Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „DĖl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ Pakeitimo

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T1-34

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Pasvalio rajono savivaldybės taryba savo sprendimu turi teisę mažinti nuomos mokestį už valstybinę žemę arba visai nuo jo atleisti Savivaldybės biudžeto sąskaita.

Teisę gauti mokesčio lengvatą turi gyvenantys ir veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje juridiniai ir fiziniai asmenys.

Lengvata taikoma ne didesniam kaip 3 ha žemės ūkio paskirties, 0,15 ha namų valdos, 0,50 ha kitos paskirties (kitos ne žemės ūkio paskirties, pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties) valstybinės žemės plotui.

Mokesčio lengvata arba atleidimas nuo mokesčio gali būti vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais:

- sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis;

- tai yra Savivaldybės įmonė, kuriai skiriama dotacija iš Savivaldybės biudžeto;

- mokesčio mokėtojas yra nukentėjęs nuo gamtos stichijos ar gaisro;

- mokesčio mokėtojas yra išsinuomojęs apleistą žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypą ir jį sutvarkęs.

Žemės sklypas, kuriam prašoma taikyti lengvatą, neturi būti apleistas. Tuo sklypu turi naudotis pats mokesčio mokėtojas.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti individualią žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymą ir prašymą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą apie įvykusį gaisrą). Fiziniai ir juridiniai asmenys, sutvarkę apleistos nuomojamos valstybinės žemės sklypus ir norintys gauti individualią žemės nuomos mokesčio lengvatą, taip pat pateikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, vertinančios apleistus žemės sklypus, išvadą ir pasėlių deklaraciją.

Asmenų prašymai dėl sumažinimo ar atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio registruojami Savivaldybės administracijoje. Sprendimo projektą dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo ar atleidimo nuo jo rengia Finansų skyrius.“

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas