vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL GARANTINIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VYKDYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 13 d. Nr. O3-183

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 14 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės skyriaus 2014 m. vasario 4 d. pažymą Nr. O5-34 „Dėl Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

Patvirtinti Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2015 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. O3-183

 

 

GARANTINIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VYKDYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

                                                             I SKYRIUS                                                            

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, vykdomo savivaldybės institucijos, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas vykdomos veiklos licencijos galiojimas, bendruosius reikalavimus ir sąlygas bei garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo tvarką.

2. Aprašo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas abonentams, vartotojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

3. Aprašo nuostatos taikomos savivaldybės administracijos direktoriams ir jų įgaliotiems asmenims, vykdantiems garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, garantinio geriamojo vandens tiekėjams ir (arba) nuotekų tvarkytojams, taip pat viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams.

4. Aprašas nėra taikomas paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GARANTINIAM GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMUI

 

6. Garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas, vykdo savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys.

7. Savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys, vykdantys garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą (toliau – Garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas), užtikrina nuolatinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą laikantis teisės aktuose numatytų kiekio, paslaugų techninių rodiklių, reguliarumo ir kokybės reikalavimų, taip pat geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų vykdymą. Garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla turi užtikrinti darbuotojų, vartotojų, abonentų bei aplinkinių žmonių sveikatą ir saugumą, nedaryti neigiamo poveikio aplinkai.

8. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla negali būti vykdoma ilgiau kaip dvejus metus nuo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui išduotos licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo trukmė negali būti sąlygojama nepagrįsto savivaldybės institucijos delsimo priimti atitinkamus sprendimus, būtinus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo organizavimui:

8.1. viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi būti paskirtas savivaldybės tarybos sprendimu per vienerius metus nuo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui išduotos licencijos galiojimo panaikinimo; 

8.2. jeigu savivaldybės institucija per šio Aprašo 8.1 punkte nurodytą terminą nepaskiria kito viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo, ji gali pratęsti garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo laikotarpį savo teritorijoje, vadovaudamasi Įstatymo ir šio Aprašo nuostatomis. Savivaldybės institucija, pratęsdama garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje, Aplinkos ministerijai, Komisijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo turi nurodyti priežastis, dėl kurių nebuvo paskirtas kitas viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas, ir nurodyti terminą, ne ilgesnį kaip vieni metai, per kurį savivaldybės institucija paskirs kitą viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir (arba) nuotekų tvarkytoją.

9. Garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos teritorija sutampa su savivaldybės tarybos sprendimu paskirto viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorija.

10. Garantinis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir viešasis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas.  

 

III SKYRIUS

GARANTINIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

11. Viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo licencija sustabdoma bei panaikinama Įstatyme nustatytais atvejais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Apie licencijos sustabdymą ar panaikinimą Komisija nedelsiant praneša savivaldybei Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais.

12. Ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo gavimo dienos, savivaldybės administracijos direktorius:

12.1. pradeda garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, vykdyti garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą;

12.2. praneša viešai apie garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimą ir veiklos pradžią, informuoja apie numatomą garantinio geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo trukmę bei sąlygas visus garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo veiklos teritorijoje esančius suinteresuotus asmenis.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI GARANTINIAMS GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJAMS IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYTOJAMS

 

13. Garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo:

13.1. užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos;

13.2. prižiūrėti garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo metu eksploatuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui;

13.3. perimti teises ir pareigas, susijusias su geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla pagal visas viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo, kuriam sustabdyta arba panaikinta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencija, sutartis su abonentais, vartotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas nuo jo paskyrimo dienos iki veiklos pabaigos dienos įgyja teisę sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis su naujais abonentais, vartotojais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

13.4. atskirai tvarkyti su garantiniu geriamojo vandens tiekimu ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla susijusią apskaitą, laikantis Įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

13.5. pasibaigus garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklai, atsiskaityti su infrastruktūros, kuri buvo naudojama garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, savininku ar kitu teisėtu valdytoju savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei terminais;

13.6. savivaldybės tarybai paskyrus naują viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir (arba) nuotekų tvarkytoją arba Komisijai panaikinus viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo licencijos sustabdymą, tinkamai perduoti visas teises bei pareigas, kilusias iš garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Jeigu garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas netinkamai vykdė šią veiklą, už padarytus teisės aktų pažeidimus jis atsako nepaisant to, kad savivaldybės taryba paskyrė naują viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir (arba) nuotekų tvarkytoją, ar Komisija panaikino viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo licencijos sustabdymą;

13.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti Komisijai ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriuos privalėjo teikti viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas, kurio licencija yra sustabdyta arba panaikinta;

13.8. Per 1 (vieną) mėnesį sudaryti visas garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui vykdyti reikalingas sutartis su kitais ūkio subjektais, kad būtų užtikrintas abonentų, vartotojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų nenutrūkstamas aprūpinimas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis;

13.9. Laikytis kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

V SKYRIUS

GARANTINIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

14. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainą nustato savivaldybės taryba visam garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinamo gavimo dienos. Iki garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo, taikomos viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kuriam veiklos licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

15. Nustatydamos garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, savivaldybių tarybos vadovaujasi Įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

16. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kaina:

16.1. turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą;

16.2. visą garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo laikotarpį negali būti didesnė, negu viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, vykdžiusio viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikusio nuotekų tvarkymo paslaugas toje pačioje savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje iki viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinamo.

17. Savivaldybės taryba, nustatydama garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, įvertina administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens patirtų administracinių veiklos sąnaudų, vykdant garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, pagrįstumą ir turi teisę nustatyti jų kompensavimo tvarką.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Garantinis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas pasibaigia savivaldybės tarybai sprendimu paskyrus viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir (arba) nuotekų tvarkytoją arba praėjus dvejiems metams nuo viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui išduotos licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo.

19. Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regione organizuoja savivaldybių institucijos. Savivaldybių institucijos užtikrina, jog garantinį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą sąlygojantys sprendimai būtų priimami nedelsiant, laiku ir laikantis šio Aprašo reikalavimų.

20. Savivaldybių administracinę priežiūrą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatyta tvarka atlieka Vyriausybės atstovai.

21. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________