VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 157 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 5 d. Nr. VA-13

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 1.7, 1.8 ir 1.9 papunkčius (su visais pakeitimais ir papildymais).

2. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintas pridedamas Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos naudotojų registravimo taisykles.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko pareigas                                                                              Vytautas Vitkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. kovo 5 d. Nr. VA-13

redakcija)

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos naudotojų registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – sandėlis) savininkų, jų sandėlių, registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų ir kitų asmenų (toliau – asmuo) darbuotojų įregistravimo Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) naudotojais ir išregistravimo iš jų tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (toliau – Akcizų įstatymas), Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklės), 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančia Direktyvą 92/12/EEB, ir 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJO ĮREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

4. Asmuo, pageidaujantis naudotis AIS, privalo įregistruoti savo darbuotoją (-us) AIS naudotoju (-ais).

5. Darbuotojas įregistruojamas AIS naudotoju arba iš jo išregistruojamas, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir pasirinkus AIS naudotojų tvarkymo elektroninę paslaugą. Prisijungti prie Mano VMI turi teisę Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

6. AIS naudotojui draudžiama suteiktus AIS naudotojo prisijungimo duomenis perduoti kitiems asmenims.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Asmens pateikti AIS naudotojo (-ų) registravimo duomenys kaupiami ir saugomi AIS.

______________