

6.55

7.26

7.41

8.11

8.51

9.15

Veterinarija

5.20

5.40

6.01

6.24

6.27

6.53

6.46

7.15

6.56

7.25

7.42

8.10

8.52

9.14

Bertužiai

5.24

5.38

6.05

6.22

6.31

6.50

6.50

7.12

7.00

7.22

7.46

8.07

8.56

9.12

Susivienijimas

5.25

5.35

6.07

6.18

6.33

6.47

6.52

7.09

7.02

7.18

7.48

8.04

8.58

9.10

Kairiai

5.26

5.33

6.08

6.15

6.35

6.43

6.54

7.05

7.04

7.15

7.50

8.00

9.00

9.06

Mokykla

5.27

5.31

6.10

6.14

6.36

6.41

6.56

7.02

7.06

7.12

7.52

7.57

9.01

9.04

Vėgeliai

5.28

5.30

6.11

6.12

6.37

6.39

6.58

7.00

7.08

7.10

7.54

7.55

9.02

9.03

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

11.00

11.50

12.20

13.10

13.20

14.12

14.20

15.10

15.20

16.10

17.20

18.10

19.20

20.05

Stendas

11.10

11.40

12.30

13.00

13.32

14.02

14.32

15.00

15.32

16.00

17.32

18.00

19.30

19.56

Aleksandrija

11.11

11.39

12.31

12.59

13.33

14.01

14.33

14.59

15.33

15.59

17.33

17.59

19.31

19.55

Veterinarija

11.12

11.38

12.32

12.58

13.34

14.00

14.34

14.58

15.34

15.58

17.34

17.58

19.32

19.54

Bertužiai

11.16

11.36

12.36

12.56

13.38

13.58

14.38

14.56

15.38

15.56

17.38

17.56

19.36

19.53

Susivienijimas

11.18

11.33

12.38

12.53

13.40

13.55

14.40

14.53

15.40

15.53

17.40

17.53

19.38

19.50

Kairiai

11.20

11.30

12.40

12.50

13.42

13.52

14.42

14.50

15.42

15.50

17.42

17.50

19.40

19.48

Mokykla

11.22

11.28

12.42

12.48

13.44

13.50

14.44

14.48

15.44

15.48

17.44

17.48

19.42

19.46

Vėgeliai

11.23

11.26

12.43

12.45

13.45

13.47

14.45

14.47

15.45

15.47

17.45

17.47

19.44

19.45

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

20.40

21.24

21.40

22.23

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Stendas

20.50

21.14

21.50

22.14

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Aleksandrija

20.51

21.13

21.51

22.13

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Veterinarija

20.52

21.12

21.52

22.12

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Bertužiai

20.56

21.11

21.56

22.10

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Susivienijimas

20.58

21.08

21.58

22.07

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Kairiai

21.00

21.05

22.00

22.05

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Mokykla

21.01

21.04

22.01

22.04

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

Vėgeliai

21.02

21.03

22.02

22.03

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

PASTABA. Maršruto reisais važiuojama visomis darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.50

6.35

6.40

7.30

7.40

8.30

8.50

9.40

10.40

11.30

12.30

13.20

13.50

14.40

Stendas

5.59

6.26

6.50

7.20

7.50

8.19

9.00

9.29

10.50

11.19

12.40

13.09

14.00

14.29

Aleksandrija

6.00

6.25

6.51

7.19

7.51

8.18

9.01

9.28

10.51

11.18

12.41

13.08

14.01

14.28

Veterinarija

6.01

6.24

6.52

7.18

7.52

8.17

9.02

9.27

10.52

11.17

12.42

13.07

14.02

14.27

Bertužiai

6.05

6.22

6.56

7.16

7.56

8.15

9.06

9.25

10.56

11.15

12.46

13.05

14.06

14.25

Susivienijimas

6.07

6.18

6.58

7.12

7.58

8.12

9.08

9.22

10.58

11.12

12.48

13.02

14.08

14.22

Kairiai

6.08

6.15

7.00

7.09

8.00

8.09

9.10

9.19

11.00

11.09

12.50

12.59

14.10

14.19

Mokykla

6.10

6.14

7.02

7.07

8.02

8.07

9.12

9.17

11.02

11.07

12.52

12.57

14.12

14.17

Vėgeliai

6.11

6.12

7.03

7.05

8.03

8.05

9.14

9.15

11.04

11.05

12.54

12.55

14.14

14.15

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

15.10

16.00

16.40

17.30

19.00

19.50

20.40

21.28

21.40

22.23

-

-

-

-

Stendas

15.20

15.49

16.50

17.19

19.10

19.39

20.50

21.19

21.50

22.14

-

-

-

-

Aleksandrija

15.21

15.48

16.51

17.18

19.11

19.38

20.51

21.18

21.51

22.13

-

-

-

-

Veterinarija

15.22

15.47

16.52

17.17

19.12

19.37

20.52

21.17

21.52

22.12

-

-

-

-

Bertužiai

15.26

15.45

16.56

17.15

19.16

19.35

20.56

21.15

21.56

22.10

-

-

-

-

Susivienijimas

15.28

15.42

16.58

17.12

19.18

19.32

20.58

21.12

21.58

22.07

-

-

-

-

Kairiai

15.30

15.39

17.00

17.09

19.20

19.29

21.00

21.09

22.00

22.05

-

-

-

-

Mokykla

15.32

15.37

17.02

17.07

19.22

19.27

21.02

21.07

22.01

22.04

-

-

-

-

Vėgeliai

15.34

15.35

17.04

17.05

19.24

19.25

21.04

21.05

22.02

22.03

-

-

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama šeštadieniais.

 

 

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.50

6.35

6.40

7.30

10.50

11.30

16.20

17.07

21.40

22.23

Stendas

5.59

6.26

6.50

7.20

11.00

11.20

16.30

16.57

21.50

22.14

Aleksandrija

6.00

6.25

6.51

7.19

11.01

11.19

16.31

16.56

21.51

22.13

Veterinarija

6.01

6.24

6.52

7.18

11.02

11.28

16.32

16.55

21.52

22.12

Bertužiai

6.05

6.22

6.56

7.16

11.06

11.26

16.36

16.53

21.56

22.10

Susivienijimas

6.07

6.18

6.58

7.12

11.08

11.22

16.38

16.50

21.58

22.07

Kairiai

6.08

6.15

7.00

7.09

11.10

11.19

16.40

16.48

22.00

22.05

Mokykla

6.10

6.14

7.02

7.07

11.12

11.17

16.42

16.46

22.01

22.04

Vėgeliai

6.11

6.12

7.03

7.05

11.14

11.15

16.44

16.45

22.02

22.03

 

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto ŠiauliaiKairiaiŠiauliai vieno reiso trasos ilgis 22,4 km.

 

 

____________________________