LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 143, 147, 148, 154 IR 157 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2232

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 143 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 143 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

143 straipsnis. Bankrotas

1. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, jei šis įstatymas nenustato kitaip.

2. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto procesas vyksta tik teismo tvarka. Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia priežiūros institucija. Teismas priežiūros institucijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėja per 7 dienas.

3. Jeigu Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka pareiškimą dėl draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto bylos iškėlimo pateikia kiti asmenys, teismas, prieš priimdamas sprendimą iškelti bankroto bylą, privalo gauti priežiūros institucijos išvadą dėl draudimo ar perdraudimo įmonės nemokumo.

4. Draudimo ar perdraudimo įmonės administratorių pateikdama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo draudimo ar perdraudimo įmonei arba teismo prašymu siūlo teismui priežiūros institucija.

5. Draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius atrenkamas pertvarkymo institucijos nustatyta tvarka, vertinant jo kvalifikaciją (išsilavinimo lygį ir pobūdį, ryšį su draudimo ar perdraudimo įmonės veiklos pobūdžiu, žinias apie finansų rinkas, kredito įstaigos apskaitos ir valdymo ypatumus), profesinės veiklos ar darbo patirtį, taip pat ir kredito įstaigų bankroto procesų vykdymo ar panašaus pobūdžio darbo patirtį, gebėjimą užtikrinti sklandžią draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto administravimo eigą (planuojamus pasitelkti konkrečiame bankroto procese darbuotojus, padėjėjus, paslaugų teikėjus ir kitus išteklius), nepriekaištingą reputaciją ir nešališkumą, kaip tai apibrėžta Juridinių asmenų nemokumo įstatyme, jam galiojančias poveikio priemones, atsižvelgiant į draudimo ar perdraudimo įmonės turtą, veiklos mastą ir sudėtingumą.

6. Teismas paskiria priežiūros institucijos pasiūlytą administratorių draudimo ar perdraudimo įmonės administratoriumi, jei jis vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymu gali būti paskirtas nemokumo administratoriumi ir teismui kartu su prašymu paskirti draudimo ar perdraudimo įmonės administratorių yra pateiktas sutikimas – deklaracija, kurio turiniui mutatis mutandis taikomi Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyti reikalavimai.

7. Teismo nutartis paskirti draudimo ar perdraudimo įmonės administratorių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali būti skundžiama teismui.

8. Draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius pirmajam kreditorių atstovų komitetui pateikia draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso planą, kuriame turi būti nurodyta:

1)  numatoma draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso trukmė;

2) vykdant draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto procesą siekiami pajamų, išlaidų, kreditorių reikalavimų dengimo rodikliai;

3) numatomos pajamos iš draudimo ar perdraudimo įmonės turto realizavimo ir turto realizavimo terminai;

4) draudimo ar perdraudimo įmonės teisminių ginčų prognozė (teisminių ginčų pabaigos terminai, teisminių ginčų kaštų ir naudos analizė);

5) draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto procesui administruoti reikalingų išteklių (žmogiškųjų, materialinių, finansinių) prognozė;

6) kita, draudimo ar perdraudimo įmonės administratoriaus nuomone, svarbi informacija.

9. Draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius teikia kreditorių atstovų komitetui draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso plano įgyvendinimo ataskaitas kreditorių atstovų komiteto nustatyta tvarka.

10. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso administravimo išlaidas sudaro visos bankroto proceso metu patiriamos išlaidos (išskyrus draudimo ar perdraudimo įmonės ūkinės komercinės veiklos išlaidas):

1) atlygis draudimo ar perdraudimo įmonės administratoriui;

2) su darbo santykiais susijusios išmokos draudimo ar perdraudimo įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kurie dalyvauja administruojant bankroto procesą, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius draudimo ar perdraudimo įmonės ūkinėje komercinėje veikloje;

3) draudimo ar perdraudimo įmonės audito, turto įvertinimo atlikimo, teisinių ir kitų kreditorių atstovų komiteto patvirtintų ekspertų ar specialistų paslaugų išlaidos;

4) turto išieškojimo, saugojimo, pardavimo, perdavimo išlaidos;

5) draudimo ar perdraudimo įmonės dokumentų sutvarkymo ir saugotinų draudimo ar perdraudimo įmonės dokumentų perdavimo archyvui išlaidos;

6) bylinėjimosi išlaidos, kurias patiria draudimo ar perdraudimo įmonė ir kurias draudimo ar perdraudimo įmonė turi atlyginti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims;

7) organizacinės ir kitos kreditorių atstovų komiteto patvirtintos išlaidos, būtinos bankroto procesui administruoti.

11. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso administravimo išlaidos, įskaitant ir atlygį draudimo ar perdraudimo įmonės administratoriui, nustatomos ir apmokamos kreditorių atstovų komiteto nustatyta tvarka. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto proceso administravimo išlaidų sąmata tvirtinama Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta tvarka.

12. Draudimo ar perdraudimo įmonės administratoriaus minimali profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra 300 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 000 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus draudimo sumai, draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti profesinę civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

13. Priėmęs sprendimą iškelti bankroto bylą draudimo ar perdraudimo įmonei, teismas per 3 darbo dienas apie tai privalo raštu pranešti priežiūros institucijai.

14. Draudimo ar perdraudimo įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu draudėjų ir kitų kreditorių susirinkimai nešaukiami. Jų interesams atstovauja priežiūros institucijos sudarytas kreditorių atstovų komitetas. Šis komitetas sudaromas iš ne daugiau kaip 15 narių. Į kreditorių atstovų komiteto sudėtį įeina draudėjai, apdraustieji, naudos gavėjai, nukentėję tretieji asmenys (tik įsiteisėjus teismo nutarčiai likviduoti draudimo įmonę dėl bankroto), kiti kreditoriai ir priežiūros institucijos atstovai. Kreditorių atstovų komiteto reglamentą tvirtina priežiūros institucija.

15. Pirmąjį kreditorių atstovų komiteto posėdį šaukia priežiūros institucija arba priežiūros institucijos pavedimu draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius.“

 

2 straipsnis. 147 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 147 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Likviduojamos draudimo įmonės likvidatorius, likvidacinės komisijos pirmininkas, asmuo, atsakingas už trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo veiklos nutraukimą, ar bankrutuojančios arba likviduojamos dėl bankroto draudimo įmonės administratorius privalo tinkamai ir reguliariai informuoti kreditorius apie likvidavimo ar bankroto procedūrų eigą.“

2. Pakeisti 147 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Likviduojamos draudimo įmonės likvidatorius, likvidacinės komisijos pirmininkas, asmuo, atsakingas už trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo veiklos nutraukimą, ar bankrutuojančios arba likviduojamos dėl bankroto draudimo įmonės administratorius privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka teikti informaciją priežiūros institucijai.“

 

3 straipsnis. 148 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 148 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

148 straipsnis. Likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto draudimo įmonės ir trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, turto, dengiančio techninius atidėjinius, naudojimas

1. Likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto draudimo įmonės ir trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, techninius atidėjinius dengiantis turtas, įtrauktas į šio įstatymo 42 straipsnio 12 dalyje nurodytą sąrašą, ir iš šio turto gaunamos pajamos gali būti naudojami tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų bei nukentėjusių trečiųjų asmenų reiškiamiems kreditorių reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo sutarčių, tenkinti, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytą išimtį. Iš techninius atidėjinius dengiančio turto ir lėšų, gautų jį perleidus, negali būti išieškoma pagal kitas draudimo įmonės ar kitos trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo prievoles, taip pat ir pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atgręžtinius reikalavimus dėl draudimo įmonės nemokumo išmokėtų išmokų.

2. Jeigu techninius atidėjinius dengiančio turto nepakanka visiems likviduojamos ar likviduojamos dėl bankroto draudimo įmonės, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, kreditorių reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo sutarčių, patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

3. Kitos, negu techninių atidėjinių turtas, draudimo įmonės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo lėšos panaudojamos šio straipsnio 1 dalyje numatytų kreditorių, kurių reikalavimai nebuvo visiškai patenkinti iš techninius atidėjinius dengiančio turto, ir visų kitų kreditorių reikalavimams tenkinti įstatymų nustatyta tvarka. Techninius atidėjinius dengiančio turto likutis, likęs patenkinus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų kreditorių reikalavimus, taip pat naudojamas visų kitų kreditorių (įskaitant Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą) reikalavimams tenkinti įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu kito turto, negu dengiantis bankrutuojančios draudimo įmonės techninius atidėjinius, nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti, teismas kreditorių atstovų komiteto siūlymu, atsižvelgdamas į priežiūros institucijos nuomonę, draudimo įmonės administratoriaus prašymu turi teisę skirti iki 10 procentų techninius atidėjinius dengiančio turto draudimo įmonės bankroto proceso administravimo išlaidoms, įskaitant ir atlygį draudimo įmonės administratoriui.“

 

4 straipsnis 154 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 154 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Prieš kreipdamasis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl draudimo ar perdraudimo įmonės išregistravimo, likviduojamos draudimo ar perdraudimo įmonės likvidatorius ar likvidacinės komisijos pirmininkas, likviduojamos dėl bankroto draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius privalo pateikti priežiūros institucijai prašymą panaikinti veiklos licencijos galiojimą.“

 

5 straipsnis 157 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 157 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo, skiriamas likviduojamos draudimo ar perdraudimo įmonės likvidatoriumi, likvidacinės komisijos pirmininku, asmeniu, atsakingu už trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo veiklos nutraukimą, privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs. Bankrutuojančios arba likviduojamos dėl bankroto draudimo ar perdraudimo įmonės administratorius turi atitikti šio įstatymo 143 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus reikalavimus.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė