LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR

JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. V-154

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio  8 d. įsakymą Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą:

1.2.1.   Pakeičiu 795.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„795.1.

Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB

5“

 

1.2.2.   Pakeičiu XVII skyriaus pastabą ir ją išdėstau taip:

„Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.“

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga