LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 624 „DĖL KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGAI) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ, BAZINės KAINos IR ŠIOS PASLAUGOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. V-788  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1.  P a k e i č i u Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir VIII skyrių išdėstau taip:

VIII. KATARAKTOS OPERACIJOS BAZINĖ KAINA

 

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

Kataraktos operacija, atliekama ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos ar fakoemulsifikacijos metodais

355,76 “

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Juras Požela